Detaljplan för TUNNEBERGA 1:28 (Tomtelund) m.fl.

Ny och gammal bebyggelse vid Tomtelund

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 2 november – 22 november 2020. Efter samrådet har kommunen sammanställt de synpunkter som kom in i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna har det också tagits fram granskningshandlingar som godkänts i Planutskottet. Granskningen pågick mellan den 21 juni och den 1 augusti 2021. Handlingarna hittar du här under relaterad information.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 7 dec 2021 och är nu överklagad.

Vy över detaljplaneprocessen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i sex nya byggnader samt att befintlig byggnad ska möjliggöras för bostäder i flerbostadshus. Totalt handlar det om 28 lägenheter med 2-4 rums lägenheter, varav 22 är 2-rums lägenheter. Befintlig byggnad är kulturhistoriskt värdefull och ska också fortsättningsvis skyddas med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Platsbildningen framför huset Tomtelund (den östra sidan) ska bibehållas. Syftet med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med befintlig bebyggelse samt att skydda de träd som har höga naturvärden.

Diarenummer KS/2018/337

Tunneberga 1:28

Bild på Tomtlund.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen