Detaljplan för Tjörröd 7:111 med flera.

Exploatering av nya bostäder.

Farhult 26:70

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande villor samt avstyckning till villatomter. Syftet är också att pröva utformning och omfattning av bebyggelse, I syftet ingår även att bevara naturvärden inom berörda delar av fastigheten, skydda stenmur och biologiska värden längst med östra delen av fastigheten, samt säkerställa in- och utfart till planområdet.

Detaljplanen har varit ute på granskning och bearbetas inför antagande.

Diarenummer KS/2022/1250

Katt 2

Det tänkta planområdet i Strandbaden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: