Detaljplanen för Röda ladan 1 m.fl

Katt 2

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhetsområde, kontor och detaljhandel med skrymmande varor på fastigheten Röda ladan 1 med flera. Planen syftar även till att möjliggöra för gata, gång- och cykelväg, samt park.

Diarenummer KS/2019/190

Detaljplanen har varit ute på samråd och bearbetas inför granskning.

Katt 2

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: