Kommunalt avlopp

Avloppsvattnet från de fastigheter som är anslutna till kommunalt avlopp samlas upp i ledningar och leds till avloppsreningsverket i Höganäs. Vid reningsverket renas vattnet i flera steg enligt fastställda miljökrav innan det släpps ut i Öresund.

I avloppsreningsverket renas avloppsvattnet från organiskt material och fosfor. Vid en del anläggningar renas avloppsvattnet även från kväve. Dessutom reducerar vi mängden parasiter och bakterier.

Reningsverken är byggda för att ta hand om vatten från toaletter, bad, dusch, disk- och tvättmaskiner. Det är därför viktigt att inte spola ner saker som inte hör hemma i avloppet. Kemikalier, mediciner och fasta material som till exempel snus och tops är svårnedbrytbara. De kan försvåra och till och med förstöra reningsprocesserna.

När vattnet är renat återförs det till ett vattendrag, sjö eller en kuststräcka.

Det enda som ska ner i toan är det som kommer ut från kroppen, det vill säga kiss, bajs samt toapapper. Reningsverket klarar av toapapper utan problem, det löses nämligen upp i kontakt med vatten. Annat som slängs i toan kan orsaka stopp eller försvåra reningen av vattnet. Källsorterar ditt skräp istället, så kan det återvinnas på rätt sätt istället för att orsaka problem på reningsverket.

Ställ gärna en papperskorg i toalettrummet och använd den för allt skräp. Ännu bättre är om du källsorterar.

Föremål som du inte får spola ner i toaletten

 • Hår
 • Naglar
 • Bomullstops
 • Tamponger och bindor
 • Kondomer
 • Kattsand
 • Bomullstussar
 • Blöjor
 • Cigarettfimpar
 • Snus
 • Våtservetter

Fett som spolas ner i avloppsnätet stelnar på rörens insida och kan orsaka avloppsstopp och översvämningar.

Detta kan leda till stora och kostsamma problem för både fastighetsägaren och den som har orsakat stoppet. För att undvika stopp får du inte släppa ut större mängder fett i avloppet.

Skölj inte ut stekfett i avloppet, låt fettet först stelna och torka efter det bort det med papper och sortera som avfall.

Höganäs kommun arbetar ständigt med att successivt förbättra avloppsnätet men översvämningar kan ändå uppstå, särskilt vid extrema regnfall.

Klicka här för att komma till mer information om översvämning

 • Använd aldrig hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium. Avloppsvattnet intill flera av landets konstskolor har förhöjda värden av kadmium som är mycket giftigt. Det finns fullgoda alternativ i handeln men hobby- och konstnärsfärger med kadmium säljs fortfarande i tusentals butiker och på internet.
 • Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket.
 • Allväderskläder som har en smuts- och vattenavvisande yta på textilen kan innehålla fluorerade miljögifter, det gäller även produkter du köper för att själv impregnera. Fråga alltid efter kläder, skor och impregnering som inte innehåller polyfluorerade ämnen när du handlar.
 • Överdosera inte när du tvättar – kolla bruksanvisningen på förpackningen. Vi använder 12,5 kg disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Då är varken bilvårds- och golvvårdsmedel, schampo, tvål eller industriella rengörings- och avfettningsmedel inräknat.
 • Gör rent rätt. Du kan göra en stor insats genom att köpa produkter utan miljögifter. Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman i butiken.

Minska utsläppen av miljögifter och skräp som hamnar i vårt vatten. Du kan påverka vattenkvaliteten genom att göra medvetna val som tar hänsyn till vårt vatten och vår miljö.

Slam från Höganäs avloppsreningsverk har blivit REVAQ-certifierat. Det betyder att slammet, som är näringsrikt för växter, kan återföras till jordbruksmark.

Under reningsprocessen vid Höganäs reningsverk bildas rötslam och biogas. Slammet innehåller näringsämnena fosfor, kväve och mullbildande ämnen som är bra när grödor ska växa. Att arbeta enligt REVAQ innebär att vi hela tiden jobbar för att kvaliteten på slammet ska bli ännu bättre.

Kommunen har arbetat med att certifiera slammet enligt REVAQ-systemet sedan 2009. Certifieringssystemet har tagits fram av Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. Efter att det certifierande organet Sveriges tekniska forskningsinstitut granskat kvalitetsarbetet hos Höganäs reningsverk utfärdade de certifikatet.

LTA står för lågtrycksavlopp och är en teknik som använts i Höganäs kommun sedan början av 2000-talet.

 • LTA-systemet kan komplettera eller ersätta konventionella självfallssystem där sådana är mindre lämpliga av topografiska eller ekonomiska skäl. Till exempel i områden med gles bebyggelse, kuperad terräng eller i områden där marken består av mycket berg.
 • LTA-systemets klena rördimensioner och möjligheterna att anpassa ledningssträckningen till terrängen har gjort det möjligt att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp i områden där det tidigare inte varit möjligt. I Höganäs kommun finns idag drygt 300 fastigheter anslutna till LTA - lågtryckavloppsnät.

Bor du i en fastighet som är ansluten till kommunens lågavloppsnät med en LTA-pump? I så fall är det bra att tänka på följande.

 • Ledningsnätet är uppbyggt med klena ledningsdimensioner och varje fastighet har en skärande pump på fastigheten. Det är därför extra viktigt att endast hushållsspillvatten ansluts till pumpen.
 • Sand, grus, regn- och dräneringsvatten eller stora mängder fett får absolut inte tillföras ledningssystemet. Det orsakar stopp i ledningsnätet och skador på pumpen.
 • Om fastigheten ligger innanför verksamhetsområdet för spillvatten och inget annat är avtalat så är pumpen kommunens egendom. Detta innebär att kommunen svarar för installation och underhåll.

Bor du i ett område som snart ska få kommunalt avlopp via ett LTA-system? Då rekommenderar vi att du läser broschyren, anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet, under relaterade dokument.

Vid larm från din LTA-enhet.
Vänta cirka minuter, kontrollera därefter om lampan fortfarande är tänd. Om lampan fortfarande är tänd, ta kontakt med oss för service, telefon 042-33 71 00 klcokan 08.00-16.00 eller på telefon 042-34 36 00, vardagar klockan 12.00-13.00 och 16.00-08.00 samt på helger dygnet runt.

 

Om du vill komma i kontakt med Revaq-ansvarig i Höganäs kommun kontaktar du kommunens servicecenter och ber om att få bli kopplad till reningsverket.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: