Detaljplan för VIOLEN 25

Violen 25

Ändrad markanvändning

Granskning mellan den 15 oktober - 5 november

Under granskningen finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter. Observera att synpunkterna måste komma in skriftligen till kommunen under granskningstiden.

De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges också om och hur synpunkterna tillgodoses.

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från allmän platsmark ”park” till kvartersmark ”bostad” och möjliggöra försäljning som en bostadstomt.

Diarenummer KS/2019/708

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen