Bygglovsguiden

Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller för ditt projekt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar under processen.

I vår film kan du lära dig mer om när bygglovs krävs, och få tips om vad du kan göra för att göra bygglovsprocessen så enkel och snabb som möjligt:

 

Använd vår bygglovsguide för att planera ditt byggprojekt och skicka sedan in din ansökan i vår e-tjänst för bygglov, marklov och rivningslov.

Guide för dig som vill bygga nytt, ändra eller riva

En bra start när du börjar planera är att ta reda på om det behövs ett bygglov eller inte, samt vilka övriga regler och bestämmelser som gäller för ditt område.

Du behöver bygglov om du ska:

 • uppföra byggnader, det vill säga bygga nytt
 • göra tillbyggnader, det vill säga bygga på en byggnad åt sidan, uppåt eller nedåt
 • ändra användningen av en byggnad eller lokal för ett nytt ändamål än vad byggnaden eller lokalen tidigare använts som, även om något byggnadsarbete inte ska utföras
 • ändra eller bygga om en byggnad med ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
 • anordna eller ändra vissa anläggningar, till exempel idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • anordna eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, tunnlar, bergrum eller cisterner, uppföra telemaster eller torn, uppföra vindkraftverk, murar eller plank samt anordna parkeringsplatser utomhus
 • bygglov för solpaneler eller solceller krävs alltid för de byggnader som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård eller är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår kulturmiljöplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan.

Det du vill göra får inte medföra fara eller problem för till exempel dina grannar. Det får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Oavsett om det du vill göra kräver bygglov eller inte är det alltid bra att prata med grannarna om de planer du har.

Inom detaljplanerat område måste du även ha bygglov för att:

 • ändra byggnaders yttre utseende det vill säga sätta in nya fönster eller dörrar och liknande
 • färga om, byta fasadbeklädnad eller täckningsmaterial om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
 • sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar.

Om ditt projekt avser följande åtgärder för ett en- eller tvåbostadshus behöver du inte söka bygglov, men i vissa fall krävs en anmälan.

Är området eller fastigheten utpekat som värdefulla från konstnärlig, kulturhistorisk och miljömässig synpunk är de undantagna från bygglovsbefriade åtgärder. Det betyder att du måste söka bygglov i dessa fall, se karta över undantagna områden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt som inte kräver bygglov eller anmälan

Du behöver varken anmälan eller bygglov för att sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.

Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Du behöver varken anmälan eller bygglov för att anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver varken anmälan eller bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Dock behöver du grannens skriftliga medgivande om du placerar uteplatsen, planket eller muren närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om inte grannarna ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din skyddade uteplats närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Projekt som alltid kräver anmälan

Du behöver inte alltid bygglov för att till exempel bygga ett extra hus på tomten eller utföra annan åtgärd som lyder under lagen om utvidgade bygglovsbefriade åtgärder, så kallade attefall. Däremot måste du göra en anmälan till plan- och bygglovsavdelningen.

Det så kallade Attefallshuset får inte vara större än 30,0 kvadratmeter till ytan. Det får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet ska vara skriftligt.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera attefallshuset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal måste du anmäla det till plan- och bygglovsavdelningen.

I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.

Projekt som i vissa fall kräver bygglov

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Generellt sett går det att säga att solpaneler eller solceller som följer takets lutning inte är bygglovspliktiga och solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning är bygglovspliktigt.

Undantag gäller dock för de byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår kulturmiljöplan Öppnas i nytt fönster. eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan Öppnas i nytt fönster.. För dessa byggnader krävs det alltid bygglov för uppförande av solpaneler eller solceller.

Är du osäker på om det krävs bygglov för solel på din fastighet eller om närstående byggplaner kan påverka planerad installation är du välkommen att kontakta servicecenter.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning. Här kan du söka efter detaljplanen till din fastighet och se alla planbestämmelser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du behöver hjälp med att tolka detaljplanen får du gärna höra av dig till kommunens servicecenter på 042-33 71 00.

Är din fastighet kulturskyddad?

Vissa områden och fastigheter i kommunen är skyddade av ett kulturskydd. Du hittar information om q- och k-märkta hus eller områden och om hus som är utpekade i kulturmiljöplanen på vår kultur- och miljöwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omfattas din fastighet av strandskyddet?

Strandskyddet kan gälla oavsett om du behöver bygglov eller inte. Tänk på att även ett litet vattendrag som ett dike eller en liten bäck kan vara strandskyddat. Du kan läsa mer om strandskyddet och hur du ansöker om strandskyddsdispens här.

Skilj på nya och gamla regler

När du planerar kanske du frågar någon du känner om hur de gjorde med sitt byggprojekt. Tänk då på att lagar och regler ändras ibland. Därför är det viktigt att du tar del av de regler som gäller nu för att inte göra fel. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om både lagar och regler som gäller idag och äldre bestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var går tomtgränsen?

Om din tomtgräns inte är tydligt utmärkt kan du beställa en karta eller ritning av geodataavdelningen i Höganäs kommun.

Behöver du nybyggnadskarta?

Ska du bygga nytt eller bygga till så det blir en volymökning på huset eller en komplementsbyggnad så behöver du en nybyggnadskarta (förutom attefall). Nybyggnadskartan visar din fastighet tillsammans med gällande planbestämmelser, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Informera dina grannar

Prata med dina grannar. Projektet får inte innebära en betydande olägenhet för grannarna enligt plan- och bygglagen. Det betyder att du ska visa hänsyn till grannarna när det exempelvis gäller skuggor, insyn eller försämrad utsikt. Även om ditt byggprojekt följer detaljplanen och du har lagen på din sida är det alltid bra att prata med grannarna om projektet. Bygglovsprocessen går snabbare och smidigare och risken minskar för att ditt bygglov överklagas.

Behöver du energi- eller klimatrådgivning?

Du kan få oberoende energi- eller klimatrådgivning utan kostnad. Den kommunala rådgivaren lämnar opartisk information, är kunnig inom klimatfrågor, energisystem och den enskildes energikonsumtion. Det finns möjlighet att boka tid för rådgivning i Höganäs stadshus eller besök på plats. Du kontaktar energi- och klimatrådgivningen via telefon på 042-10 50 00.

Det är viktigt att du skickar med rätt och kompletta handlingar när du söker bygglov. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och på vitt papper.

Vilka handlingar som behövs varierar beroende på vad det är du söker bygglov för. Här har vi därför samlat vanliga byggprojekt och vilka handlingar du kommer behöva ha med i din ansökan för varje typ av projekt.

Exempel på några av de vanligaste handlingarna du behöver ha med:

Nybyggnadskartan visar hur du får bygga på tomten. Där står bland annat fastighets­gränser, fastig­hetens mått, be­stämmelser från detalj­planen. Den visar även de byggnader som redan finns på tomten och an­slutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande.

Nybyggnadskartan behövs när det är en volymökning på huset eller komplementsbyggnad, såsom nybyggnad och tillbyggnad (förutom Attefall). På nybyggnadskartan ritar du in var på fastigheten du planerar att bygga, den blir då en situationsplan

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200
 • visa rumsindelningen sett uppifrån
 • ange vad varje rum ska användas till, som till exempel sovrum, kök och så vidare
 • ange varje rums storlek i kvadratmeter
 • beskriva köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga
 • visa tydligt hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader.

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av svårt serviice center att ta fram dem.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200
 • visa konstruktionen
 • visa grundläggningssättet
 • visa rumshöjden
 • visa bjälklagens placering
 • visa takkonstruktionen
 • måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. Du kan utgå ifrån tomtkartan när du skapar en markplaneringsritning.

Markplaneringsritningen ska:

 • vara i skala 1:500
 • visa nya och befintliga marklinjer
 • visa sockelhöjd.

En teknisk beskrivning är en redovisning av en byggnadskonstruktion och beskriver projektets tekniska delar.

En ventilationsritning ska bland annat visa

 • hur rördragningen kommer att ske
 • var tilluft respektive frånluft kommer att anslutas.

Registrering

När vi registrerat din ansökan gör vi en första granskning. Då kontrollerar vi om åtgärden verkligen kräver bygglov och om du har skickat med alla handlingar som krävs.

Om vi bedömer att din ansökan är ofullständig kontaktar vi dig så att du kan komplettera den. Det kan handla om att uppgifter saknas eller att ritningarna inte är tydliga eller av tillräckligt bra kvalitet. Om du inte hör någonting från oss behöver du inte göra några kompletteringar.

Mottagningsbevis

När din ansökan bedömts som fullständig får du ett mottagningsbevis. Det innehåller information om bland annat hur lång tid det kommer att ta innan du får ditt beslut. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid, gärna tre månader innan du vill starta det arbete som du söker tillstånd för.

Lovprövning

En bygglovshandläggare utses för att pröva ditt ärende. Handläggaren prövar:

 • Om detaljplanen och områdesbestämmelser tillåter det du vill bygga.
 • Om byggnaden är lämplig för sitt ändamål.
 • Om byggnaden har en god form-, färg- och materialverkan.
 • Om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Om en kontrollansvarig behövs.

Om åtgärden avviker från gällande detaljplan ska sakägare och grannar ges möjlighet att yttra sig.

När din ansökan uppfyller alla grundkrav och vi har fått in eventuella synpunkter kan bygg- och miljönämnden fatta beslut.

Invänta att beslutet vunnit laga kraft

Du får inte börja bygga förrän bygglovsbeslutet vunnit laga kraft och du har fått ditt startbesked. Du måste alltså invänta eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts.

Kungörelsen sker i Post- och inrikes tidningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor ändå börja bygga, men arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Bygglovet gäller i fem år om åtgärden påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Innan projekt- eller byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovsärenden ingår startbeskedet i bygglovet och då är det bara att sätta igång när bygglovet vunnit laga kraft.

Om du inte har fått startbesked behöver du ha koll på detta innan du börjar:

Före byggstart behövs i vissa fall ett tekniskt samråd då ni går igenom förutsättningarna för ditt byggprojekt. Tid och datum beslutar du tillsammans med din bygglovsinspektör. Ibland kan mötet hållas per telefon.

Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Då går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och övriga handlingar.

Följande ska du som är byggherre och/eller kontrollansvarig kunna redovisa:

 • Kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar
 • Energiberäkning
 • Ventilationshandlingar
 • VA-handlingar
 • Byggfelsförsäkring
 • Eventuell brandskyddsdokumentation och GEO-teknisk undersökning

Om du lämnar in ovanstående handlingar senast vid det tekniska samrådsmötet och om det finns en godkänd kontrollansvarig och fastställd kontrollplan, så finns förutsättningar för att skriva ut ett ett startbesked.

Vad händer på samrådsmötet?

Förutom att ovanstående handlingar redovisas och diskuteras, får du veta vilka andra myndigheter du kan behöva kontakta innan du påbörjar byggnationen. Dessa kan till exempel vara miljönämnden, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet.

Under mötet förs ett protokoll som du kommer att få ta del av.

För vissa enklare ärenden behöver det inte något tekniskt samrådsmöte. Ibland kan mötet även hållas per telefon. Tekniskt samrådsmöte hålls om nämnden anser att det är nödvändigt eller om byggherren begär det.

Under eller så snart som möjligt efter det tekniska samrådsmötet ska bygg- och miljönämnden besluta om kontrollplan för arbetet.

Om byggnadsarbetet inte påbörjats inom två år från dagen för bygganmälan, upphör bygg- och miljönämndens beslut när det gäller samråd och kontrollplan.

Kontrollplanen bör ange vilken kontroll som ska göras, vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas, vilka anmälningar som ska göras, samt vem som utfört utstakning och kontrollmätning. Det ska också vara tydligt vem som ska utföra kontrollerna. Det är du som byggherre som är ansvarig för att en kontrollplan blir upprättad och att den sedan följs. Om det krävs en kontrollansvarig ska denne hjälpa dig med detta.

Om byggnadsnämnden bedömer att din egenkontroll inte är tillräcklig kan nämnden besluta att viss kontroll ska göras av fristående sakkunniga.

Så kan kontrollen utföras:

 • genom dokumenterad egenkontroll
 • av fristående sakkunnig
 • av byggnadsnämnden, om det finns särskilda skäl.

Du behöver känna till vem som har vilket ansvar när du ska bygga. Läs om vilka roller och ansvar olika personer har, för att vara säker på att rätt kunskap finns inom projektet och för att veta vad du som bygglovssökande har för eget ansvar.

Byggherre

Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det betyder exempelvis att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte entreprenören eller byggaren/byggfirman som gör själva arbetet.

Entreprenör/byggfirma

En entreprenör är normalt sett den som utför arbetet i ett projekt. Entreprenören är ofta anlitad av byggherren. En entreprenör kan till exempel vara ett företag som utför byggarbeten.

Kontrollansvarig

I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp. Här kan du söka efter certifierade kontrollansvariga. Det är bara små ändringar av småhus och ytterligare några små åtgärder som är undantagna från kravet. Här kan du läsa mer om kontrollansvarig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. Behövs utstakning så finns uppgifter om villkor och tidpunkt i bygg- och miljönämndens startbesked.

Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet. Geodataavdelningen behöver minst fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in ett utstakningsuppdrag. I regel stakas alltid färdigt fasadliv ut och inte husgrunden. Vid utstakningen ska fastigheten helst vara fri från travar med byggmaterial. Det ska finnas virke för profiler med lämpliga dimensioner för pålar på 45 x 70 mm och för brädor på 22 x 70 mm.

Grovutstakning sker normalt innan schaktningen påbörjas. Här markeras byggnadens alla hörn med en noggrannhet på fem centimeter. Utmärkning görs med träkäppar eller markeringsfärg som vi tillhandahåller. I samband med grovutstakningen markeras ofta en arbetshöjd eller föreslagen golvhöjd enligt beviljat bygglov.

Vid finutstakningen anges husets exakta läge. Det kan ske efter att markarbetet till husgrunden är avslutat eller i direkt anslutning till en grovutstakning. Innan en finutstakning kan genomföras måste byggprofiler sättas upp. Profilerna placeras cirka en meter utanför varje hushörn. Först trycks pålar ner eller förankras så att de ger god stabilitet. I nästa steg avvägs alla pålar till den i bygglovet föreslagna golvhöjden och brädorna sätts upp mellan pålarna. När profilerna är på plats markerar mätningspersonalen med hjälp av en totalstation det exakta läget av varje fasadsida. Markeringen görs med spik i överkanten av en profilbräda. Byggnadens fasadliv bildas nu genom att spänna en lina mellan två spikar tillhörande respektive fasadsida.

Kommunens arbetsplatsbesök

När projektet eller bygget pågår kan bygglovsinspektören komma att besöka byggplatsen. Vid det tekniska samrådet bestäms i vilket skede av bygget som besöket ska komma. Till exempel när den bärande stommen är rest. Om inte exakt tidpunkt blir bestämd vid samrådet är det ditt ansvar som byggherre att anmäla till inspektören när det är dags att komma.

Syftet med besöket

Byggnadsinspektörens uppgift under arbetsplatsbesöket är att se till att kontrollplanen följs, att kontrollansvarig sköter sina åtaganden och att inget strider mot byggreglerna. Däremot gör inspektören ingen genomgripande besiktning.

Att byggnadsinspektören varit gjort ett arbetsplatsbesök innebär inte att bygget har blivit godkänt. Ansvaret ligger fortfarande hos dig som byggherre att allt blir riktigt gjort.

Förändringar under byggandet

Det är inte ovanligt att du under byggets eller projektets gång kommer på förändringar du vill göra. Innan du genomför ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare eller bygglovsinspektör. Om du inte följer bygglovet och inte har något nytt beslut räknas det som olovligt byggande.

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas mellan kommunen, byggherren och den kontrollansvarige. Då diskuteras bland annat hur kontrollplanen genomförts, avvikelser och den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in i ditt nybyggda hus eller börja använda det du byggt behövs ett slutbesked. Ett slutbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda.

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet. För att få ett slutbesked ska du som byggherre visa att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda.

Bygglovsprocessen i korthet

 1. Under registreringen skickar du in din ansökan via vår e-tjänst. Vi registrerar den och gör en första granskning där vi kontrollerar din ansökan och ber om eventuella kompletteringar. När din ansökan bedöms vara fullständig får du ett mottagningsbevis.
 2. Under lovprövningen handlägger vi din bygglovsansökan. I vissa fall ska grannar och sakägare höras innan du kan få ditt bygglovsbeslut. Efter att beslutet har fattats får du till slut ett startbesked. Det är först när startbeskedet har kommit som du får lov att påbörja ditt byggprojekt.
 3. Under byggskedet genomförs i vissa fall ett arbetsplatsbesök för att säkerställa att bygget uppfyller byggnadskraven. I samband med att byggåtgärderna färdigställs hålls också ett slutsamråd mellan kommunen, byggherren och den kontrollansvarige. Till sist får du ett slutbesked. Innan du har fått ett slutbesked får du alltså inte börja använda bygget eller projektet.

E-tjänster för komplettering och ansökan

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: