Detaljplan för Viken Centrum

(Viken 127:1 m.fl.)

Trygghetsboende i Viken

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra trygghetsbostäder samt centrumverksamheter i Vikens centrum med.

i trygghetsboendeform samt centrum. Inom planområdet ska utrymmen säkras för tillskapandet av ett torg som ska betjäna Vikenborna och fungera som en mötesplats.

Samrådstiden pågick mellan den 4 maj – 25 maj 2020. Samrådstiden är nu slut och kommunen arbetar med de synpunkter som kom in under samrådet. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna upprättas också granskningshandlingar och efter beslut i Planutskottet kommer planen ut på granskning.

Diarenummer KS/2019/188

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen