Detaljplan för RÖRET 10 m.fl. i Höganäs

Centrumutveckling, kontor, besöksanläggning och verksamhetsområde

Detaljplanen var på samråd från den 15 januari 2024 till den 11 februari 2024. Nu bearbetas planen för att gå vidare till granskning.

Tidslinje som visar att planen har varit på samråd och nu bearbetas inför granskning.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga fastigheten Röret 10 för markanvänd­ningarna centrum (C), kontor (K), besöksanläggningar (R) och verksamheter (Z), samt att säkra bebyggelsens kulturhistoriska värden. I syftet ingår också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark.

Diarenummer KS/2015/754

Röret 10

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: