Agenda 2030 & hållbar utveckling

Höganäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Höganäs. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Höganäs kommuns miljöarbete är integrerat i våra verksamheter och ingår i det dagliga arbetet.

Hållbar utveckling i Höganäs

Höganäs har ett stort intresse i att bidra till en hållbar framtid. Det återspeglas inte minst i kommunens vision där en av byggstenarna är ett ”Långsiktigt hållbart Höganäs”, med de tillhörande strategierna ”Stärkt social hållbarhet” samt ” Förverkliga miljömässig hållbarhet”.

I Höganäs miljöprogram 2015–2025 hanteras mål i kommunen för ekologisk hållbarhet i huvudsak, också kommunens naturvårdsplan hanterar ekologisk hållbarhet. Samlat styrande dokument för social hållbarhet finns inte sammanställt i kommunen, men arbete för stärkt social hållbarhet pågår på många områden i kommunens verksamheter. Höganäs har idag goda ekonomiska förutsättningar och bedömer att den ekonomiska utvecklingen är långsiktigt hållbar.

Så här jobbar Höganäs mot de globala målen

Illustration: en sammanställning av FN:s 17 globala mål.

Höganäs kommuns miljöprogram och åtgärdsplan

Höganäs kommuns miljöprogram gäller från 2015 och sträcker sig till 2025. Programmets 19 mål är indelade i fem områden och strävar efter att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs.

Nyckeltal globala mål - Höganäs

En översiktlig analys om kommunens arbete med Globala målen kan hämtas från KOLADA Öppnas i nytt fönster., där har RKA i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner tagit fram nyckeltal för globala målen, nyckeltalen redovisas för samtliga kommuner. Höganäs kommun placerades i topp nationellt både 2020 och 2021 vid en jämförelse av nyckeltalen.

Höganäs är medlem i Glokala Sverige

Sedan 2021 är kommunen medlem i Glokala Sverige, som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Läs mer på Svenska FN-förbundets hemsida fn.se (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: