Höganäs hamnhotell

Hotellet som ska byggas i Höganäs hamn har länge varit en stor fråga för Höganäs kommun och har engagerat många av kommunens invånare. På den här sidan hittar du information om vad som är på gång just nu och en sammanställning av vanliga frågor och svar om hotellbygget.

Flygfoto Höganäs hamn med grusplanen markerad.

Hamnområdet med hotellets tilltänkta placering rödmarkerad.

Detaljplan för Hamnhotellet godkänd av kommunfullmäktige

På torsdagen den 15 juni tog kommunfullmäktige beslutet att anta detaljplanen som gör det möjligt att bygga ett hotell och andra centrumverksamheter i Höganäs hamn. Samtidigt togs beslutet att förlänga markanvisningsavtalet mellan Morshamn AB och Höganäs kommun angående Hamnhotellet fram till den 31 december 2024.

Se inspelningen från kommunfullmäktige 15 juni 2023 på Höganäs kommuns Youtube-kanal (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

De överklaganden som har kommit in från privatpersoner ska prövas av Mark- och miljödomstolen innan detaljplanen kan vinna laga kraft och börja gälla. Därefter tar bygglovsprocessen vid.

Vad innebär antagande, överklagande och laga kraft? Läs mer om detaljplaneprocessens olika delar (hoganas.se)

Samråds- och granskningshandlingar för hamnhotellet finns på sidan om den pågående detaljplanen "del av Höganäs 36:2" (hoganas.se)

 

Informationsmöte och visionsbilder

På ett informationsmöte i Höganäs stadshus den 15 februari 2023 presenterade kommunen visionsbilder som visar hur en hotellbyggnad kan komma att se ut (se bildspel). Mått och enheter i visionsbilderna bygger på underlaget från inriktningsbeslutet i oktober 2022.

Se hela informationsmötet 15 februari 2023 i efterhand på kommunens Youtube-kanal (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hamnhotellet: viktiga händelser i beslutsprocessen 2022-2023

 • Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen den 15 juni 2023. Beslutet har överklagats och ska prövas i Mark- och miljödomstolen.
 • Hamnhotellet (detaljplan för del av Höganäs 36:1) var ute på samråd mellan 4 april - 8 maj 2022.
 • I juni 2022 tog kommunstyrelsens planutskott ett inriktningsbeslut för hamnhotellet. Under sensommaren och hösten 2022 diskuterades frågan om ett hamnhotell vidare, vilket i oktober 2022 ledde fram till ett nytt inriktningsbeslut som utgjorde ett underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen (se inforuta nedan).
 • Nytt förslag till detaljplan var ute på granskning 16 februari - 9 mars 2023. Under granskningen kom det in 26 yttranden med synpunkter som bearbetatdes och ledde till att detaljplaneförslaget i vissa delar omarbetades (se inforuta nedan).
 • Kommunens planutskott beslut den 16 maj 2023 att låta detaljplanen för hotellet gå vidare till ett antagande. Det innebär att förslaget gick upp i kommunstyrelsen den 30 maj och därefter gick vidare till kommunfullmäktige och antogs den 15 juni 2023.
 • Här kan du läsa mer om alla stegen i en detaljplaneprocess: Detaljplaneprocessens olika delar (hoganas.se)

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 25 oktober 2022 om följande:

 • Placering av hotellet sker enbart på grusplanen (Höganäs 36:2), asfaltsytan (Höganäs 36:1) berörs ej av hotellet. (Kartnål på Google maps: här ligger grusplanen - google.se)
 • Tillåten BTA ca 6 600 m², (som jämförelse anger markanvisningsavtalet att kommunen reserverar max 7 500 BTA med en byggyta på max 3 750 m²).
 • Parkering ska möjliggöras inom fastigheten för hotellets verksamhet. Parkeringsyta ingår inte i tillåten BTA cirka 6 600 m² utan tillkommer med cirka 1 750 m² som bara får användas som parkering.
 • Tillåten nockhöjd från marknivå 10 meter på merparten av byggnaderna samt 12,5 meter på en yta av max 15 procent av den totala byggytan. Som jämförelse kan nämnas att befintlig bebyggelse i hamnområdet, till exempel ”Fridas hotell ” har en höjd på 9,5 meter i nockhöjd.
 • En ny båtuppställningsplats kan anordnas på den så kallade Cisternplatsen, på Höganäsbolagets mark. En avsiktsförklaring omfattande ett 15-årigt arrende för en yta motsvande ca 9 000 m² har tecknats med Höganäsbolaget. Ytan motsvarar de två arrendeområden som Höganäs båtsällskap har 1-åriga avtal med kommunen idag. (Kartnål på Google maps: här ligger cisternområdet - google.se)
 • Del av Höganäs 36:1 ingår för att eventuellt möjliggöra vissa faciliteter för befintliga verksamheter, till exempel miljöstation.

Under perioden 16 februari till 9 mars 2023 genomfördes en granskning av förslaget till detaljplan. Det hölls i samband med det även ett informationsmöte för allmänheten. Under granskningen kom det in 26 yttranden med synpunkter som nu har bearbetats och lett till att förslaget i vissa delar har omarbetats.

Länsstyrelsen ville se ett tydligare resonemang kring hur riskerna för stigande havsnivåer och översvämning ska hanteras. Detta har nu förtydligats bland annat genom följande förändringar i detaljplanen:

 • Kommunen har bifogat en detaljerad beskrivning för hur det framtida skyddet kan utformas för att skydda ny och befintlig bebyggelse för området i och runt omkring den föreslagna detaljplanen.
 • Hotellbyggnaden blir en del av den skyddsbarriär som kan uppföras i framtiden som skydd vid stigande havsnivåer och översvämning.

Även andra yttranden har lett till omarbetning av förslaget, medan vissa inte har inneburit ändringar - bland annat för att de har gällt frågor kring placeringen och hotellets volym. Det är synpunkter som kommunen anser har tillgodosetts redan efter samrådet, genom att hotellet nu endast ska byggas på grusplanen och att höjder och byggytor har minskats väsentligt.

Granskningsutlåtandet som innehåller kommunens svar på samtliga inkomna synpunkter finns publicerat på sidan om den pågående detaljplanen.

Samråds- och granskningshandlingar för hamnhotellet finns på sidan om den pågående detaljplanen "del av Höganäs 36:2" (hoganas.se)

Frågor och svar om hamnhotellet

Medborgardialogerna visar att det inte är önskvärt att bygga storskaligt i hamnen, men inte heller att låta det vara som det är. Ett av de mer populära scenarierna i medborgardialogen ligger till grund för de riktlinjer kommunfullmäktige har satt upp: bygg småskaligt i harmoni med övrig bebyggelse, koppla samman centrum med hamnen, samt skapa liv året om och bygg in de gröna värdena.

Konsultrapporten "Marknadsanalys Höganäs" (PDF, 6,35 MB, nytt fönster) , 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Konsulten Annordia bedömer i sin rapport att "kommunens läge, attraktiva miljö och stora upptagningsområde inom övriga Skåne är gynnsamma för hotelletableringar generellt". Men också att hotellet i sig behöver locka besökare.

Det är därför förslaget är att bygga ett hotell i mindre skala, där antalet rum är begränsat och där det finns spa, café, restauranger och kanske mer framöver. Det gör att hotellet kommer att bli en mötesplats i sig, både för invånare och för besökare.

Protokoll för kommunfullmäktige 2021-03-25 (Utveckling av Höganäs hamnområde berörs i §28-29, sid 17f)

Spellista över kommunfullmäktiges sammanträden på Youtube.com
(Sammanträdet som berörde beslut om utveckling av hamnområdet ägde rum 2021-03-25)

Om byggnaden

Flygfoto över Höganäs hamn med grusplanen markerad.

På grusplanen bakom befintliga verksamhetsbyggnader i hamnen (rödmarkerat i bilden).

Kartnål på Google maps: här ligger grusplanen - google.se

I detaljplanen regleras byggnadernas placering, höjd och taklutning. Det slutgiltiga resultatet och utseendet presenteras i samband med projektering inför en bygglovsansökan i dialog med kommunen.

Kommunen och exploatören (Morshamn Fastigheter AB) har ett avtal gällande 7500 m² BTA (bruttoarea) exklusive parkering. I det inriktningsbeslut som fattades av kommunen 25 oktober 2022 justerades BTA till 6600 m² för hotell, spa, restaurang och konferensmöjligheter.

Tillåten nockhöjd enligt förslag till detaljplan är 10,5 meter på merparten av byggnaderna. På en mindre del, max 15% av byggnadens yta, får nockhöjden uppgå till 13 meter. Som jämförelse kan nämnas att befintlig bebyggelse i hamnområdet, till exempel ”Fridas hotell” vid Restaurang Bryggan, har en höjd på 9,5 meter i nockhöjd.

I det förslag som exploatörerna arbetar med finns spa, café, restaurang, affärslokaler och konferensmöjligheter.

Det blir inga bostäder, förslaget till detaljplan tillåter inte det. Kontor tillåts i en mindre del av byggnadsytan.

Nej, det tillåter inte detaljplanen.

Detaljplanen för området tillåter inte bostäder - enbart hotell, kontor, restauranger och butiker. Till detta kommer det faktum att marksaneringen sker till en nivå som inte heller tillåter bostäder. Det går alltså inte att plötsligt göra om rummen till hyres- eller bostadsrätter, utan att göra om detaljplanen.

I förslaget till detaljplan finns beskrivet hur hotellet ska skyddas vid stigande havsnivåer, kopplat till länsstyrelsens yttrande. Det innebär att i planen har det tagits hänsyn till de värsta scenarierna enligt RCP 8.5 som är vattennivåer på +4,6 meter år 2150. För att skydda människors hälsa och säkerhet har hotellets övernattningar placerats på en högre marknivå än +4,6 meter.

Marken kommer att saneras så det möjliggör byggnation av ett hotell.

Det har gjorts en utredning kring farligt gods. Det finns ingenting som tyder på att nuvarande tillstånd för hantering av farligt gods påverkar denna detaljplan.

Hotellbyggnaden löser sina egna parkeringsbehov med parkeringsgarage på markplan.

Om tidsplaneringen

I markanvisningsavtalet med exploatören framgår att detaljplanen ska vara klar till 31 december 2024. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta eftersom det beror på flera faktorer, tidigast är när detaljplanen vinner laga kraft.

Detaljplanen för hotellet var ute på samråd under 4 april till 8 maj 2022. Under samrådet gavs alla möjlighet att lämna synpunkter och att delta på de samrådsmöten som anordnades. Det kom in 157 yttranden som låg till grund för det vidare arbetet med detaljplanen.

Under perioden 16 februari till 9 mars 2023 genomfördes en granskning av det omarbetade förslaget, och det hölls även ett informationsmöte. Under granskningen kom det in 26 yttranden med synpunkter som bearbetades och ledde till att förslaget i vissa delar omarbetades.

Samråds- och granskningshandlingarna finns att ta del av här (hoganas.se)

Vad innebär samråd och granskning? Läs mer om detaljplaneprocessens olika delar (hoganas.se)

Om kostnaderna

Kommunen kommer att behöva göra en del åtgärder innan marken kan säljas. Kostnader för sanering av marken kommer kommunen att stå för, men finansieras av intäkten av försäljning av marken. Dessutom kommer kommunen att göra en investering i en ny båtuppställningsplats.

Kostnader för klimatanpassning av byggnader eller anpassning till VA-ledningar kommer en investerare stå för och regleras genom avtal.

Kommunen kommer att ha utgifter, som viss sanering av marken och investering i en ny båtuppställningsplats. Men i övrigt har och tar vi inget annat ekonomiskt ansvar i avtalet med entreprenören, vilket också är vår grundinställning i fortsatta förhandlingar. Marken säljs dessutom på marknadsmässiga grunder och kommer att ge kommunen en intäkt.

Om hur andra intressenter påverkas

Avsikten är att alla verksamheter som finns i området idag ska kunna fungera och dessutom skapa utveckling för fler verksamheter i området.

Höganäs Båtsällskap påverkas genom att delar av båtuppställningsplatsen kommer att behöva flyttas. Kommunen har ett avtal med Höganäs AB angående ny båtuppställningsplats på det så kallade cisternområdet (se "Vart ska båtarna ta vägen på vintern?" nedan).

Roddföreningen blir kvar i sina befintliga lokaler.

Kullaleden och Kattegattleden blir kvar. Tanken är att grönstrukturen i hamnen ska utvecklas i samband med att hotellet byggs, men detaljerna är inte klara än.

Kommunen har en avsiktsförklaring med Höganäs AB om en ny båtuppställningsplats på cisternområdet (öster om reningsverket). Området uppgår till cirka 9000 m2 markyta. Avsikten är att båtarna i framtiden ska placeras på cisternområdet under vintern.

Kartnål på Google maps: här ligger cisternområdet - google.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns möjlighet att uppföra både miljöhus för farligt avfall samt ett masthus inom den befintliga och gällande detaljplanen för Höganäs 36:1, den så kallade asfaltsytan.

Inte alls. Kommunen har en löpande dialog med Höganäs AB så att den planerade byggnationen ska fungera tillsammans med Höganäs AB och deras verksamhet.

Det ska fortsatt finnas parkeringar även för allmänheten och för besökare till verksamheterna i hamnen och Kvickbadet. I och med att asfaltsytan inte kommer att tas i anspråk kan denna även fortsättningsvis komma att användas som parkeringsyta.

Bakgrund

Höganäs kommun har under 2020 arbetat med att hitta en lämplig aktörer som är intresserade av en etablering och utveckling av ett mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan kombineras med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för besökare men även är av intresse för invånare. Etableringen rör fastigheterna Höganäs 36:1 och 36:2. Dessa fastigheter är lokaliserade mitt i Höganäs hamn. Fastigheterna som utgör hamnområdet i Höganäs ägs till 100% av Höganäs kommun.

Kravet var att inlämnade intresseanmälningar skulle vara skrivna på svenska eller engelska. De skulle innehålla en koncepthandling som i text och bild kortfattat beskriver hur intressenten önskade att utforma området.

Våren 2021 meddelade kommunen att valet av investerare fallit på Morshamn Fastigheter AB. Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn Fastigheter AB inlämnade intresseanmälan , 2.6 MB..


Efter folkomröstningen 2014, då en svag majoritet gick emot ett förslag om att bygga hotell och bostäder i hamnen, uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ureda hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på kommuninvånare, turister och båtliv. Man började planera en medborgardialog om hamnområdets framtid, där man kretsade kring fyra framtidsscenarier:

 1. Låt området vara som det är.
 2. Bygg inga byggnader men utveckla gärna området.
 3. Utveckla hamnen och bygg småskaligt.
 4. Bygg (innefattar utveckling av större byggnader och förtäta på höjden).

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att som framtidsscenario fastställa förslag nummer tre, i harmoni med överig bebyggelse i hamnområdet. Antalet disponibla rum i kommunen har minskat med cirka tio procent mellan 2009 och 2018. Man ansåg att ett hotell i hamnområdet skulle kunna bli ett nytt landmärke i kommunen, samtidigt som det skulle kunna bidra till att den växande besöksnäringen i kommunen och företagen skulle utvecklas vidare. Kommunledningskontoret uppdrog åt Annordia AB att utföra en marknadsanalys för att undersöka förutsättningarna för ett nytt hotell med minst ca 100 rum i hamnområdet.

Bedömningen från Annordia var att kommunens läge, attraktiva miljö och stora upptagningsområde inom övriga Skåne är gynsamma för hotelletableringar generellt. Rekommendationen var dock att kommunen skulle undersöka möjligheterna till ett mindre hotell (ca 50 rum) och som erbjuder en tillräckligt attraktiv produkt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna marknaden. På kommunfullmäktiges möte den 28 november 2019 var hamnområdet ett av mötets ärenden.

Kommunen beslutade uppdra åt kommunstyrelsen att initiera en planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde. Detta ska ske i samklang med intentioner i alterantiv tre i medborgardialogen. Man beslutade också att uppdra åt kommunstyrelsen att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling av ett mindre hotell i hamnområdet, som kan kombineras med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för potentiella gäster.

Under november 2017 arbetade samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett antal riktlinjer för hamnområdets utveckling. Syftet med riktlinjerna var att i grova drag rama in den medborgardialog som genomfördes i februari-mars 2018. Riktlinjerna för medborgardialogen godkändes av kommunstyrelsen den 6 februari 2018, § 33.

Medborgardialogens första fas utgick från breda frågeställningar om hur hamnområdet exempelvis kan göras mer attraktivt för besökare, hur hamnområdet kan ges liv året om och bättre kopplas till resten av staden och bygden.

Den första fasen pågick mellan den 16 februari och den 18 mars och genomfördes med hjälp av ett antal olika kanaler: dialogkarta på kommunens hemsida, via mejl eller post till samhällsbyggnadsförvaltningen, genom dialogmöte på Tivolihuset, med tjänstepersoner på plats i livsmedelsbutik (oannonserat) samt genom riktade utskick till kommunens skolor för att möjliggöra för barn och ungdomar att, via undervisningen, lämna sina synpunkter.

Alla skriftligen inkomna synpunkter har sammanställts i ett separat dokument.

Synpunkterna spänner, av naturliga skäl, över ett brett fält. Ett antal återkommande teman kan dock identifieras, vilka grovt kan sammanfattas:

 • "Utgångspunkten för en hamn är dess båtliv. Utan båtar ingen hamn."
 • "Båtuppställningsplatserna förfular och är ett dåligt nyttjande av marken."
 • "Vinter är vinter. Inte i någon skånsk hamn finns det liv året runt."
 • "Bygg inte i hamnområdet."
 • "Bygg gärna, men bygg småskaligt."
 • "Bygg hotell/aktivitetshus/kulturhus/konferenscenter/havets hus/spa."
 • "Koppla hamnen till Höganäs/Kullabygden med keramiken, konsten och maten."
 • "Rusta upp den inre hamnen."
 • "Låt de verksamheter som finns få växa försiktigt. Även hotellet."
 • "Fyll området med utomhusaktiviteter såsom skridskobana, tennisbanor etc."
 • "Öka områdets gröna kvalitéer med träd, buskar etc."
 • "Det är bra med de ställplatser som finns."

Kommunen har nu genomfört en andra dialogfas kring hamnen. I den andra fasen tog kommunen fram fyra förslag utifrån de kommentarer som kom in under den första fasen. Efter den första fasen kom det också fram synpunkter som kunde skickas vidare direkt till stadsmiljöavdelningen. De har tagit del av synpunkterna och kommenterat dem , 196 kB..

Under den andra fasen arrangerades bland annat två möten på Hamnkrogen, kommunen besökte Gläntans öppna förskola och Bruksskolans årskurs 7 fick bygga modeller av hur de tyckte att hamnen ska se ut i framtiden. Här nedan kan du ta del av vad som kom fram under medborgardialogen. Detta har också återrapporterats till politiken i en rapport , 828.8 kB..

Den 25 maj 2018 var kommunens representanter på plats på Gläntans öppna förskola. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och diskutera de olika förslagen. De flesta gav uttryck för att grönområdena är viktiga och att de kan utvecklas. Någon ville gärna ha fler aktiviteter såsom loppis, hästridning, skördefest, aktivitetshus eller café. Några tyckte att det kunde finnas några bostäder i hamnområdet, men inte endast. Andra var emot att privatisera området och tyckte därför inte att bostäder passar in. Deltagarna kunde också markera på en skala vilket förslag dem tyckte bäst respektive sämst om. Efter mötet lämnades skalan kvar tillsammans med övrigt material för att fler skulle kunna ta del av materialet och lämna sina åsikter. Materialet fick sitta uppe i en vecka för besökare på Gläntan. I rapporten kan du se resultatet , 828.8 kB. från den öppna förskolan.

Bruksskolans elever i årskurs 7 fick under vårterminen 2018 ta del av de fyra olika förslagen. De fick sedan i små grupper välja det förslag som de tyckte bäst om. De fick bygga modeller av kartong och skriva om hur de ville att hamnområdet ska utvecklas i framtiden. Här nedan kan du ta del av deras resultat. Ordmolnet , 124.2 kB. visar vad ungdomarna tyckte var viktigast. De ord som är större användes av fler grupper. Eleverna lyfte bland annat att mötesplatser är viktigt att skapa i hamnen. De vill gärna ha en plats att koppla av och umgås på, där de kan köpa billigare snabbmat eller fika. Många ville också gärna ha mer natur och aktiviteter. I rapporten kan du läsa mer , 828.8 kB. om medborgardialogen på Bruksskolan.

Det arrangerades två möten på Höganäs hamnkrog. Under de två kvällarna deltog cirka 50 personer. I mindre grupper diskuterades de fyra förslagen. Det fanns starka åsikter kring hur hamnområdet inte bör utvecklas. Merparten anser att förslag 4 är det sämsta. Många är oroliga för att området kommer att privatiseras och att hamnen därmed inte kan fungera som en mötesplats för alla. Många är därför starkt emot bostäder medan andra menar att höga byggnader i sig förstör den genuina känslan av Höganäs hamn. Samtidigt är en del är tydliga med att en utveckling måste till och därmed markerar förslag 1 som det sämsta.

Sammanfattningsvis ses en mer omfattande exploatering av hamnområdet som det mest negativa alternativet. När det gäller vilka alternativ som deltagarna föredrar är bilden inte lika entydig. Här är fördelningen mycket jämn mellan förslag 1, 2 och 3. En betydande del anser att hamnområdet bör låtas vara som det är, men som helhet ger resultatet ändå ett visst stöd för en försiktig utveckling av hamnområdet. En stor osäkerhet finns kring båtuppställningsplatsen. Många vill ha den kvar eller menar att det inte går att diskutera hamnens framtid utan en lösning för båtarna först. Andra tycker att den måste flyttas, eftersom den tar upp för mycket av den attraktiva ytan.

De allra flesta är positiva till förslag 2 och menar att det behövs fler aktivitetsytor och/eller mindre förändringar såsom utvecklig av grönska. Förslag 2 behöver inte heller konkurrera med båtuppställningsplatsens roll i hamnen. Några vill endast ha en utveckling som förslag 2 medan andra vill kombinera den med andra förslag, framförallt förslag 3.

Förslag 3 gillas av många som menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och charmig. Det finns många förslag på vad som behövs i Höganäs och som kan byggas i hamnområdet i en mindre skala. Läs mer om medborgardialogen , 828.8 kB. på hamnkrogen.

Fredagen den 15 juni 2018 fanns tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning på plats i hamnområdet för att samla in synpunkter från besökare. I det tält som hade satts upp kunde besökare få en snabb förklaring av de fyra förslagen och därefter fylldes en enkät i där man fick ta ställning till de olika förslagen. Bland dessa deltagare framstår förslag 2 och 3 som mest populära, medan förslag 1 och i synnerhet förslag 4 är de minst populära.

Nedan presenteras de fyra olika förslag som diskuterades under workshopsen den 29 och 31 maj 2018.

Vissa i dialogen ville att hamnen skulle förbli som den är idag utan några större förändringar. Detta innebär att båtar och uppställningsplatser blir kvar där de är idag.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Hamnområdet är bra som det är och ska inte ändras. Båtarna och uppställningsplatsen hör till hamnen och är det som ger området karaktär och gör platsen attraktiv. Hamnen är inget område som behöver leva upp vintertid utan det räcker att det är liv och rörelse sommartid. Sommartid är grönytorna väldigt bra och används till olika aktiviteter.

Området är trevligt att promenera i, de öppna ytorna och närheten till havet bör vara kvar som det är. Det finns redan verksamheter som är öppna året runt som exempelvis Hamnkrogen.

Båtuppställningsplatsen fungerar bra vintertid och sommartid när båtarna är i vattnet blir det en bra parkeringsyta för Kvickbadet, som behöver fler parkeringsplatser. Området fungerar också för husbilar sommartid. Det finns ingen bättre plats för båtarna.

Kommunen ska inte sälja den bästa tomten utan bevara den. Området är viktigt för alla boende i Höganäs, eftersom man kan njuta av lugnet och koppla av. Området ska därför vara tillgängligt för allmänheten och inte bli en privat plats.

Vissa i dialogen ville se att hamnen skulle utvecklas och förändras, men utan att fasta byggnader uppförs.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Området får gärna utvecklas, men utan att bygga några fasta byggnader. Området behöver något för att det ska vara liv året om, men det ska inte vara någon byggnad som skapar det livet. Silhuetten av Höganäs ska bevaras. Området ska vara flexibelt mellan de olika årstiderna för att det ska gå att kombinera olika aktiviteter så att det inte blir tomt vissa delar av året.

Det är också viktigt att knyta ihop hamnen med staden. Det finns dock en risk med att exempelvis etablera fler affärer i hamnområdet då det riskerar att konkurrera ut handeln i centrum. Området kan därför knytas ihop med staden på andra sätt, exempelvis genom grönstråk.

Hamnområdet ska vara till för höganäsare i första hand. Området är en viktig mötesplats för alla höganäsare och sommartid kan alla samhällsklasser träffas på platsen. Det behövs fler aktiviteter och de öppna ytorna är viktiga.

Båtuppställningsplatsen ska vara kvar men behöver kanske minskas något för att få plats med aktiviteterna. Båtuppställningsplatsen kan användas som en förlängning av grönområdet sommartid, det kan exempelvis bli en pop-up park eller ett torg.

Vissa i dialogen ville se nya byggnader i hamnen, men ville att dessa skulle vara låga (max två våningar).

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Området får gärna utvecklas och gärna med byggnader. Däremot ska inte byggnaderna vara stora och höga utan de ska passa in i en hamnmiljö där husen är låga. Det är viktigt att bevara den genuina småskaliga känslan av småbåtshamn och ta vara på karaktären av kustsamhället och småstaden.

Utsikt över havet bör behållas och man bör inte bygga för mycket. Området ska vara pittoreskt vilket lockar människor. Man kan ha mindre lokaler som hyrs ut till olika aktiviteter för exempelvis utbildning, vilket också skulle ge mer liv och rörelse i hamnen.

Delar av båtuppställningsplatsen kan rymmas i en lagerlokal för båtar vintertid och fungera som en festlokal under sommartid. Uppställningsplatsen för båtar kan samexistera till viss del med hamnen, men den tar upp för mycket av den attraktiva ytan och delar av den behöver därför flyttas.

Vissa i dialogen ville se omfattande förändringar och nybyggnation av byggnader med fler än två våningar.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Hamnområdet exploateras i högre grad än i de övriga alternativen. Det kan vara större byggnader som kan innehålla hotell, spa, konferens, bostäder, samlingslokaler, klädaffärer, ett centrum för marin forskning och utbildning, evenemangslokal, fotografcentrum, restauranger och lokaler för aktivitetshus såsom experimentarium eller upplevelser som ’Escape rooms’.

I detta förslag ligger en stor tyngdpunkt vid att förtäta på höjden, utveckla bostäder och utveckla upplevelsenäringen för att göra hamnen levande året om. I detta förslag måste båtuppställningsplatserna flyttas till en annan plats.

Dialogen ska nu fördjupas och konkretiseras innan beslut om hamnområdets utveckling fattas. Den fortsatta medborgardialogen ska präglas av ett konstruktivt samtalsklimat, som leder till att de framtida beslut som fattas kring hamnområdets framtid är väl förankrade hos såväl beslutsfattare som hos kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv. Därför har en strategi för den fortsatta medborgardialogen tagits fram, i vilken det framgår på vilket sätt dialogen är tänkt att genomföras. Medborgardialogen kommer att kretsa kring ett antal alternativa utvecklingsscenarier som kommer att belysas utifrån flera perspektiv, som alla ingår som viktiga beståndsdelar i kommunens visionsarbete, till exempel sociala konsekvenser, upplevelsenäring, ekonomisk hållbarhet och gröna värden.

Rent geografiskt kommer dialogen fortsättningsvis att avgränsas ytterligare något, i enlighet med bilden nedan. Dialogen kommer primärt kretsa kring båtuppställningsplatserna och ytorna närmast dem:

Höganäs hamn med båtuppställningsplatser.

Den fortsatta medborgardialogen genomfördes under maj och juni 2018, med återrapportering i samband med kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 28 augusti 2018. På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2018 presenterades en återrapportering av medborgardialogen om Höganäs hamnområde. Återrapporteringen godkändes av politikerna.

Därefter fick kommunledningskontoret i uppdrag utifrån förslaget "utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet" utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En sådan utredning bör också belysa alternativ för att lösa eventuella intressekonflikter kring parkeringar, uppställningsplatser för båtar och eventuellt andra frågor. Utredningen ska också lämna förslag på hur arbetet med utvecklingen av Höganäs hamn ska drivas vidare.

Utredningen presenterades för kommunfullmäktige 28 november 2019. Under våren 2020 har kommunledningskontoret arbetat med ärendet som skulle ha redovisats för kommunstyrelsen våren 2020, men projektet pausades på grund av den pågående coronapandemin.

Under hösten 2020 återupptogs projektet och resultatet redovisades i kommunstyrelsen i december 2020.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: