Detaljplan för KAKTUSEN och ODÉON

Nytt stadskvarter

Detaljplanen för Kaktusen och Odéon har varit ute på samråd. Samrådet genomfördes från 14 mars till 11 april. Arbetet med planen pågår och granskning avses ske i början av 2023.

Farhult 26:70

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en omstrukturering, förtätning och en stadsmässig förädling av kvarteren Kaktusen och Odéon. Avsikten är att planera för bostäder, samhällsfastigheter och i viss mån kontor och verksamheter. Trafiksituationen ska ses över och möjligheten att i några punkter bygga högre avses prövas. En del av Storgatan tas med för att släcka en äldre detaljplan.

De två kvarteren Kaktusen och Odéon ligger centralt i Höganäs och har stor möjlighet att bli ett väl integrerat stadskvarter med många kvaliteter. I denna detaljplan prövas en varierad kvartersstruktur med några högre punkter, bland annat en 16-våningsbyggnad i norra kanten. Förslaget innebär cirka 250 nya lägenheter (inklusive ett äldreboende), ett parkeringshus mot väg 111 och möjlighet till verksamhetslokaler mot Storgatan.

Samrådstiden pågick från den 14 mars till den 11 april. Samrådsmöte hölls i Gruvsalen, Höganäs stadshus, den 22 mars. Nu samlar vi ihop synpunkter och yttranden och fortsätter arbetet med planen inför granskning. Nedan finns samrådshandlingar och utredningar som togs fram inför samråd.

Diarenummer KS/2020/370

Vy från Storgatan_Fojab

Skiss över den tänkta bebyggelsen, vy från Storgatan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen