Detaljplan för RÖRET 12 m.fl., i Höganäs

Röret 12

Bekräftelse av pågående verksamhet

Antagen

Kommunfullmäktige antog planen den 30 september 2021. Information om beslutet, samt hur man kan överklaga skickas ut till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verk-samheter och att göra det möjligt för platsen att vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark, samt att genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden..

Diarenummer KS/2012/230

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen