Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet i Nyhamnsläge

Detaljplan för del av Brunnbyvallen (Eleshult 1:6 m.fl.)

Samråd för detaljplanen pågår mellan den 22 augusti och den 11 september 2022.

Samråd

SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse och utveckling av befintlig idrottsverksamhet, allmänna platser och parkeringsytor.

SAMRÅDSMÖTE
Samrådsmöte hålls onsdagen den 31 augusti klockan 17:00 – 19:00 i Stadshuset (Gruvsalen) i Höganäs.


SYNPUNKTER
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.


Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2017/494.

Diarenummer KS/2017/494

Eleshult 1:16

Skiss över tänkt planområde.

Bullerutredning , 1.8 MB.

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen