Enskild brunn

Har du dricksvatten från egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten.

Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. Vattenkvaliteten kan förändras utan att du märker det. Även om du tycker att vattnet är bra i din brunn och inte misstänker något problem, behöver du se till brunnen och kontrollera vattenkvaliteten regelbundet.

Om du misstänker att det är något fel på vattnet i din brunn bör du ta ett vattenprov. Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för dricksvattenanalyser. Under tiden som du väntar på resultatet av analysen bör du hämta ditt dricksvatten från annat håll.

Om du har frågor kan du kan vända dig till kommunens miljöavdelning. Vi utför inga vattenprovtagningar. Om du har en egen brunn och barn under ett år, eller snart ska få barn, kan du dock få ett gratis vattenprov av miljöavdelningen.

Om du har en mindre brunnsanläggning, det vill säga en vanlig brunn för en- eller tvåfamiljshus, rekommenderas du att ta prov på vattnet ungefär vart tredje år. Om anläggningen är lite större och lämnar vatten till fler än två familjer, bör du ta prov på vattnet minst en gång per år.

Det är vanligt med förhöjda halter av bakterier i privata brunnar. Ofta är bakterierna inte direkt farliga och du kanske inte blir sjuk av dem, men de är ett tecken på att brunnen inte är tät.

Bakterierna kan också tyda på att andra farligare organismer kan finnas i vattnet. Du bör därför kontrollera ditt vatten regelbundet och aldrig acceptera förhöjda bakteriehalter.

Nu finns det en ny möjlighet för dig med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att registrera brunnen och bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns på sgu.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i ärenden som gäller nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt formulär på sgu.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Vid frågor, kontakta SGU:s kundtjänst på 018-17 90 00.

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver förbereda dig för krishändelser som påverkar din vattentillgång.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bra information om vad du behöver tänka på och vilka typer av kriser som kan påverka din dricksvattenförsörjning.

Det är särskilt viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet. Därför kan du få ett gratis vattenprov om du har egen brunn och barn under ett år.

Skicka in din ansökan via vår e-tjänst nedan.

Grundvillkoren för att du ska få ett gratis prov är följande:

  • Att ditt barn är under ett år, eller att du snart ska få barn.
  • Att barnet bor eller vistas huvuddelen av året på fastigheten där provet ska tas. Det finns därför ingen möjlighet att få ett kostnadsfritt vattenprov vid fritidshus.
  • Att vattnet kommer från egen, grävd eller borrad brunn på fastigheten.
  • Att det saknas möjlighet att få kommunalt dricksvatten inkopplat.
  • Att det har gått tre år sedan förra gången du fick kostnadsfritt vattenprov från Höganäs kommun.

Du skickar in ansökan om gratis provtagning via e-tjänsten.
Miljöavdelningen granskar därefter din ansökan. Om din familj uppfyller kriterierna ovan så kommer du att få besked om var du kan hämta provflaskor.

Provet måste tas på en dag då en transport till laboratoriet är bokad. Provtagningstiderna finns under "Relaterade dokument" på denna sida.

På provtagningsdagen tar du själv provet i kranen. Sedan måste du lämna provflaskorna till Höganäs Servicecenter, Centralgatan 20 i Höganäs, så snart som möjligt samma dag. Provet måste lämnas före klockan 12.

Om vattnet är bra kommer du att få ett skriftligt besked om resultatet några veckor efter provtagningen. Det finns dock ett preliminärt resultat redan efter några dagar och om detta tyder på att vattnet är mycket dåligt (otjänligt) får du omgående information om detta per telefon eller e-post från laboratoriet eller miljöavdelningen. Det vill säga innan du får det skriftliga beskedet.

Om du inte har fått reda på resultatet inom två veckor ska du kontakta miljöavdelningen.

Om du har problem med din dricksvattenbrunn bör du kontakta en firma med kompetens i vattenbehandling eller brunnsborrning. En VVS-firma, rörmokare kan också hjälpa dig.

Här kan du läsa om hur du beställer och utför analys av dricksvatten från egen brunn.

Gör så här

  • Beställ provkärl
  • Ta provet
  • Lämna in provet

Beställ provkärl
Du måste själv beställa provkärl och följesedlar från laboratoriet. Under rubriken Analyslaboratorier på den här sidan finner du länkar till två laboratorier som ofta anlitas av kunder från Höganäs.

Ta provet
Tillsammans med leveransen av provkärl följer en instruktion för hur du ska ta provet och hur du ska hantera det efter provtagningen. Till exempel bör alla dricksvattenprover tas i kökskranen och mikrobiologiska prover måste hållas väl kylda hela vägen från provtagningsstället till laboratoriet.

Lämna in provet på servicecenter
Höganäs kommun anlitar SGS Analytics vid provtagning av bland annat bassängvatten och ett bud transporterar regelbundet kommunens prover till laboratoriet. Om du anlitar SGS Analytics kan du därför lämna ditt prov i receptionen på Servicecenter, Centralgatan 20 i Höganäs de dagar som budet hämtar, se schema för provinlämning. Observera att du måste lämna in provet före klockan 12 på hämtningsdagen.

Lämna in provet på annat ställe
Om du anlitar ett annat laboratorium än SGS Analytics eller om inlämningsdagarna inte passar dig kan du sända provet med post direkt till laboratoriet. De laboratorier som nämns på den här sidan har även inlämningsställen i Helsingborg. Hur du ska gå till väga för att lämna per post eller vid inlämningsställe kan du få veta av respektive laboratorium.

Om vattnet från brunnen levereras till en verksamhet, till exempel ett café, en lägerskola eller ett bed & breakfast med många bäddar behöver brunnen registreras som en livsmedelsanläggning. Öppnas i nytt fönster. Detsamma gäller om vattnet levereras till många hushåll. Anmälan görs via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vattnet i brunnen måste regelbundet kontrolleras för att säkerställa att dricksvattnet håller en bra kvalitet. Den som är ansvarig för brunnen måste skicka in ett förslag på undersökningsprogram till bygg- och miljönämnden. När undersökningsprogrammet har blivit godkänt måste det följas. Under relaterade dokument finns några tips om hur ett undersökningsprogram kan se ut.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: