Detaljplan för HÖGANÄS 37:41 m.fl.Tornlyckeskolan

Utökning av byggrätt vid Tornlyckeskolan

Detaljplanen var ute på samråd under peroden 15 november till 6 december 2021. Samrådshandlingar finns tillgängliga nedan.

Planen är tillfälligt pausad i väntan på skolutredning för hela Höganäs.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för en utökning av befintlig byggrätt på Tornlyckeskolans fastighet som planeras att kompletteras med en ny idrottshall och eventuellt en ny förskola på upp till sex avdelningar. Detaljplanen ska även anpassas till den planerade utvecklingen av Höganäs nya stadsdel Tornlyckan som kommer att ske i direkt anslutning till skolans fastighet.

Diarenummer KS/2019/344

Höganäs 37:41

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: