Miljöprogram 2015-2025

Höganäs kommuns miljöprogram gäller från år 2015 och sträcker sig till 2025. Miljöprogrammets 19 mål är indelade i fem fokusområden och strävar efter att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs. Målen handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen resor med kollektivtrafik och cykel.

Vi ska minska miljöpåverkan från kommunens inköp och köpa mer ekologiska livsmedel och minska matsvinnet. Vi ska fasa ut farliga ämnen från våra verksamheter och förbättra den ekologiska statusen i våra vattendrag.

Målen täcker in kommunens egen verksamhet och kommunens ansvarsområden, men också hur vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för att vi ska nå resultat tillsammans.

Till miljöprogrammet finns en beslutad åtgärdsplan som visar vad förvaltningar och bolag behöver göra under 2021-2023 för att programmets mål ska kunna uppnås. Det är den tredje åtgärdsplanen under programperioden. Genomförandet av miljöprogrammet sker i alla delar av kommunens verksamheter.

Under målområde Energi och klimat finns utöver målet om minskade utsläpp av växthusgaser även mål om minskad energianvändning och mål om att utnyttja tillgänglig energi så effektivt som möjligt.

Målområde Transporter har mål om såväl invånares resvanor, laddställen för elbilar och fossilfria fordon i kommunens fordonsflotta.

I målområdet Hållbar konsumtion finns mål om miljöpåverkan från kommunens inköp, mål om minskas miljöpåverkan från livsmedel och mål för ökad återanvändning. Vår konsumtion har idag en stor klimatpåverkan, både från tillverkning och transporter.

Målområdet mark vatten och natur har mål kring ekosystemtjänster, klimatanpassning och ekologisk statis i kommunens vattendrag.

Målområdet Utbildning kommunikation och engagemang handlar om att ge invånare och företag kunskap och inspiration till förändring. Med engagerade invånare kan stora effekter uppnås.

Uppföljning av Höganäs miljöprogram 2015-2025

Här kan du läsa mer om den senaste uppföljningen av Höganäs miljöprogram.

Höganäs arbete för minskad klimatpåverkan

Här kan du läsa mer om Höganäs arbete för att minska klimatpåverkan och Höganäs koldioxidbudget.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: