Detaljplan för Viken Centrum

(Viken 127:1 m.fl.)

Trygghetsboende i Viken

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra trygghetsbostäder samt centrumverksamheter i Vikens centrum. Inom planområdet ska utrymmen säkras för tillskapandet av ett torg som ska betjäna Vikenborna och fungera som en mötesplats.

Granskningstiden pågick mellan den 28 mars – 18 april 2022. Granskningsstiden är nu slut och kommunen arbetar med de synpunkter som kom in under granskningen. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Farhult 26:70

Diarenummer KS/2019/188

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen