Kullagymnasiets nya byggnad

Frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum har diskuterats och utretts under en tid. Kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämnden har tagit upp frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum på nytt. Ett klart besked kommer vi att ha först efter att kommunfullmäktige har fattat beslut.

En dialog om gymnasieskolans framtid har förts under ett antal år. Underlag har tagits fram med hjälp av workshops, utredningar och kalkyler och nu när frågan om gymnasieskolan lyfts igen är det dessa underlag som ligger till grund.

Utbildningsnämnden har ställt sig bakom förslaget att bygga en ny fastighet för gymnasieskolan. Nästa steg är att Kommunstyrelsen behandlar frågan. Efter det är det Kommunfullmäktige som fattar beslut om det kommer att byggas en ny fastighet eller inte. Troligen kommer Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att ta upp frågan till hösten 2024.

Om det blir aktuellt att bygga en ny fastighet för gymnasieskolan blir nästa steg att hitta en lämplig tomt. Därefter ska detaljplaner ritas och beslutas om – detta tar ofta mer än ett år. Allt som allt räknar vi med 3–6 år för att bygga skolan. Det betyder att de elever som går på Kullagymnasiet idag kommer att hinna gå ut gymnasiet innan skolan står färdigbyggd.

En nybyggnation av en gymnasieskola kan ge möjlighet för fler skolverksamheter att flytta till andra lokaler. De skolverksamheter kan komma att beröras om 3-6 år, när den nya byggnaden kan komma att står klar, är Tornlyckeskolan, Nymbergsskolan och Pålstorpsskolan.

Frågor och svar

Ett förslag om att bygga en ny fastighet för gymnnasieskolan har arbetats fram. Det har sin grund i workshops, utredningar och kalkyler.

Utbildningsnämnden har i maj 2024 tagit upp förslaget på ett möte. Då fattade nämnden beslut om att den ställer sig bakom förslaget med en nybyggnation.

Nästa steg är att förslaget tas upp i kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen fattar beslut att de ställer sig bakom förslaget tas förslaget vidare till kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut i frågan. Ända fram hit är det alltså ett förslag och det är först efter kommunfullmäktige vi vet om det kommer att byggas en ny fastighet eller inte.

Att bygga en ny skola tar ungefär 3–6 år, men innan något kan byggas behöver en lämplig tomt hittas. Det brukar ofta finnas flera olika förslag på tomter och utredningar kommer att visa var det är lämpligt att bygga. När platsen är utredd ska detaljplaner ritas och beslutas om – detta tar ofta mer än ett år.

För att skapa förutsättningar för mer moderna, flexibla och tillgängliga lokaler som kan nyttjas av både elever, lärare och boende i kommunen. En ny gymnasieskola med fler elever i Höganäs kan leda till en mer levande stadskärna som gynnar både näringsidkare och boende.

Höganäs kommun vision är att vi år 2025 ska vara 30 000 stolta invånare. För att möjliggöra detta har fem visionsbyggstenar med åtta strategier tagits fram. En av dessa visionsbyggstenar är att vi ska stärka skolans bredd och spets. Satsningen på och utvecklingen av kommunens gymnasieskola är en del av detta. Likaså att vi samtidigt kan möta behovet av en större och mer attraktiv grundskola i vår nya stadsdel Tornlyckan.

Denna fråga ska utredas och lämpliga tomter kommer undersökas. Så fort detta är beslutat kommer informationen här att uppdateras.

Höganäs kommun är mån om sina invånare och sina näringsidkare. Vi kommer att informera alla som berörs.

Det kommer ta lång tid tills skisser är klara. När det är klart kommer vi att dela med oss av dem här på hemsidan.

Om vi erbjuder attraktiva utbildningar och lokaler som är moderna, flexibla och tillgängliga för många har vi möjlighet att få ungdomar som bor i Höganäs att stanna kvar för sina gymnasiestudier. Höganäs är dessutom beläget i en tättbefolkad del av Skåne och här finns ett elevunderlag inom ett rimligt pendlingsavstånd. Vi arbetar aktivt för att ha en fortsatt bra linjetrafik, vilket ska göra det enkelt för elever att ta sig till och från en gymnasieskola i Höganäs.

Närheten till stadskärnan med det nya kulturhuset ger en omgivning som vi hoppas ska få elever att söka sig hit. Genom ett aktivt arbete med näringslivet hoppas vi även kunna stärka skolans profil som tydligt förankrad med arbetsmarknadens behov.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: