Detaljplan för del av STUBBARP 39:2 m.fl. i Viken

Stubbarp 39:2

Utbyggnad av företag

Granskning pågick mellan den 13 september och den 3 oktober 2021. Synpunkterna som kom in håller nu på att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Diarenummer KS/2018/310

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen