Detaljplan för OLYMPIA 14 och 15

Olympia 14 och 15

Tre nya punkthus

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för förtätning av kvartersmarken genom att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Detta förväntas ske genom byggnation av tre stycken punkthus på kvartersmark.

Huvudidén med planförslaget är att förtäta på befintliga parkeringsytor i form av tre punkthus i varierande höjd.

Diarenummer KS/2021/28

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen