Detaljplan för KAKTUSEN och ODÉON

Nytt stadskvarter

Planen har varit på granskning mellan den 10 och den 31 mars 2023. Nu tittar vi över in synpunkterna och gör eventuella justeringar inför antagandet.

Process inför antagande

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en omstrukturering, förtätning och en stadsmässig förädling av kvarteren Kaktusen och Odéon. Avsikten är att planera för bostäder, äldreboende och i viss mån kontor och verksamheter. Trafiksituationen ska ses över och möjligheten att i några punkter bygga högre avses prövas.

De två kvarteren Kaktusen och Odéon ligger centralt i Höganäs och har stor möjlighet att bli väl integrerade i staden, med många kvaliteter. I denna detaljplan prövas en varierad kvartersstruktur med några högre punkter, bland annat en 16-våningsbyggnad i norra kanten. Förslaget innebär cirka 250 nya lägenheter (inklusive ett äldreboende), ett parkeringshus mot väg 111 och möjlighet till verksamhetslokaler mot Storgatan. Gatorna ska byggas om för att bli mer trafiksäkra och ge en bättre tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Det lilla torget mot Storgatan ska bli en grön mötesplats med många sittplatser och ytan ska också ska kunna fungera som fördröjningsyta vid skyfall.

Granskningstiden pågick från den 10 mars till den 31 mars 2023.

Nedan finns granskningshandlingar och de utredningar som uppdaterats inför granskning.

Diarenummer KS/2020/370

Kaktusen fågelperspektiv

Skiss över den tänkta bebyggelsen, flygvy från sydöst. Illustration: Fojab

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: