Detaljplan för RÖRET 10 m.fl. i Höganäs

Centrumutveckling, kontor, besöksanläggning och verksamhetsområde

Detaljplanen är på samråd från den 15 januari 2024 till den 11 februari 2024.

Samrådsmöte hålls torsdagen den 18 januari klockan 18.00-19.00 i Blå hallen, på Christer Strömholms gata 6, i form av öppet hus. Klockan 18.15 och 18.45 hålls en kort presentation av planen. Resten av tiden finns planhandlingar och tjänstepersoner tillgängliga. Observera att lokalen är ouppvärmd!

Farhult 26:70

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga fastigheten Röret 10 för markanvänd­ningarna centrum (C), kontor (K), besöksanläggningar (R) och verksamheter (Z), samt att säkra bebyggelsens kulturhistoriska värden. I syftet ingår också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.
Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2015/754.

Diarenummer KS/2015/754

Röret 10

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: