Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Röret 12

Röret 12

Detaljplanen har varit ute på granskning 2021-02-15 - 2021-03-15

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och för att möjliggöra att platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark samt att genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden.

Diarenummer KS/2012/230

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: