Detaljplan för del av BRUNNBY-BRÄCKE 9:3

Brunnby- Bräcke 9:3

Förtätning genom nybyggnation av radhus, flerbostadshus och villor

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för förtätning av kvartersmarken genom att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Detta förväntas ske genom byggnation av radhus, flerbostadshus och villor. Inom ramen för detaljplanearbetet inryms även utvecklingen av gång- och cykelvägen öster om Krapperupsvägen, (väg 111), där syftet är att sammanbinda gång- och cykelvägen från busshållplatsen Strandbaden i söder till busshållplatsen Nyhamnsläge Stora Skärsvägen i norr.

Diarenummer KS/2016/755

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen