Enskilt avlopp

Om du bor på landet är din fastighet kanske inte ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Då måste du ha en egen brunn och en enskild avloppsanläggning.

I Höganäs finns det knappt 600 bostäder med enskilda avloppsanläggningar, det vill säga avlopp som inte är anslutna till det kommunala reningsverket.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att undersöka dricksvattnets kvalitet och för avloppets skötsel.

Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar som virus, bakterier och kemikalier. Det är ett skäl till varför det är viktigt att du sköter om ditt avlopp på ett bra sätt. Ett annat skäl är att näringsämnen som läcker ut från en dålig avloppsanläggning bidrar till att åar, sjöar och hav som finns i närheten blir övergödda. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och att fiskarna dör.

Innan du ändrar en gammal avloppsanläggning eller installerar en ny anläggning måste du kontakta kommunens miljöavdelning. Oftast måste du söka tillstånd för att få göra åtgärden.

Du är också välkommen att kontakta miljöavdelningen om du har frågor om ditt brunnsvatten.

En del gamla avloppsanläggningar består fortfarande bara av en slambrunn och en ledning bort från huset. Nästan alla bakterier och näringsämnen hamnar då i havet eller bäcken. Sådana avlopp är förbjudna sedan länge och måste byggas om.

Miljöavdelningen arbetar för att alla gamla anläggningar i Höganäs kommun ska uppdateras. Om du har ett gammalt avlopp som inte följer kraven kommer du att få ett brev med information om vad som är fel och vad du kan göra. Därefter har du vanligtvis ett till två år på dig att förbättra avloppet.

Du måste anmäla nästan alla typer av ändringar eller installationer av avloppsanläggningar till bygg- och miljönämnden. I de flesta fallen krävs det även tillstånd. Om du missar att anmäla eller ansöka om tillstånd riskerar du att drabbas av en sanktionsavgift och en tillsynsavgift.

Den som inte har tillgång till kommunalt avlopp måste bygga en egen reningsanläggning. Anläggningen måste kunna rena spillvattnet både från toaletten och från BDT (bad, disk, tvätt).

Att bygga ett enskilt avlopp är en komplicerad process. Därför är det nödvändigt att du anlitar sakkunniga redan på projekteringsstadiet. Ta också tidigt kontakt med kommunens miljöavdelning.

Vägledning och kunskap om små avlopp finns hos Havs och Vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöavdelningen kommer gärna ut till dig på ett första möte. Du får då översiktlig information om vilka reningsmetoder som finns och vad du bör tänka på när du ska välja metod.

Du måste sedan själv eller med hjälp av en entreprenör eller konsult undersöka följande.

  • Vad finns idag? Går det att använda befintliga brunnar eller ledningar?
  • Hur är förutsättningarna på tomten? Markförhållanden, dricksvattenbrunnar och så vidare.
  • Hur är förutsättningarna i omgivningen? Påverkas grannar eller miljön av ett nytt avlopp på din tomt?

Efter denna inventering har du ett bra underlag och kan titta på för- och nackdelar med olika reningsmetoder. Den metod du väljer måste uppfylla vissa krav. I Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om teknik, juridik och ekonomi för små avlopp.

När du har hittat en anläggningstyp som du tror skulle kunna passa kan det bli aktuellt att utföra ytterligare undersökningar. För vissa anläggningstyper krävs det till exempel att du gräver en provgrop och utför en jordprovsanalys.

Det är viktigt att den som ska anlägga en avloppsanläggning är sakkunnig inom området. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp krävs "en person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper".

Det finns ingen regelrätt certifiering av avloppsentrenörer i Sverige, men flera organisationer och tillverkare av reningsutrustningar erbjuder utbildningar för avloppsanläggare. Du bör kontrollera om den som ska planera eller bygga ditt avlopp har gått någon sådan kurs eller om han på annat sätt har skaffat sig den erfarenhet som krävs.

På Eniro eller Hitta kan du hitta avloppsanläggare under rubriker som till exempel "grävning", "entreprenadmaskinsarbeten" eller "rörmokare".

När du har valt metod och entreprenör är det dags att lämna en ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden. Du måste bifoga ritningar och andra bilagor som beskriver det du avser att göra.

Om du ändrar avloppet utan att anmäla eller ansöka om tillstånd får du betala en straffavgift, även kallad sanktionsavgift. Avgiften är 3.000 - 5.000 kr. Du kan också bli tvungen att ändra det du gjort.

När din ansökan eller anmälan är komplett granskar en miljöinspektör den. Därefter får du ett tillståndsbeslut. I beslutet står vilka villkor du måste följa när du bygger anläggningen.

Det är du som ansvarar för att den som utför arbetet följer villkoren i beslutet. Du måste därför försäkra dig om att entreprenören tar del av din ansökan och nämndens beslut. Om du måste ändra anläggningen under arbetets gång, så att den inte blir så som du angivit i ansökan bör du kontakta miljöavdelningen.

Om inget annat är bestämt ska du alltid kontakta miljöavdelningen senast dagen innan anläggningen ska täckas över med jord. Då kan en handläggare komma ut och göra en inspektion. Inspektören kan också besluta att avstå från inspektionen och ge dig tillstånd att täcka över anläggningen direkt.

Oavsett om miljöavdelningen har inspekterat anläggningen eller inte, måste din entreprenör alltid göra en egen slutbesiktning. Denna besiktning ska dokumenteras på en blankett. Under rubriken Relaterade dokument på denna sida hittar du olika blanketter. Välj i första hand någon av de specifika blanketterna om du har en vanlig anläggningstyp, till exempel ett minireningsverk.

Entreprenörsrapporten är en kvalitetsförsäkran och ditt kvitto på att anläggningen är utförd som planerat. I rapporten finns också anteckningar om eventuella avvikelser. Om du inte lämnar in rapporten blir ditt avlopp inte antecknat som godkänt i miljöavdelningens register. Det kan ställa till problem senare, vid slamtömningen eller när du ska sälja huset.

Miljöavdelningen lämnar en kopia av entreprenörsrapporten och din ansökan till kommunens VA-avdelning, som ansvarar för slamtömningen av anläggningen. Om du har byggt ett minireningsverk är det extra viktigt att det framgår av en ritning eller bild hur anläggningen ska tömmas.

Ett enskilt avlopp i Höganäs måste ta bort minst 90 procent av fosforn och 50 procent av kvävet i spillvattnet. Det renade vattnet ska i princip gå att bada i.

Med anledning av närheten till Öresund och Skälderviken måste de flesta avloppen i Höganäs kommun uppfylla kraven för hög nivå när det gäller miljöskydd. Varje fastighet ska dock bedömas enskilt och det kan finnas enstaka platser där det räcker med normal nivå. Normal nivå räcker i de flesta fall när det gäller hälsoskydd.

Du kan också finna en stor mängd information om enskilda avlopp i Avloppsguiden under Relaterade länkar.

Hög nivå avseende miljöskydd betyder att en avloppsanläggning måste uppnå följande reningseffekter:

Fosfor (tot-p): 90 %
Kväve (tot-N): 50 %
Organiska ämnen (BOD7): 90 %

Normal nivå avseende hälsoskydd brukar förklaras med att vattnet från en avloppsanläggning ska vara så rent att det går att bada i. Så här ser definitionen ut i de allmänna råden:

"Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet till exempel. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten."

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: