Energi och klimat

Energianvändningens största miljöpåverkan är utsläppen av klimatpåverkande gaser. Annan miljöpåverkan är utsläpp av övergödande och försurande ämnen samt partiklar.

Koppling till Agenda 2030

FN:s globala mål 7. Illustration som föreställer en sol med en "on"-knapp i mitten. Vit grafik på gul bakgrund.
FN:s globala mål 11. Illustration som föreställer en byggnader och hus. Vit grafik på orange bakgrund.
FN:s globala mål 12. Illustration som föreställer en återvinningsprocess. Vit grafik på ljusbrun bakgrund.
FN:s globala mål 13. Illustration som föreställer ett öga med jordklotet som pupill. Vit grafik på grön bakgrund.

Detta ska vi göra

  • För att minska miljöpåverkan ska kommunen energieffektivisera. Med energieffektivisera menas att använda energi mer effektivt. Ett exempel kan vara att isolera fastigheter, vilket resulterar i att mindre energi används samtidigt som fastigheterna är lika varma som tidigare.
  • Kommunen ska också öka andelen förnybar energi i sina egna verksamheter. Energisparåtgärder ska göras inom ramarna för energisystemet. Kommunen ska värna om olika energislag och använda dem så resurseffektivt som möjligt och använda återvunnen energi och fjärrvärme så långt det är möjligt.
  • Kommunen har även en viktig roll att påverka energianvändningen i den geografiska kommunen. Det kan vi göra exempelvis genom energirådgivning, tillsyn, fjärr- och närvärmeutbyggnad och att stimulera byggande av lågenergihus.

Energi och klimat: kommunens mål

Förtydligande: utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 procent mellan 2011 och 2018. Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn, och sätts i relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar från fossila källor.

Uppföljning: statistik hämtas årligen från den nationella emissionsdatabasen via RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

Förtydligande: Energianvändningen ska minska med minst 20 procent mellan 2011 och 2020. Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet inkluderar uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är normalårskorrigerat.

Uppföljning: Uppföljning sker på samma sätt som för rapporteringen av energieffek- tiviseringsstödet.

Förtydligande: Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet syftar till att utnyttja energislag så resurseffektivt som möjligt. Att återvinna energi och att använda återvunnen energi prioriteras.

Uppföljning: Redovisning av åtgärder som medför energiåtervinning eller nyttjande av återvunnen energi.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: