Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet i Nyhamnsläge

Detaljplan för del av Brunnbyvallen (Eleshult 1:6 m.fl.)

Samråd för detaljplanen pågår mellan den 22 augusti och den 11 september 2022.

Farhult 26:70

SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse och utveckling av befintlig idrottsverksamhet, allmänna platser och parkeringsytor.

SAMRÅDSMÖTE
Samrådsmöte hålls onsdagen den 31 augusti klockan 17:00 – 19:00 i Stadshuset (Gruvsalen) i Höganäs.


SYNPUNKTER
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.


Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2017/494.

Diarenummer KS/2017/494

Eleshult 1:16

Skiss över tänkt planområde.

Bullerutredning , 1.8 MB.

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen