Nya kulturhuset

Den 25 mars 2021 godkände kommunfullmäktige ett optionsavtal mellan Höganäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att på fastigheten Thor 15 och del av fastigheten Höganäs 36:16 etablera ett nytt bibliotek/kulturhus med utgångspunkt i Jais Arkitekter skisser. Vidare gav kommunfullmäktige planavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för det nya alternativet.

I Höganäs pågår, som i alla andra städer, ett samhällsbygge. För att stärka den attraktiva stadskärnan finns stora möjligheter att på ett mer strategiskt plan fokusera på kultur som en faktor i utvecklingen av staden. Att använda kultur som en del av sin profilering ger möjligheter att visa upp en mer mångsidig bild av en kommun och dess invånare.

Ambitionen för kulturhusutredningen har hela tiden varit att hitta det bäst lämpade konceptet för Höganäs. Med detta som grund har flera olika alternativ utretts utifrån nya frågeställningar som uppdagats.

Olika arbetsgrupper har skapats utifrån aktuellt utredningsbehov, ämne och omfattning under utredningens gång. Arbetsgrupperna har haft varierande sammansättning för att få fram ett så komplett underlag som möjligt för beslut.

Såväl externa utredningar som styrgruppen har poängterat vikten av att ett näringslivsperspektiv beaktas; eftersom det nuvarande biblioteket har ca 300 000 besökare årligen och därmed ger liv och puls till såväl stadsbilden som handeln.

Under utredningstiden har det även förts dialoger med styrelsen för Folkparken och representanter för ”Blå Hallen”/Finkeramiska (Bruksgatan). Bägge organisationerna har för avsikt att erbjuda lokaler med kulturellt innehåll samt föreningslokaler och täcker således det som efterfrågades i medborgardialogen.

Se mötet om nya kulturhuset som sändes direkt i efterhand här

Medverkande representanter var:

  • Förtroendevalda politiker från Höganäs kommun
  • Tjänstepersoner från kommunens kommunledningskontor och kultur- och fritidsförvaltningen
  • Representant från Jais Arkitekter

Frågor och svar om nya kulturhuset

Höganäs Bibliotek kan inte utvecklas i nuvarande lokaler. På lång sikt kan inte de befintliga lokalerna tillgodose invånarnas behov. Platsbrist, dålig ventilation, ”döda ytor” och fler invånare gör att huvudbiblioteket inte kan utvecklas i nuvarande lokaler.

Ambitionen för utredningen har varit att hitta den bästa lösningen för Höganäs - ett unikt och attraktivt bibliotek/kulturhus med den bästa placeringen för Höganäs stadsutveckling.

När man ska utveckla något helt nytt finns inget färdigt facit. Därför har förarbetet till stor del handlat om dialog. Invånare, intressenter, beslutsfattare och verksamheterna har fått komma till tals, om och om igen.

Under 2015 gjorde planavdelningen en utredning som pekade ut möjliga placeringar. Samma år gjordes en stadsanalys av konsultföretaget ZÖK som visade fyra möjliga alternativ och att en stad av Höganäs storlek inte kan sprida aktiviteter eller attraktioner över ett större område.

Den utredningen har varit ett viktigt underlag för arbetet. Utredningen visade att den bästa placeringen var korsningen Köpmansgatan och Storgatan, för att binda ihop gatorna men det alternativet kan inte realiseras eftersom det är en privat fastighet. Det näst bästa var den nuvarande placeringen men det alternativet kan inte genomföras eftersom bostadsrättsföreningen och kommunen inte kan enas om priset för fastigheten. Det nya alternativet är ”Loppan-fastigheten” som ligger i korsningen Köpmansgatan och Storgatan, alltså ”granne” med det alternativ som fick högst poäng i utredningen.

Investeringsutgiften för kulturhuset uppskattas till mellan 60 och 70 miljoner. Detta för att ta höjd för en tekniskt, miljömässig och arkitektoniskt framstående byggnad.

ca 1 600 kvadratmeter.

Den 25 mars 2021 godkände kommunfullmäktige ett optionsavtal mellan Höganäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att på fastigheten Thor 15 och del av fastigheten Höganäs 36:16 etablera ett nytt bibliotek/kulturhus med utgångspunkt i Jais Arkitekter skisser. Vidare gav kommunfullmäktige planavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för det nya alternativet.

De får en förstärkning i form av ett rikare kulturutbud. När man bygger ett nytt bibliotek blir det per automatik ett kulturhus, en mötesplats med möjligheter till utställning, performance, underhållning och förstås bildning. Höganäs ambition är att bygga ett unikt hållbart kulturhus - så grönt och miljömässigt som det bara går.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen