Höganäs hamnområde

Vad som ska byggas i Höganäs hamn har länge varit en stor fråga för Höganäs kommun och har engagerat många av kommunens invånare.

Klart med etablering av hotell i Höganäs hamn

2014 skedde en folkomröstning i frågan som följdes av flertalet medborgardialoger, och nu 7 år senare kan frågan om att utveckla ett av Sveriges bästa lägen vara rodd i land tillsammans med Morshamn Fastigheter AB. Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn Fastigheter AB inlämnade intresseanmälan , 2.6 MB..

Detaljplanen har varit ute på samråd - vad händer nu?

Mellan den 4 april till 8 maj var detaljplanen för hamnområdet ute på samråd. Ett samråd har som syfte att inhämta synpunkter och yttranden från myndigheter, allmänheten och andra som berörs.

Just nu sammanställs synpunkter och yttranden från samrådet innan planförslaget så småningom ställs ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. Kommunen meddelar när planförslaget finns tillgängligt för granskning.

Frågor och svar om hamnens utveckling

Medborgardialogerna visar att det inte är önskvärt att bygga storskaligt i hamnen, men inte heller att låta det vara som det är. Ett av de mer populära scenarierna i medborgardialogen ligger till grund för de riktlinjer kommunfullmäktige har satt upp: Bygg småskaligt i harmoni med övrig bebyggelse, koppla samman centrum med hamnen, samt skapa liv året om och bygg in de gröna värdena.

På grusplanen mitt emot de befintliga röda byggnaderna och på parkeringen väster om grusytan.

På bottenvåningarna i de två föreslagna byggnaderna kan det finnas möjlighet för verksamheter som kompletterar hotellverksamhet för att bli en destination i sig, både för höganäsare men också för besökare. Delar av planförslaget medger till exempel butiker, restaurang och kontor.

I det förslag som exploatörerna arbetar med finns spa, café och restaurang och kanske även surdegsbageri och blomsteraffär.

Det blir inga bostäder, detaljplanen tillåter inte det. Kontor tillåts i planen, men finns inte med i det förslag till bebyggelse som de tilltänkta exploatörerna arbetar med nu.

Nej, det tillåter inte detaljplanen.

Hotell, spa och restaurang omfattar 7800 m², butiker omfattar 1300 m² och 2200 m² till ett parkeringsgarage i delar av bottenvåningen i byggnaden på grusplan. I förslaget är den högsta tillåtna bruttoarea (BTA) satt till cirka 11 300 m², fördelat på två byggnader, en på asfaltsyta och en på grusplanen.

Kommunen och exploatören (Morshamn) har ett avtal om en byggyta på 7500 m² BTA exklusive parkering. Efter samråd kommer den totala ytan att ses över med ambition att hamna nära 7500 m² exklusive parkering.

Höjderna är under utredning. I förslaget till detaljplanen tillåts merparten av byggnationen på asfaltsytan en höjd av 14,1 meter från nuvarande markyta till nock. Här tillåts en mindre del vara 18,3 meter upp till nock, vilket utgör entrédelen till hotellet.

På grusplanen tillåts merparten av byggnationen på en höjd av 15,3 meter med två mindre delar upp till 17,3 meter från mark till nock.

I ovan angivna höjder ingår att markytan kan komma att behöva höjas med cirka 1,2 - 1,5 meter. Visar den fortsatta utredningen att markhöjningen inte behövs kommer de tillåtna nockhöjderna att minskas i motsvarande mån.

I detaljplanen regleras byggnadernas nockhöjder i förhållande till nollplanet (ungefär detsamma som havets medelnivå). Därför står det högre siffror i detaljplanen än de som angivits här.

Taklutningen är begränsad till 40-50 grader enligt detaljplanen vilket innebär att den översta våningen kommer att ligga under ett lutande tak (som en vindsvåning). Avsikten med de olika höjderna och takvinkeln är att skapa en känsla av småskalighet och harmonisera med befintlig bebyggelse.

Mycket är under utredning som vilken taklutning man ska använda sig av, vilken marknivå som hotellbyggnaderna kommer att utgå ifrån samt vilken byggteknisk extra utrymme som behövs för hotellets konstruktion. I och med det så är det i dagsläget svårt att göra jämförelser. Vill man ändå jämföra byggnadernas takhöjd så är det viktigt att ta följande i beaktande:

1) Hotellet kommer att börja på en annan höjd. Färdig golvhöjd på befintliga byggnader ligger på + 2,3 från nollplanen medan för hotellet har kommunen antagit att färdig golvhöjd kommer att börja på + 3,5 från nollplanen.

2) Kommunen har också räknat in ett byggtekniskt extra utrymme på 2 meter.

3) Vad gäller hotellet har kommunen i sitt förslag räknat på en taklutning på 40-50 grader medan för de flesta befintliga byggnader ligger lutningen på 30 grader. Skillnaden innebär en höjd på cirka 2 meter. Avsikten med en taklutning på 40-50 grader, vilket är en vanlig taklutningen på 1,5 planshus, är att skapa en känsla av småskalighet.

Efter samråd och i takt med att utredningarna blir klara, kommer höjderna att justeras och bli mer definitiva. Först då och inför granskningsförslaget kan en bra jämförelse göras mellan de befintliga byggnaderna och förslaget på hotellet.


Det förslag som de tilltänkta exploatörerna arbetar med nu har huvudsakligen 2,5 våningar som har en nockhöjd på cirka 12 meter från mark. De tre mindre delar som sticker upp har 3,5 våningar och nockhöjd på cirka 15 respektive 17 meter. En större del av byggnaden på grusplanen är endast i ett våningsplan med en grönyta på taket som man kan vistas på.

Anledningen till att höjderna i detaljplanen är högre är att kommunen har garderat sig för eventuella åtgärder av stigande havsnivåer och byggtekniskt extra utrymme. Efter samråd kommer höjderna att regleras.

Kommunen har en avsiktsförklaring med Höganäs AB om ny båtuppställningsplats på cirkusplatsen (innanför industrihamnen). Målsättningen är att erbjuda motsvarande yta som den som finns idag.

För närvarande och efter diskussion med Båtsällskapet utreds möjligheten att använda den så kallade Cisternplatsen (öster om reningsverket) som alternativ till båtutställningsplats.

Avsikten är att båtarna på vintern ska i framtiden placeras på cirkusplatsen eller cisternområdet.

Marken kommer att ge kommunen en intäkt. Försäljningen kommer att ske på marknadsmässiga grunder och vi har tagit in en extern utvärdering för att fastställa priset.

Kommunen kommer att behöva göra en del åtgärder innan marken kan säljas. Eventuella kostnader för sanering av marken kommer kommunen att stå för, men finansieras av intäkten av försäljning av marken. Dessutom kommer kommunen att göra en investering i en ny båtuppställningsplats.

Kostnader för klimatanpassning av byggnader eller anpassning till VA-ledningar kommer en investerare stå för och regleras genom avtal.

I detaljplanen regleras byggnadernas placering, höjd och taklutning. Det slutgiltiga resultatet och utseendet kommer i samband med projektering inför en bygglovsansökan i dialog med kommunen. I intressenternas intresseanmälan finns visionsskisser för hur man vill att byggnaderna ska utformas. Avsikten med de olika höjderna och takvinkeln är att skapa en känsla av småskalighet och harmoniera med befintlig bebyggelse.

Detaljplanen för hotellet var ute på samråd under 4 april till 8 maj. Under ett samråd ges alla möjlighet att lämna synpunkter och att delta på de samrådsmöten som anordnas.

Samrådshandlingarna finns att ta del av här.

Inte alls. Kommunen har en löpande dialog med Höganäs AB så att den planerade byggnationen ska fungera tillsammans med Höganäs AB och deras verksamhet.

Avsikten är att alla verksamheter som finns i området idag ska finnas kvar och dessutom skapa utveckling för fler verksamheter i området.

Merparten av Höganäs Båtsällskaps verksamhet är oförändrad och kommer att beaktas i planen. Det som direkt påverkar Höganäs Båtsällskap är att det område som de använder till vinterförvaring av båtar idag ska utvecklas och de erbjuds därför en ny båtuppställningsplats i nära anslutning till hamnen.

Roddföreningen blir kvar i sina befintliga lokaler.

Kullaleden och Kattegattleden blir kvar. Tanken är att grönstrukturen i hamnen ska utvecklas i samband med att hotellet byggs, men detaljerna är inte klara än.

Det ska fortsatt finnas parkeringar även för allmänheten och för besökare till verksamheterna i hamnen och Kvickbadet. De kan komma att ligga på flera olika ställen. Bland annat Cirkusplatsen och en utökning av parkeringen längs Strandgatan (vid Kvickbadet) utreds.

I förslaget till detaljplan är förutsättningarna desamma som de är idag. Om det i framtiden ska byggas om i de omkringliggande gatorna kommer det att föregås av dialog med berörda parter.

För hotellet och de andra verksamheterna inom den nya planen ska varuleveranser och sophämtning ske via den nya gatan som föreslås på hotellets landsida. Kommunen kommer att se över hur förutsättningarna kan förbättras för de befintliga verksamheterna när det gäller avfallshantering. Allt detta kommer att studeras mer i detalj efter samrådet.

 I markanvisningsavtalet med exploatören framgår att detaljplanen ska vara klar till halvårsskiftet 2023. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta eftersom det beror på flera faktorer, tidigast är när detaljplanen träder i laga kraft.

Höganäs kommun har under 2020 arbetat med att hitta en lämplig aktörer som är intresserade av en etablering och utveckling av ett mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan kombineras med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för besökare men även är av intresse för invånare. Etableringen rör fastigheterna Höganäs 36:1 och 36:2. Dessa fastigheter är lokaliserade mitt i Höganäs hamn. Fastigheterna som utgör hamnområdet i Höganäs ägs till 100% av Höganäs kommun.

Kravet var att inlämnade intresseanmälningar skulle vara skrivna på svenska eller engelska. De skulle innehålla en koncepthandling som i text och bild kortfattat beskriver hur intressenten önskade att utforma området.

Efter folkomröstningen 2014, då en svag majoritet gick emot ett förslag om att bygga hotell och bostäder i hamnen, uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ureda hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på kommuninvånare, turister och båtliv. Man började planera en medborgardialog om hamnområdets framtid, där man kretsade kring fyra framtidsscenarier:

 1. Låt området vara som det är.
 2. Bygg inga byggnader men utveckla gärna området.
 3. Utveckla hamnen och bygg småskaligt.
 4. Bygg (innefattar utveckling av större byggnader och förtäta på höjden).

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att som framtidsscenario fastställa förslag nummer tre, i harmoni med överig bebyggelse i hamnområdet. Antalet disponibla rum i kommunen har minskat med cirka tio procent mellan 2009 och 2018. Man ansåg att ett hotell i hamnområdet skulle kunna bli ett nytt landmärke i kommunen, samtidigt som det skulle kunna bidra till att den växande besöksnäringen i kommunen och företagen skulle utvecklas vidare. Kommunledningskontoret uppdrog åt Annordia AB att utföra en marknadsanalys för att undersöka förutsättningarna för ett nytt hotell med minst ca 100 rum i hamnområdet.

Bedömningen från Annordia var att kommunens läge, attraktiva miljö och stora upptagningsområde inom övriga Skåne är gynsamma för hotelletableringar generellt. Rekommendationen var dock att kommunen skulle undersöka möjligheterna till ett mindre hotell (ca 50 rum) och som erbjuder en tillräckligt attraktiv produkt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna marknaden. På kommunfullmäktiges möte den 28 november 2019 var hamnområdet ett av mötets ärenden.

Kommunen beslutade uppdra åt kommunstyrelsen att initiera en planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde. Detta ska ske i samklang med intentioner i alterantiv tre i medborgardialogen. Man beslutade också att uppdra åt kommunstyrelsen att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling av ett mindre hotell i hamnområdet, som kan kombineras med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för potentiella gäster.

Under november 2017 arbetade samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett antal riktlinjer för hamnområdets utveckling. Syftet med riktlinjerna var att i grova drag rama in den medborgardialog som genomfördes i februari-mars 2018. Riktlinjerna för medborgardialogen godkändes av kommunstyrelsen den 6 februari 2018, § 33.

Medborgardialogens första fas utgick från breda frågeställningar om hur hamnområdet exempelvis kan göras mer attraktivt för besökare, hur hamnområdet kan ges liv året om och bättre kopplas till resten av staden och bygden.

Den första fasen pågick mellan den 16 februari och den 18 mars och genomfördes med hjälp av ett antal olika kanaler: dialogkarta på kommunens hemsida, via mejl eller post till samhällsbyggnadsförvaltningen, genom dialogmöte på Tivolihuset, med tjänstepersoner på plats i livsmedelsbutik (oannonserat) samt genom riktade utskick till kommunens skolor för att möjliggöra för barn och ungdomar att, via undervisningen, lämna sina synpunkter.

Alla skriftligen inkomna synpunkter har sammanställts i ett separat dokument.

Synpunkterna spänner, av naturliga skäl, över ett brett fält. Ett antal återkommande teman kan dock identifieras, vilka grovt kan sammanfattas:

 • "Utgångspunkten för en hamn är dess båtliv. Utan båtar ingen hamn."
 • "Båtuppställningsplatserna förfular och är ett dåligt nyttjande av marken."
 • "Vinter är vinter. Inte i någon skånsk hamn finns det liv året runt."
 • "Bygg inte i hamnområdet."
 • "Bygg gärna, men bygg småskaligt."
 • "Bygg hotell/aktivitetshus/kulturhus/konferenscenter/havets hus/spa."
 • "Koppla hamnen till Höganäs/Kullabygden med keramiken, konsten och maten."
 • "Rusta upp den inre hamnen."
 • "Låt de verksamheter som finns få växa försiktigt. Även hotellet."
 • "Fyll området med utomhusaktiviteter såsom skridskobana, tennisbanor etc."
 • "Öka områdets gröna kvalitéer med träd, buskar etc."
 • "Det är bra med de ställplatser som finns."

Kommunen har nu genomfört en andra dialogfas kring hamnen. I den andra fasen tog kommunen fram fyra förslag utifrån de kommentarer som kom in under den första fasen. Efter den första fasen kom det också fram synpunkter som kunde skickas vidare direkt till stadsmiljöavdelningen. De har tagit del av synpunkterna och kommenterat dem , 196 kB..

Under den andra fasen arrangerades bland annat två möten på Hamnkrogen, kommunen besökte Gläntans öppna förskola och Bruksskolans årskurs 7 fick bygga modeller av hur de tyckte att hamnen ska se ut i framtiden. Här nedan kan du ta del av vad som kom fram under medborgardialogen. Detta har också återrapporterats till politiken i en rapport , 828.8 kB..

Den 25 maj 2018 var kommunens representanter på plats på Gläntans öppna förskola. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och diskutera de olika förslagen. De flesta gav uttryck för att grönområdena är viktiga och att de kan utvecklas. Någon ville gärna ha fler aktiviteter såsom loppis, hästridning, skördefest, aktivitetshus eller café. Några tyckte att det kunde finnas några bostäder i hamnområdet, men inte endast. Andra var emot att privatisera området och tyckte därför inte att bostäder passar in. Deltagarna kunde också markera på en skala vilket förslag dem tyckte bäst respektive sämst om. Efter mötet lämnades skalan kvar tillsammans med övrigt material för att fler skulle kunna ta del av materialet och lämna sina åsikter. Materialet fick sitta uppe i en vecka för besökare på Gläntan. I rapporten kan du se resultatet , 828.8 kB. från den öppna förskolan.

Bruksskolans elever i årskurs 7 fick under vårterminen 2018 ta del av de fyra olika förslagen. De fick sedan i små grupper välja det förslag som de tyckte bäst om. De fick bygga modeller av kartong och skriva om hur de ville att hamnområdet ska utvecklas i framtiden. Här nedan kan du ta del av deras resultat. Ordmolnet , 124.2 kB. visar vad ungdomarna tyckte var viktigast. De ord som är större användes av fler grupper. Eleverna lyfte bland annat att mötesplatser är viktigt att skapa i hamnen. De vill gärna ha en plats att koppla av och umgås på, där de kan köpa billigare snabbmat eller fika. Många ville också gärna ha mer natur och aktiviteter. I rapporten kan du läsa mer , 828.8 kB. om medborgardialogen på Bruksskolan.

Det arrangerades två möten på Höganäs hamnkrog. Under de två kvällarna deltog cirka 50 personer. I mindre grupper diskuterades de fyra förslagen. Det fanns starka åsikter kring hur hamnområdet inte bör utvecklas. Merparten anser att förslag 4 är det sämsta. Många är oroliga för att området kommer att privatiseras och att hamnen därmed inte kan fungera som en mötesplats för alla. Många är därför starkt emot bostäder medan andra menar att höga byggnader i sig förstör den genuina känslan av Höganäs hamn. Samtidigt är en del är tydliga med att en utveckling måste till och därmed markerar förslag 1 som det sämsta.

Sammanfattningsvis ses en mer omfattande exploatering av hamnområdet som det mest negativa alternativet. När det gäller vilka alternativ som deltagarna föredrar är bilden inte lika entydig. Här är fördelningen mycket jämn mellan förslag 1, 2 och 3. En betydande del anser att hamnområdet bör låtas vara som det är, men som helhet ger resultatet ändå ett visst stöd för en försiktig utveckling av hamnområdet. En stor osäkerhet finns kring båtuppställningsplatsen. Många vill ha den kvar eller menar att det inte går att diskutera hamnens framtid utan en lösning för båtarna först. Andra tycker att den måste flyttas, eftersom den tar upp för mycket av den attraktiva ytan.

De allra flesta är positiva till förslag 2 och menar att det behövs fler aktivitetsytor och/eller mindre förändringar såsom utvecklig av grönska. Förslag 2 behöver inte heller konkurrera med båtuppställningsplatsens roll i hamnen. Några vill endast ha en utveckling som förslag 2 medan andra vill kombinera den med andra förslag, framförallt förslag 3.

Förslag 3 gillas av många som menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och charmig. Det finns många förslag på vad som behövs i Höganäs och som kan byggas i hamnområdet i en mindre skala. Läs mer om medborgardialogen , 828.8 kB. på hamnkrogen.

Fredagen den 15 juni 2018 fanns tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning på plats i hamnområdet för att samla in synpunkter från besökare. I det tält som hade satts upp kunde besökare få en snabb förklaring av de fyra förslagen och därefter fylldes en enkät i där man fick ta ställning till de olika förslagen. Bland dessa deltagare framstår förslag 2 och 3 som mest populära, medan förslag 1 och i synnerhet förslag 4 är de minst populära.

Nedan presenteras de fyra olika förslag som diskuterades under workshopsen den 29 och 31 maj 2018.

Vissa i dialogen ville att hamnen skulle förbli som den är idag utan några större förändringar. Detta innebär att båtar och uppställningsplatser blir kvar där de är idag.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Hamnområdet är bra som det är och ska inte ändras. Båtarna och uppställningsplatsen hör till hamnen och är det som ger området karaktär och gör platsen attraktiv. Hamnen är inget område som behöver leva upp vintertid utan det räcker att det är liv och rörelse sommartid. Sommartid är grönytorna väldigt bra och används till olika aktiviteter.

Området är trevligt att promenera i, de öppna ytorna och närheten till havet bör vara kvar som det är. Det finns redan verksamheter som är öppna året runt som exempelvis Hamnkrogen.

Båtuppställningsplatsen fungerar bra vintertid och sommartid när båtarna är i vattnet blir det en bra parkeringsyta för Kvickbadet, som behöver fler parkeringsplatser. Området fungerar också för husbilar sommartid. Det finns ingen bättre plats för båtarna.

Kommunen ska inte sälja den bästa tomten utan bevara den. Området är viktigt för alla boende i Höganäs, eftersom man kan njuta av lugnet och koppla av. Området ska därför vara tillgängligt för allmänheten och inte bli en privat plats.

Vissa i dialogen ville se att hamnen skulle utvecklas och förändras, men utan att fasta byggnader uppförs.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Området får gärna utvecklas, men utan att bygga några fasta byggnader. Området behöver något för att det ska vara liv året om, men det ska inte vara någon byggnad som skapar det livet. Silhuetten av Höganäs ska bevaras. Området ska vara flexibelt mellan de olika årstiderna för att det ska gå att kombinera olika aktiviteter så att det inte blir tomt vissa delar av året.

Det är också viktigt att knyta ihop hamnen med staden. Det finns dock en risk med att exempelvis etablera fler affärer i hamnområdet då det riskerar att konkurrera ut handeln i centrum. Området kan därför knytas ihop med staden på andra sätt, exempelvis genom grönstråk.

Hamnområdet ska vara till för höganäsare i första hand. Området är en viktig mötesplats för alla höganäsare och sommartid kan alla samhällsklasser träffas på platsen. Det behövs fler aktiviteter och de öppna ytorna är viktiga.

Båtuppställningsplatsen ska vara kvar men behöver kanske minskas något för att få plats med aktiviteterna. Båtuppställningsplatsen kan användas som en förlängning av grönområdet sommartid, det kan exempelvis bli en pop-up park eller ett torg.

Vissa i dialogen ville se nya byggnader i hamnen, men ville att dessa skulle vara låga (max två våningar).

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Området får gärna utvecklas och gärna med byggnader. Däremot ska inte byggnaderna vara stora och höga utan de ska passa in i en hamnmiljö där husen är låga. Det är viktigt att bevara den genuina småskaliga känslan av småbåtshamn och ta vara på karaktären av kustsamhället och småstaden.

Utsikt över havet bör behållas och man bör inte bygga för mycket. Området ska vara pittoreskt vilket lockar människor. Man kan ha mindre lokaler som hyrs ut till olika aktiviteter för exempelvis utbildning, vilket också skulle ge mer liv och rörelse i hamnen.

Delar av båtuppställningsplatsen kan rymmas i en lagerlokal för båtar vintertid och fungera som en festlokal under sommartid. Uppställningsplatsen för båtar kan samexistera till viss del med hamnen, men den tar upp för mycket av den attraktiva ytan och delar av den behöver därför flyttas.

Vissa i dialogen ville se omfattande förändringar och nybyggnation av byggnader med fler än två våningar.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Hamnområdet exploateras i högre grad än i de övriga alternativen. Det kan vara större byggnader som kan innehålla hotell, spa, konferens, bostäder, samlingslokaler, klädaffärer, ett centrum för marin forskning och utbildning, evenemangslokal, fotografcentrum, restauranger och lokaler för aktivitetshus såsom experimentarium eller upplevelser som ’Escape rooms’.

I detta förslag ligger en stor tyngdpunkt vid att förtäta på höjden, utveckla bostäder och utveckla upplevelsenäringen för att göra hamnen levande året om. I detta förslag måste båtuppställningsplatserna flyttas till en annan plats.

Dialogen ska nu fördjupas och konkretiseras innan beslut om hamnområdets utveckling fattas. Den fortsatta medborgardialogen ska präglas av ett konstruktivt samtalsklimat, som leder till att de framtida beslut som fattas kring hamnområdets framtid är väl förankrade hos såväl beslutsfattare som hos kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv. Därför har en strategi för den fortsatta medborgardialogen tagits fram, i vilken det framgår på vilket sätt dialogen är tänkt att genomföras. Medborgardialogen kommer att kretsa kring ett antal alternativa utvecklingsscenarier som kommer att belysas utifrån flera perspektiv, som alla ingår som viktiga beståndsdelar i kommunens visionsarbete, till exempel sociala konsekvenser, upplevelsenäring, ekonomisk hållbarhet och gröna värden.

Rent geografiskt kommer dialogen fortsättningsvis att avgränsas ytterligare något, i enlighet med bilden nedan. Dialogen kommer primärt kretsa kring båtuppställningsplatserna och ytorna närmast dem:

Höganäs hamn med båtuppställningsplatser.

Den fortsatta medborgardialogen genomfördes under maj och juni 2018, med återrapportering i samband med kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 28 augusti 2018. På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2018 presenterades en återrapportering av medborgardialogen om Höganäs hamnområde. Återrapporteringen godkändes av politikerna.

Därefter fick kommunledningskontoret i uppdrag utifrån förslaget "utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet" utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En sådan utredning bör också belysa alternativ för att lösa eventuella intressekonflikter kring parkeringar, uppställningsplatser för båtar och eventuellt andra frågor. Utredningen ska också lämna förslag på hur arbetet med utvecklingen av Höganäs hamn ska drivas vidare.

Utredningen presenterades för kommunfullmäktige 28 november 2019. Under våren 2020 har kommunledningskontoret arbetat med ärendet som skulle ha redovisats för kommunstyrelsen våren 2020, men projektet pausades på grund av den pågående coronapandemin.

Under hösten 2020 återupptogs projektet och resultatet redovisades i kommunstyrelsen i december 2020.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen