Höganäs Omsorg AB lex Sarah anmäler missförhållande på särskilt boende

Den 21 juli lämnade Höganäs Omsorg AB en lex Sarah anmälan vidare till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). Anmälan rör en omsorgstagare på ett särskilt boende som blivit slagen av en annan omsorgstagare med en glasburk, vilket resulterat i skärskador och sjukhusvård.

Personal, boende och anhöriga till boendet på berörd avdelning på det särskillda boendet har fått information om beslutet och hur det kommer att påverka verksamheten. De fackliga organisationerna är informerade.

Omedelbara åtgärder har skett, bland annat i form av personalförstärkning på avdelningen, medicinska kontakter och stöd till anhöriga. En utredning av händelsen är inledd och vidare åtgärder kommer att vidtas utifrån resultatet av utredningen.

Vad är en lex Sarah?
Enligt lex Sarah är medarbetare med flera skyldiga att rapportera händelser där enskild utsätts för risk för påtagliga missförhållanden eller påtagliga missförhållanden, som följd av vården och/eller omsorg hen fått med stöd av Socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den som bedriver en verksamhet är skyldig att dels utreda en lex Sarah-rapport, dels att avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande. Den som bedriver en verksamhet ska snarast anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till IVO. Med anmälan ska utredningen bifogas. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.
Källa: Socialstyrelsen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen