Detaljplan för del av HÖGANÄS 37:39 och 37:42 m.fl., Delplan 2B, del av kv Skymningen

Tornlyckan delplan 2B

Bostadskvarter i Tornlyckan, delplan 2B

Samråd för Tornlyckan genomfördes, för ett större område (blå linje), under sommaren 2016. Efter det har området brutits ner i mindre delplaner. Delplan 1, 2 och 3 är laga kraftvunna.

Granskning för delplan 2B (röd linje) genomfördes den 5 juli - 16 augusti 2021. Kommunfullmäktige antog planen den 28 oktober 2021 och den 2 december 2021 vann planen laga kraft. Laga krafthandlingar finns här nedan.

Detaljplanens (Höganäs 37:39 m.fl.) övergripande syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i sydöstra Höganäs.

Aktuell delplan, del av Höganäs 37:39, delplan 2B: kv Skymningen, berör den västra delen av bostadskvarteret Skymningen och innefattar cirka 40 lägenheter.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan ÖP2035.

Diarenummer KS/2019/407

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen