Parkeringsregler

Kort om parkeringsregler

Dessa är endast de vanligaste frågorna. Vill du lära dig med om parkeringsregler, eller vad som gäller i lagen kan du läsa om detta i Sveriges trafikförordning, SFS 1998:1276, 3 kap.

På gator och parkeringsplatser som inte är skyltade med tidsbegränsningar eller p-förbud får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

På eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant.

På eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana.

Bild med exempel , 272.5 kB, öppnas i nytt fönster.

På en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.

Så att jag hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan köras från platsen. På en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras,

På en huvudled.

På platser som är utmärkta med parkering förbjuden eller förbud mot att stanna eller parkera.

I terräng, dvs utanför körbanan.

Med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske.

Mot färdriktningen eller parkering som inte är i vägens längdriktning.

På eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd.

Här kan du se de vanligaste skyltarna , 135 kB, öppnas i nytt fönster. som vi har i Höganäs och vad de betyder

När ett fordon stannats eller parkerats, skall föraren vidta åtgärder för att hindra att fordonet kommer i rörelse av sig självt.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: