Detaljplan för THOR 15
M. FL. KULTURHUSET

Möjliggöra för Kulturhus och bibliotek

Detaljplanen har varit på samråd och granskning och förväntas antas i kommunfullmäktige den 25 augusti 2022.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek samt alla nödvändiga funktioner kopplade till dessa i form av torgytor och eventuella komplement på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 samt Höganäs S:85. I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva tomtindelningsbestämmelser inom planområdet.

Skiss över det tänkta planormrådet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen