Vattenmätare

En vattenmätare mäter både det vatten som går in i en fastighet och det vatten som i sin tur går ut som avloppsvatten i VA-nätet. Om du har kommunalt vatten eller avlopp ska du ha en vattenmätare.

Från och med 2023 sätter vi upp fjärravlästa mätare vid mätarbyte och mätaruppsättning. En fjärravläst mätare behövs inte läsas av manuellt. Vårt system får upp signaler från mätaren och avläsningarna skickas per automatik.

Om du har frågor om fjärravläst mätare är du välkommen att kontakta oss på VA-avdelningen.

Vattenmätaren ägs av Höganäs kommun, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren (mätarplats) samt ge huvudmannen (din kommun) tillträde vid behov av detta. Det är Höganäs kommun som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Du ansvarar också för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren, enligt aktuell VA-taxa.

Fastighetens vattenmätare ska läsas av minst en gång per år. Det är din förbrukning av vatten som mäts genom vattenmätaren. Avläsningen ligger till grund för dina fakturor och därför är det viktigt att vi får in din avläsning.

Vårt tips är att du läser av vattenmätaren regelbundet.

Urverket har fem siffror och avläsningen är alltid i heltal, det vill säga, det finns inga kommatecken. Värdet visar antalet kubikmeter.

Om du inte lämnat din mätarställning senaste året kommer du få en påminnelse om att göra detta.

Räkneverket i vattenmätaren visar antalet kubikmeter (kbm), 1 kbm är 1000 liter. Det är dessa siffror du ska läsa av och skicka in till oss.

 • Det är totalt fem siffror att läsa av och det finns inga kommatecken/decimaler på mätaren.
  Rätt avläsning; 00567
  Fel avläsning; 005,67
 • Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används.
 • De små röda visarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv.

Exempelbild, utseendet på mätaren kan avvika.

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Innan bytet måste du kontrollera att vattenmätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget. En myndig person måste vara hemma vid den bokade tiden.

 • Det är viktigt att du kontrollerar att vattenmätarens placering uppfyller kraven innan mätarbytet. Vattenmätaren måste vara lättåtkomlig för vår personal.
 • Mätarteknikern kontrollerar sedan om mätarplatsen är godkänd och om byte går att genomföra. Går allt bra så tar själva mätarbytet 15-20 minuter.
 • Om ingen myndig person är hemma vid tiden för mätarbytet eller om mätarplatsen inte är godkänd kommer mätarteknikern inte att genomföra mätarbytet och du kommer att faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.
 • Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på föregående fakturor. Om du betalat för mycket eller för lite korrigeras det på nästkommande faktura.

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Revision och kontroll ska utföras. Swedac har ansvar i frågor som rör mätinstrument. Swedacs föreskrifter för vattenmätare syftar till att säkerställa att mätarna ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt. Myndigheten har också ansvar för att se till att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav. En vattenmätare ska ge korrekta mätvärden så att konsumenterna betalar för rätt mängd vatten.

För att mätaren ska kunna bytas eller om du behöver stänga av vattnet vid en akut vattenläcka krävs fungerande avstängningsventiler, både före och efter vattenmätaren. Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, kontakta en VVS-firma för åtgärd. De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

För att vara säker på att dina ventiler fungerar när du behöver det så bör de kontrolleras regelbundet.

 • Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står still (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner ur kranen, fungerar ventilen. Kontrollera på samma sätt att ventilen efter mätaren också fungerar.
 • Om det rinner vatten ur kranen eller kugghjulet snurrar, behöver du kontakta en rörläggare som byter till tättslutande ventiler.

För att ventilerna inte ska fastna behöver de vridas på regelbundet. Det gör du genom att vrida på ventilerna före och efter mätaren. Vårt förslag är du gör det i samband med att du läser av vattenmätaren.

När temperaturen sjunker några grader under nollstrecket finns det risk för att vattenmätaren fryser sönder om den sitter i ett ouppvärmt utrymme. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är dyra att reparera.

Skydda mätaren
Se till att vattenmätaren sitter varmt och torrt. Om din vattenmätare sitter i ett utrymme där den riskerar att frysa sönder rekommenderar vi att du kontaktar en rörmokare för att flytta mätplatsen.

Ha också som vana att regelbundet kontrollera vattenmätaren om det finns risk för låga temperaturer, till exempel vid ett strömavbrott. Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar innan värmen sjunker.

Om din vattenmätare fryst sönder
Kontakta Höganäs kommun om din vattenmätare fryst sönder. Då byter vi den. Kostnaden debiteras enligt gällande VA-taxa.

Många droppar små kostar också. Om din årsförbrukning ökat vid inlämnad avläsning utan förändrad användning kan det påvisa en osynlig läcka.

Vanliga orsaker till ökad förbrukning kan bland annat vara en droppande kran eller en rinnande toalett.

För att förhindra eventuell osynlig läcka rekommenderar vi att du läser av vattenmätaren kontinuerligt och skickar in avläsningen via mina kundsidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läckans storlek i millimeter (mm), kubikmeter (kbm) och kostnad per år. Beräknad på kostnaden för vatten och avlopp, 20,80 kronor per kbm.

 • Som en sytråd - (jämförbart med tät droppning)
  Storlek; 0,3 mm
  Cirka; 40 kbm/år
  Kostnad; 800 kronor/år

 • Som en grov synål - (jämförbart med exempelvis en läckande toalett)
  Storlek; 0,9 mm
  Cirka; 360 kbm/år
  Kostnad; 7.200 kronor/år

 • Som en tändsticka - (jämförbart med sköljning av disk)
  Storlek; 2,3 mm
  Cirka; 2.300 kbm/år
  Kostnad; 46.000 kronor/år

 • Som en penna - (jämförbart med fyllning av badkar)
  Storlek; 8,7 mm
  Cirka; 33.000 kbm/år
  Kostnad; 660.000 kronor/år

 • Som en femkrona - (jämförbart med spolning ur brandpost)
  Storlek; 27,5 mm
  Cirka; 330.000 kbm/år
  Kostnad; 6 600.000 kronor/år

Läs mer om misstänkt vattenläcka

De små röda visarna ska röra på sig. Pilarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv. Det vill säga, visaren längst till vänster ska snurra fortast. Om det svarta lilla kugghjulet mitt på mätartavlan inte snurrar samtidigt som du använder vatten så är det något fel på mätaren.

 • Ett tips för att se om mätaren stannat helt är att läsa av mätarställningen och sen göra det igen efter cirka två veckor. Är det då fortfarande samma värde har vattenmätaren förmodligen stannat. Kontakta kommunen och förklara ditt ärende som hjälper vi dig.
 • Om mätaren inte stannat helt men går väldigt långsamt (även om det används liknande mängd vatten som förr) så kan det kommit in skräp från vattenledningen. Kontakta kommunen och förklara ditt ärende som hjälper vi dig.

Exempelbild, utseendet på mätaren kan avvika.

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. För att tekniker ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service är det viktigt att mätaren är lättåtkomlig. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen uppfyller de krav som ställs.

Det ska vara enkelt att komma åt att byta mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål.

Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och helst bör det finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Vid nyanslutning ska mätaren vara fast monterad i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och har en skjutbar kopplingshylsa. Ingen rördragning får göras inom konsolen, bygeln är till för endast vattenmätaren. Vid nyanslutning ska också en fast kontrollerbar backventil installeras efter mätare och efter utgående avstängningsventil..

Vid befintliga mätarplatser där mätaren redan är monterad utan konsol bör man låta montera en i efterhand. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol.

Det är mätarteknikerna från Höganäs kommun som avgör om mätarplatsen är godkänd för mätarbyte. Om mätarplatsen underkänns kan det till exempel bero på att:

 • Mätarplatsen uppfyller inte ställda krav.
 • Jordklammer från elinstallation är monterad på kopplingshylsorna – vid byte finns stor risk att mätarteknikern kan få ström genom sig.
 • Ledningarna till och från mätaren är rostangripna – risk för läckage om ledningarna är rostangripna.
 • Ledningen vid mätaren är inte klamrad – ledningen måste vara klamrad annars finns en risk för att den går sönder när man tar bort mätaren ifrån ledningen.

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. För att vi enkelt ska kunna byta mätaren så gäller samma krav som för en mätarplats inomhus. Mätaren ska sitta i en konsol och det ska finnas fungerande avstängningventiler före och efter mätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly samt att brunnen är tydligt markerad med en skylt.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: