Detaljplan för KRAPPERUP 19:2

Krapperup 19:2

Skydd av gammal vattenkvarn

Detaljplanen har varit ute på samråd.

Detaljplanens syfte är att säkerställa och införa skydd för den kulturhistoriska miljön inom området som består av en gammal vattenkvarnanläggning med tillhörande bostadshus och uthus samt att återskapa delar av den historiska gårdsmiljön.

Diarenummer KS/2015/274

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen