Tornlyckan – välkommen till Höganäs nya stadsdel

Vår nya stadsdel Tornlyckan är en modern boplats utöver det vanliga! Här erbjuds ett centralt läge med både närhet till hav och till Höganäs äldre delar i norr. Höga naturvärden i nordöst tillsammans med korta avstånd till skola, livsmedelsbutik och Höganäs Sportcenter gör Tornlyckan till ett attraktivt område för höganäsare i alla åldrar!

  • Området kommer rymma bostäder, service, seniorlägenheter, skola, förskola och park. Sammantaget kommer den nya stadsdelen att innehålla cirka 950 bostäder.
  • Hela området omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs där staden möter det öppna landskapet.
  • Bebyggelsen i kvarteren kommer att vara blandad med varierad täthet och skiftande höjder i motsvarande 2 till 8 våningar.

Hur långt har vi kommit?

Läs mer om tidsplanen och de olika etapperna

Flytta till Tornlyckan!

Läs mer om vilka bostäder som planeras.

Var ligger Tornlyckan?

Utforska området på Google Maps.

Under 2024 påbörjas bygget av Drömparken!

Höganäs kommun arbetar för närvarande med att utforma Drömparken som kommer att vara centralt belägen och fungera som en viktig och trevlig samlingsplats. Under våren fick eleverna i årskurs 1–3 och förskoleklasserna möjligheten att rösta på sina önskemål för parkens utformning för lekytan.

De vinnande förslagen inkluderade en klätterlek, ett blått tema för belysningsstolparna, bänkar och vårblommor, samt en gungande bänk. För närvarande utarbetas skisser baserade på dessa förslag, och planen är att påbörja bygget av parken under 2024. Vi ser fram emot att skapa en fantastisk park som kommer att glädja både barn och vuxna i vår gemenskap.

Tornlyckan – hösten 2023

Ett kvalitetsprogram eller gestaltningsprogram är ett dokument som upprättas av kommunen och avser oftast ett större område. I dokumentet visar kommunen sin vision avseende ett område samt sina intentioner vad gäller allmän platsmark. Byggnation av hus ska följa kvalitetsprogrammet i arkitektonisk utformning. På detta sätt visar kommunen vad som förväntas av exploatörer eller andra byggherrar.

Det ursprungliga kvalitetsprogrammet från 2018 är politiskt beslutat. Det reviderades under 2021 inför kommande etapper för att bättre stämma med kommunens mål och visioner med Tornlyckan.

Läs kvalitetsprogrammet för Tornlyckan här (PDF) , 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: