ÄNDRING AV DEL AV BYGGNADSPLAN INOM BRUNNBY OCH JONSTORP SOCKNAR, REKEKROKEN 6:22


Samråd

Detaljplanen är ute på samråd. Samrådstiden pågår 4 juli - 5 augusti 2022. Samrådsförslaget finns under samrådstiden tillgängligt på Stationshuset, Järnvägsgatan 8, i Höganäs, under vardagar ordinarie kontorstid. 

Syfte med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en tillbyggnad ovanpå befintligt garage och ändra omfattningen av prickmarken efter rådande förhållanden. Prickad mark på plankartan innebär att marken inte får bebyggas. Idag är en stor del av den befintliga byggnaden uppförd på prickad mark

Diarenummer KS/2022/207

Flygfoto över tänkt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen