Anmälan enligt lex Maria till IVO

Höganäs Omsorg AB har gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Orsaken är att en omsorgstagare har skrivits in med fel identitet.

Händelsen inträffade på ett särskilt boende i Höganäs kommun i samband med att en person skulle flytta in där i december 2022. Senare uppdagades det att den inflyttade hade blivit inskriven som en annan person med likartat namn.

När förväxlingen upptäcktes visade det sig hälso- och sjuvårdsjournalen hade öppnats upp utan kontroll av namn och personnummer. Därmed har inte den inflyttades identitet säkerställts och dokumentationen har gjorts på fel person.

Det innebär att sekretessen har brutits genom att en journal på fel person har öppnats och att diagnoser och information som inte stämmer har skrivits in i journalen.

Vi bedömer att avvikelsen är mycket allvarligt och har därför gjort en anmälan enligt lex Maria.

Syftet med lex Maria är att dra lärdom av de misstag som görs och försöka förhindra att det eller något liknande sker igen. Vi ser allvarligt på det som har hänt och har vidtagit åtgärder för att det inte ska upprepas.

Lex Maria

Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

IVO granskar kommunens utredning. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen avslutar IVO ärendet.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen