Detaljplan för THOR 15
M. FL. KULTURHUSET

Möjliggöra för Kulturhus och bibliotek

Detaljplanen har varit på samråd, granskning förväntas under våren 2022.

Vy över detaljplaneprocessen

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek samt alla nödvändiga funktioner kopplade till dessa i form av torgytor och eventuella komplement på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 samt Höganäs S:85. I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva tomtindelningsbestämmelser inom planområdet.

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2021/285

Kulturhuset i perspektiv

Kulturhuset i perspektiv

Skiss över det tänkta planormrådet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen