Detaljplan för del av STUBBARP 39:2 m.fl. i Viken

Utbyggnad av företag

Detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera i Viken, Höganäs kommun, har antagits av kommun­fullmäktige i Höganäs den 24 februari 2022, §20. Beslutet och antagandehandlingarna finns tillgängliga här nedan (under menyn Antagandehandlingar). Planen är överklagad.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Diarenummer KS/2018/310

Stubbarp 39:2

Flygfoto över tänkt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: