Del av Höganäs 36:2 Hamnhotellet

Hamnhotellet

Farhult 26:70

Detaljplanen var ute på samråd under 4 april till den 8 maj 2022 och på granskning under 16 februari till 9 mars 2023. Detaljplanen har antagits den 15 juni 2023 av kommunfullmäktige. Samrådshandlingar, granskningshandlingar och antagandehandlingarn finns tillgängliga nedan.

Detaljplanen har överklagats och ärendet hanteras i skrivande stund av mark- och miljödomstolen. Beslut i ärendet inväntas.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrumverksamheter vid hamnen. Det ska göras på ett sätt som bidrar till att göra hamnen till en trevlig plats att vara på och till att knyta centrum samman med hamnen. Området ska förberedas för konsekvenserna av kommande klimatförändringar, främst stigande hav.

Mer information

På sidorna om stadsbyggnadsprojekt finns mer information, visionsskisser på byggnaden och en samling med vanliga frågor och svar som rör hamnhotellet.

Stadsbyggnadsprojekt - Höganäs hamnhotell

Genomförda samrådsmöten

Onsdagen den 20 april 2022 klockan 17.00 hölls ett samrådsmöte i Sessionsalen i Höganäs stadshus.

Måndagen den 25 april 2022 klockan 18.00 hölls ett digitalt samrådsmöte genom en direktsändning från Stadshuset i Höganäs. På mötet gavs mer information och möjligheten att ställa frågor, som besvarades under sändningens gång.

Diarenummer KS/2020/354

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: