Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer in till oss på VA-avdelningen. Gå in på kategorierna nedan för att komma vidare.

Ditt kundnummer hittar du på din faktura för vatten och avlopp, längst upp till höger. Om du inte har tillgång till någon faktura kan du kontakta kommunens servicecenter.

Lämna din vattenavläsning enkelt via vår e-tjänst. Du behöver ditt kundnummer och personnummer för att logga in.

Fastighetens vattenmätare ska läsas av minst en gång per år.
Det är din förbrukning av vatten som mäts genom vattenmätaren och därför rekommenderar vi att du läser av mätaren med jämna mellanrum eftersom det är avläsningen som ligger till grund för dina fakturor.

Registrera din avläsning via vår e-tjänst nedan.

Räkneverket i vattenmätaren visar antalet kubikmeter (kbm), 1 kbm är 1000 liter. Det är dessa siffror du ska läsa av och skicka in till oss.

  • Det är totalt fem siffror att läsa av och det finns inga kommatecken/decimaler på mätaren.
   Rätt avläsning; 00567
   Fel avläsning; 005,67
  • Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används.
  • De små röda visarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv.


  Exempelbild, utseendet på mätaren kan avvika.

  Om din årsförbrukning ökat vid inlämnad avläsning utan en förändrad användning av vatten kan det innebära det finns en osynlig läcka någonstans.

  Vanliga orsaker till ökad förbrukning kan bland annat vara en droppande kran eller en rinnande toalett.

  För att förhindra eventuell osynlig läcka rekommenderar vi att du läser av vattenmätaren med jämna mellanrum och skickar in avläsningen via e-tjänsten kundsidor - vatten och avlopp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Läckans storlek i millimeter (mm), kubikmeter (kbm) och kostnad per år. Beräknad på kostnaden för vatten och avlopp, 20 kronor per kbm.

  • Som en sytråd
   (jämförbart med tät droppning)
   Storlek; 0,3 mm
   Cirka; 40 kbm/år
   Kostnad; 800 kronor/år
  • Som en grov synål
   (jämförbart med en läckande toalett)
   Storlek; 0,9 mm
   Cirka; 360 kbm/år
   Kostnad; 7.200 kronor/år
  • Som en tändsticka
   (jämförbart med sköljning av disk)
   Storlek; 2,3 mm
   Cirka; 2.300 kbm/år
   Kostnad; 46.000 kronor/år
  • Som en penna
   (jämförbart med fyllning av badkar)
   Storlek; 8,7 mm
   Cirka; 33.000 kbm/år
   Kostnad; 660.000 kronor/år
  • Som en femkrona
   (jämförbart med spolning ur brandpost)
   Storlek; 27,5 mm
   Cirka; 330.000 kbm/år
   Kostnad; 6 600.000 kronor/år

  Läs mer om misstänkt vattenläcka

  Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning och den baseras på din föregående årsförbrukning. För att få en mer exakt beräknad mängd vatten rekommenderar vi att du läser av vattenmätaren en gång i månaden. Om du under året betalt mer eller mindre än vad du faktiskt förbrukat justeras det på fakturan du får nästa gång du läser av vattenmätaren.

  Man brukar säga att en vuxen förbrukar cirka 50 kubikmeter vatten per år och ett barn cirka 30 kubikmeter per år. 150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor.

  Det är inget konstigt om du ser att det är vatten i mätarens räkneverk. Ibland kan det även synas små luftbubblor men det är inget du behöver oroa dig för.

  I Höganäs kommun byter vi ut alla vattenmätare vart tionde år.

  När det är dags att byta vattenmätaren i din fastighet skickar vi en förbokad tid till dig. Om du inte kan vara hemma denna tid ska du kontakta kommunens servicecenter för ombokning eller avbokning. En myndig person måste finnas på plats vid vårt besök.

  Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Revision och kontroll ska utföras. Swedac har ansvar i frågor som rör mätinstrument. Swedacs föreskrifter för vattenmätare syftar till att säkerställa att mätarna ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt. Myndigheten har också ansvar för att se till att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav. En vattenmätare ska ge korrekta mätvärden så att konsumenterna betalar för rätt mängd vatten.

  De små röda visarna ska röra på sig. Pilarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv. Det vill säga, visaren längst till vänster ska snurra fortast. Om det svarta lilla kugghjulet mitt på mätartavlan inte snurrar samtidigt som du använder vatten så är det något fel på mätaren.

  • Ett tips för att se om mätaren stannat helt är att läsa av mätarställningen och sen göra det igen efter cirka två veckor. Är det då fortfarande samma värde har vattenmätaren förmodligen stannat. Kontakta kommunen och förklara ditt ärende som hjälper vi dig.
  • Om mätaren inte stannat helt men går väldigt långsamt (även om det används liknande mängd vatten som förr) så kan det kommit in skräp från vattenledningen. Kontakta kommunen och förklara ditt ärende som hjälper vi dig.

  Exempelbild, utseendet på mätaren kan avvika.

  Du kan betala dina fakturor för vatten och avlopp på olika sätt. Här är våra betalningsalternativ utöver pappersfaktura.

  Slipp papper och brev. Samla dina fakturor digitalt och lättillgängligt. Hälften av alla vuxna i Sverige har redan Kivra, kom igång du med. Tjänsten är kostnadsfri för privatpersoner.
  Klicka här för att ansluta dig till Kivralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  När du har anmält att du vill ta emot e-faktura från oss skickas dina fakturor till din internetbank. Alla uppgifter som OCR-nummer, betalningsdag och belopp är ifyllda i förväg och kan inte bli fel. Du anmäler betalsättet e-faktura via din bank.

  Du kan välja att få dina fakturor via e-post. Fakturan betalas manuellt av dig. För att registrera dig till att få dina fakturor via e-post tar du kontakt med kommunens servicecenter.

  Att betala via autogiro innebär att beloppet på din faktura automatiskt dras från ditt konto på förfallodagen. Det finns olika alternativ för hur du ansöker om autogiro.

  • Gör anmälan om autogiro till Höganäs kommun genom att logga in och ansöka om autogiro på din egen internetbank.

  Vad händer sen?
  Inom tre veckor är din ansökan behandlad. Vi kommer då att skicka din faktura till dig som vanligt. Det kommer att stå på fakturan att beloppet kommer att dras via autogiro. Det är viktigt att det finns pengar på kontot cirka tre dagar innan förfallodatumen. Bekräftelse på att din faktura är betald ser du på ditt kontoutdrag från banken.

  Om ditt vatten ser konstigt ut kan det finnas olika anledningar.

  • Våra tekniker kan vara ute och byta exempelvis avstängningsventiler eller ledningar i närheten av din fastighet.
  • Det kan pågå ett större VA-arbete i närheten av din fastighet som påverkar vattnets utseende.

  Om du är osäker kan du koka vattnet.

  Höganäs har mjukt/medelhårt vatten. Det kommunala vattnets hårdhetsgrad ligger mellan 5-6 °dH, (tyska grader). Eftersom vi har mjukt/medelhårt vatten kan du använda mindre tvätt- och diskmedel, det blir ändå rent och även mindre skadligt för miljön.

  Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader och förkortas °dH.

  Så här klassificeras vattnets hårdhet

  0-2 °dH

  mycket mjukt

  2-5 °dH

  mjukt

  5-10 °dH

  medelhårt

  10-20 °dH

  hårt

  över 20 °dH

  mycket hårt

  När du ska sälja eller köpa en fastighet är det viktigt att du kontaktar kommunens servicecenter och meddelar detta, vi kommer då skicka blanketter som avser ägarbyte för vatten och avlopp.

  Klicka här för att komma till en digitalt ifyllningsbar blankett
  (den kan även skrivas ut som en vanlig blankett)

  Observera!
  Både säljare och köpare ska fylla i och skriva under blanketten.
  Om fastigheten har kommunalt vatten/avlopp är det viktigt att ni tillsammans läser av vattenmätaren som sitter i fastigheten, mätarställningen antecknas på blanketten.
  För snabbare handläggning av ägarbytet rekommenderar vi att du skickar med en kopia på köpebrevet. Om vi ska vänta på att se registrerad lagfart kan detta ta upp till två månader.

  Om du har stopp i samtliga avlopp inne i din fastighet ska du ring kommunens servicecenter.

  När det inte är stopp i samtliga avlopp, utan bara stopp i vissa avlopp i fastigheten ska du ta kontakt med en privat spolbilsfirma.

  Om du bor i en hyresrätt ska du kontakta hyresvärden. Samma gäller bostadsrätt.

  Vid larm och en röd lampa som lyser från din LTA-enhet.

  • Vänta några minuter, kontrollera därefter om lampan fortfarande lyser.
  • Om lampan fortfarande lyser ska du kontakta kommunens servicecenter.
  • På kvällar och helger ska du kontakta VA-jouren på telefon; 042-34 36 00.

  VA, spillvatten, dagvatten, servis, relining, kombinerad ledning – vad är det? Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder.

  • Avloppsvatten - ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.
  • Avskiljningsgrad - mängd avskild förorening i förhållande till mängd in till reningsverket.
  • Avvattning - åtgärder för att avlägsna överflödigt vatten på eller under markytan i syfte att öka markens användbarhet, för odling, bebyggelse eller annat.
  • Backventil - en anordning som hindrar vattnet att gå baklänges i ledningen.
  • Dagvatten - dagvatten är framträngande grundvatten, regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och diken.
  • Dräneringsledning - ledning som tar bort överflödigt/oönskat vatten i mark.
  • Duplikatsystem - motsatsen till ett kombinerat avloppssystem. I det duplikata systemet går spillvatten och dagvatten i olika ledningar.
  • Förbindelsepunkt - det är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Ledningen in till fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.
  • Kombinerat avloppssystem - när spill- och dagvatten rinner i samma ledning och inte delas upp i de olika kategorierna spillvatten och dagvatten.
  • LOD - lokalt omhändertagande av dagvatten- en hantering av dagvatten inom det område där det bildats och som därmed onödiggör eller minimerar dess bortledande, exempelvis infiltration, perkolation eller fördröjningsmagasin.
  • Separering - när ett kombinerat avloppssystem byggs om till ett duplikatsystem, det vill säga att man byter ut en gemensam ledning mot två separata för spillvatten och dagvatten.
  • Servis - den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns.
  • Servisventil - används för att stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av kommunens personal.
  • Spillvatten - förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.
  • Spygatt - en brunn i källartrappan som inte har vattenlås.
  • VA - en vanlig förkortning för vatten och avlopp.
  Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: