Översvämning

Efter rejäla regn som ofta kommer på sommaren är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn eller skyfall.

Vid kraftiga regn och skyfall kan vårt avloppsledningssystem bli hårt ansträngda och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen. Kommunens VA-avdelningen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet.

Förebygg översvämning

Du kan se om ditt hus på flera olika sätt för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall, både genom att göra åtgärder på huset och i trädgården.

 • Koppla bort stuprören från ledningsnätet.
  Då avlastar du ledningsnätet. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.
 • Ta hand om regnvattnet.
  Samla vattnet i en regntunna så kan du använda det till att vattna med, eller led det till en rabatt, gräsyta eller stenkista.
 • Led vattnet dit du vill ha det.
  Andvänd till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör.
 • Ha så många mjuka ytor som möjligt.
  Gräs och växter suger upp vattnet och är ett bra val. Om du vill ha hårdgjord mark kan grus eller plattor med öppna fogar användas.
 • Grönt tak.
  Ett grönt tak tar upp en del av regnvattnet men dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter.
 • Plantera träd.
  Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag. Plantera inte träd där det finns ledningar under.
 • Källarfönster.
  Kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Källartrappa.
  För att vattnet inte ska rinna ner i källartrappan bör det finnas ett tak över. Trappan bör även vara utrustad med en klack eller en högre tröskel.
 • Håll koll på ledningarna.
  Kontrollera att inga rötter tagit sig in eller att sten och grus samlats i ledningarna eftersom det kan leda till stopp.
 • Avstängningsbar golvbrunn.
  Det finns både manuella och självstängande brunnar.
 • Bakvattenstopp/backventil.
  Det fungerar så att vatten bara kan rinna åt ett håll i ledningen, från byggnaden.
 • Dräneringspump.
  Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa vattnet.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Fotografera skadorna för skadeanmälan.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl översvämningen via vår e-tjänst eller till VA-avdelningen, Höganäs kommun.

Fyra typer av översvämningar

Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-avdelningen kan hjälpa dig med uppgift om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem.
 • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
 • Installera pump för avloppsvattnet från källarplanet.
 • Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem ska fastighetsägaren snarast se till att även de privata ledningarna separeras.

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten som är belägen strax utanför tomtgränsen. Om du är osäker kan du kontakta kommunen.

Avloppsstopp kan orsakas av:

 • Ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar.
 • Något större föremål fastnat i ledningen.
 • Trädrötter växt in genom rörskarvar.
 • Fett avsatts i ledningen, (speciellt vanligt för restauranger).

Genom att lyfta på locket på den servisbrunn som normalt finns i förbindelsepunkten kan man avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens ledning. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens ledning. Om det inte står vatten i servisbrunnen finns stoppet på fastighetens ledning. Om du är osäker kan du kontakta kommunen.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Spola avloppsservisen ren från avlagringar och dylikt.
 • Åtgärda eventuella rotproblem, ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen.
 • Renovera eller lägg om servisledningar som är i dåligt skick.
 • Om du driver verksamhet kan du installera en fettavskiljare eller förbättra skötseln av befintlig avskiljare.
 • Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp i servisen.
 • Installera en backventil.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart.
 • Sätt tak över källartrappan.
 • Fyll igen garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är stor för att regnvatten samlas.
 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 centimeter räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till markytan eller leds till en stenkista.

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Vid nybyggnad av hus med källare tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till kommunens dagvattenförande ledning. Idag krävs pumpning av dräneringsvattnet. Detta är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte förmår att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt. Exempel på det senare är:

 • Dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll.
 • Dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar.
 • Dräneringsrören är igensatta av sand.
 • Anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fylld med slam.

Av erfarenhet vet man att dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden.
 • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt.

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på t ex tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Skyddsåtgärder vid översvämning

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del man som fastighetsägare kan göra för att minska riskerna.

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Se till att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms backventilen. Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas manuellt.
Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Backventilen kan vid behov hållas stängd, t ex vid längre tids bortavaro.

Nackdelar

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
 • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
 • Installation av en backventil kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem.
 • Avloppsenheter uppströms backventilen är blockerade då ventilen är stängd. Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort.

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil (se sid 16) och tillåter endast vattenströmning i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Brunnen är automatisk.
 • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
 • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning.

Nackdelar

 • Brunnen är inte lika trycksäker som en manuellt avstängningsbar golvbrunn.

En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när man släpper ut vatten. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl.
 • Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
 • Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.

Nackdelar

 • Brunnen måste manövreras manuellt.
 • Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor.

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.

Fördelar

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Nackdelar

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.

Avloppsstopp beror ofta på att man spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja med mera. Man ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester och dylikt som kan störa processerna i avloppsreningsverken.

Förebyggande åtgärder

 • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
 • Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När fettet har stelnat sorteras paketet som restavfall.

För hus med källare krävs numera pumpning av dräneringsvatten från husgrunden. I vissa fall krävs även pumpning av spillvatten från källarplanet. Dessa krav på skydd mot översvämning, är en följd av de senaste decenniernas förändrade användning av källare.

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör man anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd.

Källargolv av fukttåligt material, till exempel klinker.

Det är viktigt att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren med hänsyn både till aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor.

Exempelvis kan nämnas att en fastighetsägare som använde sin källare som lager inte fick någon ersättning eftersom källaren inte ska användas för sådana ändamål.

Att rensa en ledning från trädrötter som trängt in genom rörskarvar ger bara ett kortsiktigt skydd mot stopp i avloppsledningar. Efter en rotskärning kommer rötterna igen med förnyad styrka.

Rotskärningen måste därför upprepas med 2-3 års mellanrum. Den bästa lösningen för att undvika återkommande rotproblem är att ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar. Man bör inte placera nya träd nära avloppsledningar.

Träd med speciellt aggressiva rötter såsom pil, poppel och platan bör helt undvikas.

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet från källarplanet. Detta gäller för hus med källare inom områden med kombinerat avloppssystem. Vid pumpningen lyfts spillvattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens ledningar i gatan. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.

Fördelar

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika källaröversvämning.

Nackdelar

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.
 • Vid strömavbrott leds avloppsvatten från källarplanet inte bort.

Skadeutredning

För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör VA-avdelningen en skadeutredning. Avsikten med denna är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen, dels att klara ut om fastighetsägaren och VA-avdelningen fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra översvämning. Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan skadeutredningen innefatta ett eller flera av följande moment.

 • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens VA-system.
 • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid översvämningstillfället.
 • Besiktning på platsen.
 • Invändig inspektion av misstänkta ledningar med hjälp av TV-kamera.
 • Datorberäkning av avloppssystemets kapacitet.
 • Bedömning av om ledningssystemet klarar dimensionerande regn.
 • Skadan ska först anmälas till försäkringsbolaget som gör en skadevärdering.

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från Höganäs kommun för inträffade skador måste en skriftlig begäran om detta lämnas in till VA-avdelningen. Denna ska innehålla en noggrann specifikation av nedlagda kostnader (kopior på fakturor).

Det går inte att generellt säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador då försäkringsbolagen har olika villkor. Här ska mycket kortfattat redogöras för de vanligaste försäkringsvillkoren. Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget.

Vid översvämning orsakad av regn eller snösmältning utgår i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden. De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppkommit i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden. Med extrem väderlek avser bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn. Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador.

 • Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring.
 • Om du finner att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring.

Om skada inträffar på grund av att kommunens va-anläggning inte uppfyller skäliga anspråk på säkerhet har kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster ett särskilt ansvar mot abonnenten (vanligen fastighetsägaren). För andra än abonnenter, till exempel hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från kommunens sida.

De krav på ersättning för skador i samband med källaröversvämning som kommer in till kommunen bedöms enligt följande huvudregler.

 • Kommunen betalar inte ut någon ersättning för översvämningsskador om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem och fastigheten efter uppmaning från kommunen inte separerat sitt avlopp. Den som är osäker på om tidigare fastighetsägare följt kommunens uppmaning i detta avseende bör kontakta VA-avdelning.
 • Kommunen betalar normalt inte ut någon ersättning om skada orsakats av marköversvämning.

Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

Kommunens ansvar

 • Kommunens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
 • Kommunens ledningar ska vara väl underhållna. Till exempel ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.
 • Kommunen ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till duplikatsystem informera berörda fastighetsägare.

Fastighetsägarnas ansvar

 • Fastighetens va-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • Alla förändringar av fastighetens va-system ska godkännas av kommunen.
 • Separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunen anlagt ett duplikatsystem i gatan.
 • Informera eventuella hyresgäster om lämpligt utnyttjande av källaren.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: