Detaljplan för OLYMPIA 14 M. FL.

Förtätning på Olympiaområdet

Detaljplanen har varit på samråd, nästa fas blir granskning.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för förtätning av kvartersmarken genom att möjliggöra för nybyggnation
av bostäder. Detta sker genom byggnation av tre punkthus på kvartersmark samt ett parkeringshus som tillgodoser det totala parkeringsbehovet för bebyggelsen på dessa fastigheter. Huvudidén med planförslaget är att förtäta på befintliga parkeringsytor i form av
tre punkthus i varierande höjd.

Diarenummer KS/2021/28

Olympia 14 och 15

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen