Ny badbrygga vid Kvickbadet

Höganäs kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet i Höganäs. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planerar stadsmiljöavdelningen att anlägga en ny badbrygga cirka 200 meter söder om småbåtshamnen.

Höganäs tätort växer och vi blir fler kommuninvånare bland annat i samband med utbyggnaden av Folkparken- och Julivallsområdet och det nya bostadsområdet vid Tornlyckan.

Denna nya badbrygga är en del i att möta det behovet av badmöjligheter

Var är vi i processen

  • Vi har fått beslut från Länsstyrelsen angående miljöpåverkan av vattenverksamhet.
  • Fastighetsreglering
  • Vi håller på att ta fram en miljöbedömning och teknisk beskrivning (MKB).

Information om samrådet

Att bygga en brygga innebär vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och Höganäs kommun kommer att ansöka om tillstånd för detta hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Tillståndsansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och som en del i processen genomförs samråd. Syftet med detta samråd är att informera de som berörs av den planerade verksamheten samt att samla in information och synpunkter från dem.

Samrådet är ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § i miljöbalken, det vill säga det första steget i samrådsprocessen. Undersökningssamrådet avslutas med att länsstyrelsen tar beslut om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Beslut: Länsstyrelsen beslutade 2023-04-25 att  ”anläggandet av brygga vid Kvickbadet i Höganäs kommun, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 47 § MB ska därmed upprättas.”

Bryggan ska bli drygt 200 meter lång och cirka 3 meter bred. Höjden på bryggans golv blir ungefär 2,4 meter över normalvatten och överkanten på räcken når cirka en meter högre. På mitten och längst ut byggs soldäck och trappor ner till vattnet. Vattendjupet är ungefär 0,6 meter vid mitten och ungefär 1,8 meter längst ut.

När bryggan anläggs kommer pålar att slås från en arbetsplattform (pråm med ben som kan ställas på botten) och/eller från fordon som kan köra på botten. Överbyggnaden kommer troligtvis att byggas sektionsvis från stranden och utåt. Planen är att bryggan ska byggas innan badsäsongen 2024.

Påverkan, effekter och konsekvenser av badbryggan kommer att utredas och beskrivas i kommande MKB. Mänsklig aktivitet i form av ökat antal badare kan komma att påverka det marina livet till exempel ålgräs. Även förändrade ljusförhållanden genom skuggning kan påverka vegetationen i vattnet under bryggan.

De förbättrade badmöjligheterna kommer att stärka riksintresset för friluftsliv.

Kontaktperson för frågor:

Magnus Svederberg, Stadsmiljöavdelningen
Epost: kommunen@hoganas.se
Telefon: 042-33 71 00
Postadress: Höganäs kommun, 263 82 Höganäs

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: