Agenda 2030 & hållbar utveckling

Höganäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Höganäs. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Höganäs kommuns miljöarbete är integrerat i våra verksamheter och ingår i det dagliga arbetet. Miljöarbetet har vi samlat i Höganäs miljöprogram 2015-2025.

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Höganäs har starka kopplingar till genomförandet av agendan och har redan gjort många insatser som har stärkt genomförandet.

Globala målen och Agenda 2030

Agenda 2030 verkar för hållbar utveckling.

Från och med 2021 är Höganäs kommun med i Glokala Sverige, det innebär att vi kommer att utveckla kommunens arbete med Agenda 2030 ytterligare.

Miljöprogram och åtgärdsplan

Höganäs kommuns miljöprogram gäller från år 2015 och sträcker sig till 2025.

Miljöprogrammets 19 mål är indelade i fem fokusområden och strävar efter att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs för nuvarande och framtida generationer.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen