Detaljplan för Jonstorp 7:48

Ändring av huvudmannaskap

Ny detaljplan för JONSTORP 7:48 avser utökad byggrätt

Granskning mellan den 15 oktober - 5 november

Under granskningen finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter. Observera att synpunkterna måste komma in skriftligen till kommunen under granskningstiden.

Syftet med planansökan är att ändra gällande detaljplan från befintlig bebyggelse, nämligen sommarhus, till att kunna möjliggöra för permanentbostäder.

Planområdet ligger Jonstorpsvägen/Sommarstugevägen, nordväst om hamnen i Jonstorp.

De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges också om och hur synpunkterna tillgodoses.

Diarenummer KS/2020/355

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen