Detaljplan för del av
Röret 12

- Gamla Gengasverket

Centrumutveckling, verksamheter

När detaljplanen för Röret 12 m.fl. (dåvarande Magasin 36, nuvarande Salthallarna) antogs 2021 upphävde länsstyrelsen en liten del (grusytan framför bland annat Miss Crickets), eftersom det finns föroreningar i marken och planbestämmelserna inte helt garanterade att marken skulle komma att saneras. Nu ska denna yta också få en ny plan och planprocessen har precis inletts.

Processlinje som visar att planarbetet har inletts.

Syfte med detaljplanen är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verk­samheter och att göra det möjligt för platsen att vidare-utvecklas som verksamhets- och handelsområde, tillsammans med resten av fastigheten Röret 12. I syftet ingår också att med hjälp av plan-bestämmelser säkerställa att hela planområdet saneras från de föroreningar som finns i marken, innan området bebyggs.

Diarenummer KS/2022/1286

Katt 2

Flygfoto som visar planområdet inritat med röd linje.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: