Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Höganäs 37:41 m.fl., Tornlyckeskolan

Höganäs 37:41

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd. Samråd avses genomföras under 2021.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för en utökning av befintlig byggrätt på Tornlyckeskolans fastighet som planeras att kompletteras med en ny idrottshall och eventuellt en ny förskola på upp till sex avdelningar. Detaljplanen ska även anpassas till den planerade utvecklingen av Höganäs nya stadsdel Tornlyckan som kommer att ske i direkt anslutning till skolans fastighet.

Diarenummer KS/2019/344

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: