Ny badbrygga vid Kvickbadet

Höganäs kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet i Höganäs. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planerar stadsmiljöavdelningen att anlägga en ny badbrygga cirka 200 meter söder om småbåtshamnen.

Höganäs tätort växer och vi blir fler kommuninvånare bland annat i samband med utbyggnaden av Folkparken- och Julivallsområdet och det nya bostadsområdet vid Tornlyckan.

Denna nya badbrygga är en del i att möta det behovet av badmöjligheter

Var är vi i processen

  • Beslutet om badbryggan får byggas lämnas av Mark- och Miljödomstolen Växjö, vi förväntar oss svar inom de närmsta månaderna.
  • Vi håller på att ta fram förfrågningsunderlag som används som grund för att handla upp byggentreprenör

Information angående kommunens ansökan till mark och miljödomstolen

Kommunen ansöker om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till ny brygga på fastigheten Höganäs 36:50 och anslutande vattenområde, Höganäs kommun.

Kommunen yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar kommunen tillstånd att enligt 11kap. miljöbalken att, inom fastigheten 36:50 och samfällt vatten i Höganäs kommun,

  1. anlägga en brygga, med härtill hörande anordningar, samt
  1. utföra erforderliga anläggningsarbeten i berört område.

Bryggan ska bli drygt 200 meter lång och cirka 3 meter bred. Höjden på bryggans golv blir ungefär 2,4 meter över normalvatten och överkanten på räcken når cirka en meter högre. På mitten och längst ut byggs soldäck och trappor ner till vattnet. Vattendjupet är ungefär 0,6 meter vid mitten och ungefär 1,8 meter längst ut.

När bryggan anläggs kommer pålar att slås från en arbetsplattform (pråm med ben som kan ställas på botten) och/eller från fordon som kan köra på botten. Överbyggnaden kommer troligtvis att byggas sektionsvis från stranden och utåt.

Påverkan, effekter och konsekvenser av badbryggan beskrivs i MKB , 2 MB, öppnas i nytt fönster.. Mänsklig aktivitet i form av ökat antal badare kan komma att påverka det marina livet till exempel ålgräs. Även förändrade ljusförhållanden genom skuggning kan påverka vegetationen i vattnet under bryggan.

De förbättrade badmöjligheterna kommer att stärka riksintresset för friluftsliv.

Kontaktperson för frågor:

Magnus Svederberg, Stadsmiljöavdelningen
Epost: kommunen@hoganas.se
Telefon: 042-33 71 00
Postadress: Höganäs kommun, 263 82 Höganäs

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: