Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet i Nyhamnsläge

Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Vy över detaljplaneprocessen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse och utveckling av befintlig idrottsverksamhet, allmänna platser och parkeringsytor.

Diarenummer KS/2017/494

Eleshult 1:16

Skiss över tänkt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen