Detaljplan för

Östra Lerberget - samråd


Röd ring visar ungefärligt planområde

Syftet

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för småhusbebyggelse med tillhörande infrastruktur. Detaljplanen säkerställer även ytor till park och natur.

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Farhult 26:70


Samrådstiden pågår mellan den 5 april – 26 april 2023

SAMRÅDSMÖTE

Samrådsmöte hålls torsdagen den 13 april 2023, mellan kl 17 – 19, på Lerbergsskolans matsal.

SYNPUNKTER

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.

Synpunkterna lämnas senast in den 26 april.

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2022/330.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: