Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet i Nyhamnsläge

Detaljplan för del av Brunnbyvallen (Eleshult 1:6 m.fl.)

Samråd för detaljplanen pågick mellan den 22 augusti och den 11 september 2022. Planen bearbetas nu inför granskning.

Farhult 26:70

SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse och utveckling av befintlig idrottsverksamhet, allmänna platser och parkeringsytor.

 

Diarenummer KS/2017/494

Eleshult 1:16

Skiss över tänkt planområde.

Bullerutredning , 1.8 MB.

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: