Höganäs hamnområde

Vad som ska byggas i Höganäs hamn har länge varit en stor fråga för Höganäs kommun och har engagerat många av kommunens invånare.

Klart med etablering av hotell i Höganäs hamn

2014 skedde en folkomröstning i frågan som följdes av flertalet medborgardialoger, och nu 7 år senare kan frågan om att utveckla ett av Sveriges bästa lägen vara rodd i land tillsammans med Morshamn Fastigheter AB. Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn Fastigheter AB inlämnade intresseanmälan , 2.6 MB..

Medborgardialogerna visar att likväl som att bygga storskaligt i hamnen inte är önskvärt är det inte heller ett alternativ att låta det vara som det är. Ambitionen är att utveckla hamnen enligt det som kommit fram i medborgardialogerna som ligger till grund för de riktlinjer Kommunfullmäktige har satt upp; småskaligt i harmoni med övrig bebyggelse, koppla samman centrum, hamnen samt skapa liv året om och bygg in de gröna värdena.

Vi har primärt sett att det är grusplanen och/eller parkeringen som är intressanta att bebygga. Övriga delar är redan bebyggda, är grön- och parkområde eller täcks av strandskydd. I det aktuella förslaget är det i fas 1 enbart den nordvästra parkeringen som ska bebyggas. Det finns möjlighet att utvidga befintligt förslag även till den andra parkeringen i framtiden.

En utredning som har gjorts av företaget Annordia visar att ett nytt hotell på marknaden behöver vara en stark besöksdrivande destination och rekommenderar därför att undersöka möjligheten till att kombinera hotell med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för potentiella gäster.

I förslaget finns hotell, spa, rökeri, café och restaurang men även tex bageri, blomsteraffär mm. Vi ser att det vinnande förslaget bygger vidare på Höganäs tillgångar och att det är lika intressant för invånare som för besökare.

Nej, det blir det inte.

Byggbar yta är satt till max 3750 m² i byggnadsarea (att jämföra med byggandsarean för ytan där Bryggan och Hamnkrogen ligger är totalt 3600 m² och Magasin 36/Saluhallen är 3900 m²) och max 7500 m² BTA (ovan mark) med möjlighet till flera byggnader. Det ska bygga vidare på småskaligheten i området och får uppgå till max två plan. Enskilda delar kan vara tre plan om andra delar av byggnationen kompenseras med att vara lägre.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda alternativa platser och tittat på flera olika alternativ, både i direkt anslutning till hamnen och lite längre bort. Vi har tittat många alternativ för att hitta den bästa möjliga lösning för samtliga inblandade parter och tillsammans med Båtsällskapet kommit fram till att Cirkusplatsen är bäst lämpad för ändamålet. Vi har en avsiktsförklaring med Höganäs AB om att gemensamt verka för att marken kan nyttjas för detta.

Affären kommer att ske på marknadsmässiga grunder och vi har tagit in en extern utvärdering för att fastställa priset. Vi är överens med intressenten och priset hamnar på totalt 13,5 mkr för byggrätterna när exploateringsavtalet skrivs.

Kommunen kommer inte att bygga egna verksamheter i hamnen men vid stadsutvecklingsprojekt likt detta tillkommer sannolikt en del kostnader i form av stadsmiljö och utformning av det offentliga rummet. Eventuella kostnader för sanering av marken kommer sannolikt kommunen att stå för medan kostnader för klimatanpassning eller anpassning till VA-ledningar kommer en investerare stå för. Allt sådant regleras i ett exploateringsavtal framöver och vi är inte så långt i processen ännu.

Det har inte varit en tävling, men en styrgrupp har bedömt de två förslagen som kommit in utifrån ett antal bedömningsgrunder/kriterier som grundar sig i de riktlinjer politiken har satt upp. Vi har letat efter någon som vill utveckla platsen tillsammans med oss. Fokus har legat på vilket innehåll och koncept som ska skapas och att hitta någon som är intresserad av att skapa en reseanledning till Höganäs och Kullabygden.

I kommande detaljplan kan man se vilka förutsättningar och restriktioner som finns för platsen. Det slutgiltiga resultatet och utseendet kommer först när bygglov ska beviljas, men i intressenternas intresseanmälan finns visionsskisser för hur man vill att det ska utformas – vilket vi tycker passar väl in i befintliga miljöer och bebyggelsen.

Medborgardialogerna har mynnat ut i de riktlinjer som nu finns och vi utgår ifrån. Men när detaljplanen ska samrådas kan invånare lämna in synpunkter på förslaget.

Industrihamnen är en förutsättning för Höganäs AB:s verksamhet och de är en viktig aktör i detta sammanhang samt en viktig arbetsgivare i kommunen. Höganäs kommun har en bra och nära dialog med Höganäs AB och den utveckling som vi planerar för ska och får inte påverka verksamheten på ett negativt sätt.

Vi vill utveckla i samklang med befintliga verksamheter så att samtliga kan finnas kvar i hamnen och hitta långsiktiga lösningar för alla parter. Det kan eventuellt påverka att man tittar på alternativa placeringar eller dragningar av till exempel en led eller väg.

Aktörer i hamnen kommer att påverkas genom nya uppställningsplatser för husbilar och båtar i hamnen. Även Roddklubbens lokaler påverkas. Vi har en god dialog med föreningar och företag som berörs och tittar på flera olika alternativ till lösningar.

Det ska fortsatt finnas parkeringar även för allmänheten och för besökare till verksamheterna i hamnen. Det regleras i detaljplanen.

Vi har skrivit en avsiktsförklaring med den intressent som nu har valts ut. Tillsammans med kommunen gör man sedan klart detaljplanen som ska samrådas, vilket vi siktar på blir innan halvårsskiftet 2023. Från att detaljplan är klar kan man räkna med ett par år innan byggnader väl är på plats.

Höganäs kommun har under 2020 arbetat med att hitta en lämplig aktörer som är intresserade av en etablering och utveckling av ett mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan kombineras med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för besökare men även är av intresse för invånare. Etableringen rör fastigheterna Höganäs 36:1 och 36:2. Dessa fastigheter är lokaliserade mitt i Höganäs hamn. Fastigheterna som utgör hamnområdet i Höganäs ägs till 100% av Höganäs kommun.

Kravet var att inlämnade intresseanmälningar skulle vara skrivna på svenska eller engelska. De skulle innehålla en koncepthandling som i text och bild kortfattat beskriver hur intressenten önskade att utforma området.

Efter folkomröstningen 2014, då en svag majoritet gick emot ett förslag om att bygga hotell och bostäder i hamnen, uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ureda hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på kommuninvånare, turister och båtliv. Man började planera en medborgardialog om hamnområdets framtid, där man kretsade kring fyra framtidsscenarier:

 1. Låt området vara som det är.
 2. Bygg inga byggnader men utveckla gärna området.
 3. Utveckla hamnen och bygg småskaligt.
 4. Bygg (innefattar utveckling av större byggnader och förtäta på höjden).

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att som framtidsscenario fastställa förslag nummer tre, i harmoni med överig bebyggelse i hamnområdet. Antalet disponibla rum i kommunen har minskat med cirka tio procent mellan 2009 och 2018. Man ansåg att ett hotell i hamnområdet skulle kunna bli ett nytt landmärke i kommunen, samtidigt som det skulle kunna bidra till att den växande besöksnäringen i kommunen och företagen skulle utvecklas vidare. Kommunledningskontoret uppdrog åt Annordia AB att utföra en marknadsanalys för att undersöka förutsättningarna för ett nytt hotell med minst ca 100 rum i hamnområdet.

Bedömningen från Annordia var att kommunens läge, attraktiva miljö och stora upptagningsområde inom övriga Skåne är gynsamma för hotelletableringar generellt. Rekommendationen var dock att kommunen skulle undersöka möjligheterna till ett mindre hotell (ca 50 rum) och som erbjuder en tillräckligt attraktiv produkt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna marknaden. På kommunfullmäktiges möte den 28 november 2019 var hamnområdet ett av mötets ärenden.

Kommunen beslutade uppdra åt kommunstyrelsen att initiera en planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde. Detta ska ske i samklang med intentioner i alterantiv tre i medborgardialogen. Man beslutade också att uppdra åt kommunstyrelsen att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling av ett mindre hotell i hamnområdet, som kan kombineras med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för potentiella gäster.

Under november 2017 arbetade samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett antal riktlinjer för hamnområdets utveckling. Syftet med riktlinjerna var att i grova drag rama in den medborgardialog som genomfördes i februari-mars 2018. Riktlinjerna för medborgardialogen godkändes av kommunstyrelsen den 6 februari 2018, § 33.

Medborgardialogens första fas utgick från breda frågeställningar om hur hamnområdet exempelvis kan göras mer attraktivt för besökare, hur hamnområdet kan ges liv året om och bättre kopplas till resten av staden och bygden.

Den första fasen pågick mellan den 16 februari och den 18 mars och genomfördes med hjälp av ett antal olika kanaler: dialogkarta på kommunens hemsida, via mejl eller post till samhällsbyggnadsförvaltningen, genom dialogmöte på Tivolihuset, med tjänstepersoner på plats i livsmedelsbutik (oannonserat) samt genom riktade utskick till kommunens skolor för att möjliggöra för barn och ungdomar att, via undervisningen, lämna sina synpunkter.

Alla skriftligen inkomna synpunkter har sammanställts i ett separat dokument.

Synpunkterna spänner, av naturliga skäl, över ett brett fält. Ett antal återkommande teman kan dock identifieras, vilka grovt kan sammanfattas:

 • "Utgångspunkten för en hamn är dess båtliv. Utan båtar ingen hamn."
 • "Båtuppställningsplatserna förfular och är ett dåligt nyttjande av marken."
 • "Vinter är vinter. Inte i någon skånsk hamn finns det liv året runt."
 • "Bygg inte i hamnområdet."
 • "Bygg gärna, men bygg småskaligt."
 • "Bygg hotell/aktivitetshus/kulturhus/konferenscenter/havets hus/spa."
 • "Koppla hamnen till Höganäs/Kullabygden med keramiken, konsten och maten."
 • "Rusta upp den inre hamnen."
 • "Låt de verksamheter som finns få växa försiktigt. Även hotellet."
 • "Fyll området med utomhusaktiviteter såsom skridskobana, tennisbanor etc."
 • "Öka områdets gröna kvalitéer med träd, buskar etc."
 • "Det är bra med de ställplatser som finns."

Kommunen har nu genomfört en andra dialogfas kring hamnen. I den andra fasen tog kommunen fram fyra förslag utifrån de kommentarer som kom in under den första fasen. Efter den första fasen kom det också fram synpunkter som kunde skickas vidare direkt till stadsmiljöavdelningen. De har tagit del av synpunkterna och kommenterat dem , 196 kB..

Under den andra fasen arrangerades bland annat två möten på Hamnkrogen, kommunen besökte Gläntans öppna förskola och Bruksskolans årskurs 7 fick bygga modeller av hur de tyckte att hamnen ska se ut i framtiden. Här nedan kan du ta del av vad som kom fram under medborgardialogen. Detta har också återrapporterats till politiken i en rapport , 828.8 kB..

Den 25 maj 2018 var kommunens representanter på plats på Gläntans öppna förskola. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och diskutera de olika förslagen. De flesta gav uttryck för att grönområdena är viktiga och att de kan utvecklas. Någon ville gärna ha fler aktiviteter såsom loppis, hästridning, skördefest, aktivitetshus eller café. Några tyckte att det kunde finnas några bostäder i hamnområdet, men inte endast. Andra var emot att privatisera området och tyckte därför inte att bostäder passar in. Deltagarna kunde också markera på en skala vilket förslag dem tyckte bäst respektive sämst om. Efter mötet lämnades skalan kvar tillsammans med övrigt material för att fler skulle kunna ta del av materialet och lämna sina åsikter. Materialet fick sitta uppe i en vecka för besökare på Gläntan. I rapporten kan du se resultatet , 828.8 kB. från den öppna förskolan.

Bruksskolans elever i årskurs 7 fick under vårterminen 2018 ta del av de fyra olika förslagen. De fick sedan i små grupper välja det förslag som de tyckte bäst om. De fick bygga modeller av kartong och skriva om hur de ville att hamnområdet ska utvecklas i framtiden. Här nedan kan du ta del av deras resultat. Ordmolnet , 124.2 kB. visar vad ungdomarna tyckte var viktigast. De ord som är större användes av fler grupper. Eleverna lyfte bland annat att mötesplatser är viktigt att skapa i hamnen. De vill gärna ha en plats att koppla av och umgås på, där de kan köpa billigare snabbmat eller fika. Många ville också gärna ha mer natur och aktiviteter. I rapporten kan du läsa mer , 828.8 kB. om medborgardialogen på Bruksskolan.

Det arrangerades två möten på Höganäs hamnkrog. Under de två kvällarna deltog cirka 50 personer. I mindre grupper diskuterades de fyra förslagen. Det fanns starka åsikter kring hur hamnområdet inte bör utvecklas. Merparten anser att förslag 4 är det sämsta. Många är oroliga för att området kommer att privatiseras och att hamnen därmed inte kan fungera som en mötesplats för alla. Många är därför starkt emot bostäder medan andra menar att höga byggnader i sig förstör den genuina känslan av Höganäs hamn. Samtidigt är en del är tydliga med att en utveckling måste till och därmed markerar förslag 1 som det sämsta.

Sammanfattningsvis ses en mer omfattande exploatering av hamnområdet som det mest negativa alternativet. När det gäller vilka alternativ som deltagarna föredrar är bilden inte lika entydig. Här är fördelningen mycket jämn mellan förslag 1, 2 och 3. En betydande del anser att hamnområdet bör låtas vara som det är, men som helhet ger resultatet ändå ett visst stöd för en försiktig utveckling av hamnområdet. En stor osäkerhet finns kring båtuppställningsplatsen. Många vill ha den kvar eller menar att det inte går att diskutera hamnens framtid utan en lösning för båtarna först. Andra tycker att den måste flyttas, eftersom den tar upp för mycket av den attraktiva ytan.

De allra flesta är positiva till förslag 2 och menar att det behövs fler aktivitetsytor och/eller mindre förändringar såsom utvecklig av grönska. Förslag 2 behöver inte heller konkurrera med båtuppställningsplatsens roll i hamnen. Några vill endast ha en utveckling som förslag 2 medan andra vill kombinera den med andra förslag, framförallt förslag 3.

Förslag 3 gillas av många som menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och charmig. Det finns många förslag på vad som behövs i Höganäs och som kan byggas i hamnområdet i en mindre skala. Läs mer om medborgardialogen , 828.8 kB. på hamnkrogen.

Fredagen den 15 juni 2018 fanns tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning på plats i hamnområdet för att samla in synpunkter från besökare. I det tält som hade satts upp kunde besökare få en snabb förklaring av de fyra förslagen och därefter fylldes en enkät i där man fick ta ställning till de olika förslagen. Bland dessa deltagare framstår förslag 2 och 3 som mest populära, medan förslag 1 och i synnerhet förslag 4 är de minst populära.

Nedan presenteras de fyra olika förslag som diskuterades under workshopsen den 29 och 31 maj 2018.

Vissa i dialogen ville att hamnen skulle förbli som den är idag utan några större förändringar. Detta innebär att båtar och uppställningsplatser blir kvar där de är idag.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Hamnområdet är bra som det är och ska inte ändras. Båtarna och uppställningsplatsen hör till hamnen och är det som ger området karaktär och gör platsen attraktiv. Hamnen är inget område som behöver leva upp vintertid utan det räcker att det är liv och rörelse sommartid. Sommartid är grönytorna väldigt bra och används till olika aktiviteter.

Området är trevligt att promenera i, de öppna ytorna och närheten till havet bör vara kvar som det är. Det finns redan verksamheter som är öppna året runt som exempelvis Hamnkrogen.

Båtuppställningsplatsen fungerar bra vintertid och sommartid när båtarna är i vattnet blir det en bra parkeringsyta för Kvickbadet, som behöver fler parkeringsplatser. Området fungerar också för husbilar sommartid. Det finns ingen bättre plats för båtarna.

Kommunen ska inte sälja den bästa tomten utan bevara den. Området är viktigt för alla boende i Höganäs, eftersom man kan njuta av lugnet och koppla av. Området ska därför vara tillgängligt för allmänheten och inte bli en privat plats.

Vissa i dialogen ville se att hamnen skulle utvecklas och förändras, men utan att fasta byggnader uppförs.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Området får gärna utvecklas, men utan att bygga några fasta byggnader. Området behöver något för att det ska vara liv året om, men det ska inte vara någon byggnad som skapar det livet. Silhuetten av Höganäs ska bevaras. Området ska vara flexibelt mellan de olika årstiderna för att det ska gå att kombinera olika aktiviteter så att det inte blir tomt vissa delar av året.

Det är också viktigt att knyta ihop hamnen med staden. Det finns dock en risk med att exempelvis etablera fler affärer i hamnområdet då det riskerar att konkurrera ut handeln i centrum. Området kan därför knytas ihop med staden på andra sätt, exempelvis genom grönstråk.

Hamnområdet ska vara till för höganäsare i första hand. Området är en viktig mötesplats för alla höganäsare och sommartid kan alla samhällsklasser träffas på platsen. Det behövs fler aktiviteter och de öppna ytorna är viktiga.

Båtuppställningsplatsen ska vara kvar men behöver kanske minskas något för att få plats med aktiviteterna. Båtuppställningsplatsen kan användas som en förlängning av grönområdet sommartid, det kan exempelvis bli en pop-up park eller ett torg.

Vissa i dialogen ville se nya byggnader i hamnen, men ville att dessa skulle vara låga (max två våningar).

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Området får gärna utvecklas och gärna med byggnader. Däremot ska inte byggnaderna vara stora och höga utan de ska passa in i en hamnmiljö där husen är låga. Det är viktigt att bevara den genuina småskaliga känslan av småbåtshamn och ta vara på karaktären av kustsamhället och småstaden.

Utsikt över havet bör behållas och man bör inte bygga för mycket. Området ska vara pittoreskt vilket lockar människor. Man kan ha mindre lokaler som hyrs ut till olika aktiviteter för exempelvis utbildning, vilket också skulle ge mer liv och rörelse i hamnen.

Delar av båtuppställningsplatsen kan rymmas i en lagerlokal för båtar vintertid och fungera som en festlokal under sommartid. Uppställningsplatsen för båtar kan samexistera till viss del med hamnen, men den tar upp för mycket av den attraktiva ytan och delar av den behöver därför flyttas.

Vissa i dialogen ville se omfattande förändringar och nybyggnation av byggnader med fler än två våningar.

Tankar från den tidigare medborgardialogen

Hamnområdet exploateras i högre grad än i de övriga alternativen. Det kan vara större byggnader som kan innehålla hotell, spa, konferens, bostäder, samlingslokaler, klädaffärer, ett centrum för marin forskning och utbildning, evenemangslokal, fotografcentrum, restauranger och lokaler för aktivitetshus såsom experimentarium eller upplevelser som ’Escape rooms’.

I detta förslag ligger en stor tyngdpunkt vid att förtäta på höjden, utveckla bostäder och utveckla upplevelsenäringen för att göra hamnen levande året om. I detta förslag måste båtuppställningsplatserna flyttas till en annan plats.

Dialogen ska nu fördjupas och konkretiseras innan beslut om hamnområdets utveckling fattas. Den fortsatta medborgardialogen ska präglas av ett konstruktivt samtalsklimat, som leder till att de framtida beslut som fattas kring hamnområdets framtid är väl förankrade hos såväl beslutsfattare som hos kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv. Därför har en strategi för den fortsatta medborgardialogen tagits fram, i vilken det framgår på vilket sätt dialogen är tänkt att genomföras. Medborgardialogen kommer att kretsa kring ett antal alternativa utvecklingsscenarier som kommer att belysas utifrån flera perspektiv, som alla ingår som viktiga beståndsdelar i kommunens visionsarbete, till exempel sociala konsekvenser, upplevelsenäring, ekonomisk hållbarhet och gröna värden.

Rent geografiskt kommer dialogen fortsättningsvis att avgränsas ytterligare något, i enlighet med bilden nedan. Dialogen kommer primärt kretsa kring båtuppställningsplatserna och ytorna närmast dem:

Höganäs hamn med båtuppställningsplatser.

Den fortsatta medborgardialogen genomfördes under maj och juni 2018, med återrapportering i samband med kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 28 augusti 2018. På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2018 presenterades en återrapportering av medborgardialogen om Höganäs hamnområde. Återrapporteringen godkändes av politikerna.

Därefter fick kommunledningskontoret i uppdrag utifrån förslaget "utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet" utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En sådan utredning bör också belysa alternativ för att lösa eventuella intressekonflikter kring parkeringar, uppställningsplatser för båtar och eventuellt andra frågor. Utredningen ska också lämna förslag på hur arbetet med utvecklingen av Höganäs hamn ska drivas vidare.

Utredningen presenterades för kommunfullmäktige 28 november 2019. Under våren 2020 har kommunledningskontoret arbetat med ärendet som skulle ha redovisats för kommunstyrelsen våren 2020, men projektet pausades på grund av den pågående coronapandemin.

Under hösten 2020 återupptogs projektet och resultatet redovisades i kommunstyrelsen i december 2020.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen