Detaljplan för THOR 15
M. FL. KULTURHUSET

Möjliggöra för Kulturhus och bibliotek

Kulturhuset i perspektiv

Kulturhuset i perspektiv

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 6 december 2021 och den 10 januari 2022.

Den 14 december mellan klockan 17.00-19.00 samt 15 december mellan 16.00-18.00 kommer handläggare för detaljplanen att finnas tillgängliga på biblioteket i Höganäs för att visa föreslagen detaljplan och besvara eventuella frågor.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek samt alla nödvändiga funktioner kopplade till dessa i form av torgytor och eventuella komplement på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 samt Höganäs S:85. I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva tomtindelningsbestämmelser inom planområdet.

Eventuella synpunkter på samrådsförslaget ska lämnas in skriftligen under samrådstiden till:

Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller kommunen@hoganas.se

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2021/285

Vy över detaljplaneprocessen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen