Detaljplan för Höganäs 37:39 m.fl. Delplan 4 kv. Himlavalvet

Detaljplan för del av Höganäs 37:39 med flera, delplan 4 (kv. Himlavalvet) i Höganäs har antagits av kommun­fullmäktige i Höganäs den 26 januari 2023, §13.

Detaljplanens syfte för delplan 4 är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i sydöstra Höganäs.
Planförslaget innebär en utbyggnad av delar av det nödvändiga gatunätet, Drömparken och kvarteret Himlavalvet med bostäder.

Planområdet

Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas hos Mark- och miljö­dom­stolen, Växjö Tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till:

Höganäs kommun

Plan- och bygglovsavdelningen

263 82 Höganäs

Planområdet

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen