Detaljplan för KAKTUSEN och ODÉON

Nytt stadskvarter

Detaljplanen för Kaktusen coh Odéon är nu ute på samråd. Samrådet pågår från 14 mars till 11 april.

Farhult 26:70

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en omstrukturering, förtätning och en stadsmässig förädling av kvarteren Kaktusen och Odéon. Avsikten är att planera för bostäder, samhällsfastigheter och i viss mån kontor och verksamheter. Trafiksituationen ska ses över och möjligheten att i några punkter bygga högre avses prövas. En del av Storgatan tas med för att släcka en äldre detaljplan.

De två kvarteren Kaktusen och Odéon ligger centralt i Höganäs och har stor möjlighet att bli ett väl integrerat stadskvarter med många kvaliteter. I denna detaljplan prövas en varierad kvartersstruktur med några högre punkter, bland annat en 16-våningsbyggnad i norra kanten. Förslaget innebär cirka 250 nya lägenheter (inklusive ett äldreboende), ett parkeringshus mot väg 111 och möjlighet till verksamhetslokaler mot Storgatan.

Samrådstiden pågår från den 14 mars till den 11 april. Samrådsmöte hålls i Gruvsalen, Höganäs stadshus, den 22 mars mellan klockan 17 och 19. Nedan finns samrådshandlingar och utredningar som tagits fram inför samråd.

Diarenummer KS/2020/370

Vy från Storgatan_Fojab

Skiss över det tänka planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen