Uppföljning miljöprogram

Vår målsättning om 20 procent lägre växthusgasutsläpp i den geografiska kommunen 2025 jämfört med basåret 2011 går framåt, de senaste mätningarna visar på en minskning om 16 procent. Energianvändningen har minskat avsevärt med 21 procent lägre energianvändning jämfört med basåret 2011. Från och med 2018 använder kommunen enbart värmeenergi från fjärrvärme och förnybara källor och har därmed nått målet om fossilbränslefri uppvärmning före utsatt tid. Vidare har teknik- och fastighetsförvaltningen byggt ut produktion av solenergi på kommunens fastigheter.

Vår målsättning om 20 procent lägre växthusgasutsläpp i den geografiska kommunen 2025 jämfört med basåret 2011 går framåt, de senaste mätningarna visar på en minskning om 16 %. Energianvändningen har minskat avsevärt med 21 procent lägre energianvändning jämfört med basåret 2011. Från och med 2018 använder kommunen enbart värmeenergi från fjärrvärme och förnybara källor och har därmed nått målet om fossilbränslefri uppvärmning före utsatt tid. Vidare har teknik- och fastighetsförvaltningen byggt ut produktion av solenergi på kommunens fastigheter.

På transportområdet går utvecklingen framåt. Resor i kommunen med kollektivtrafik, cykel och gång har utvecklats från 27 procent 2013 till 30 procent 2019.

Infrastrukturen för cykel byggs ut kontinuerligt, Hållplatser till kollektivtrafiken rustas upp med exempelvis väderskydd och cykelställ. Under 2019 har Höganäs Energi satt upp 34 laddstolpar runtom i kommunen, vilket har gett kommunen en relativt väl utbyggd publik laddinfrastruktur.

Stora framsteg har gjorts med kommunens egna fordon då andelen fordon som kan drivas med förnybara bränslen har ökat från 4 procent till 55 procent mellan 2015 och 2019.

Gällande livsmedel var 24 procent av kostenhetens inköp ekologiska och flera miljökrav på till exempel djurhållning och MSC-märkt fisk har ställts i den senaste livsmedelsupphandlingen. Vidare bedöms åtgärderna som syftar till att fasa ut gifter i kommunens verksamheter gå bra. Skolor och förskolor har tagit fram egna handlingsplaner för utfasning. Vikenskolan har certifierats enligt Miljöbyggnad och har uppnått gulddiplomering. Höganäshem har erhållit certifieringen Miljöbyggnad silver för byggnaderna på området Månstorp 32.

Viss förbättring avseende god ekologisk status då Öresund och Skälderviken bedöms ha god ekologiskt status. Belastningen på sötvattensförekomsterna kvarstår.

Arbete med minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp fortgår enligt plan. Nya riktlinjer har antagits för bekämpningsmedel på kommunal mark.

Kommunen delade under året ut miljöstipendium till Kullabygdens biodlarförening. Skolornas arbete med hållbar utveckling går framåt. Under året fick ett par förskolor Skolverkets utmärkelse, Skola för hållbar utveckling.

Earth Week genomfördes i anslutning till Earth Hour i slutet av mars med klimatmässa, återbruksworkshop, föredrag om klimatkrisen, klädbytardag och stadsvandring under Earth Hour.

Läs uppföljningen av miljöprogrammet

Här kan du läsa hela uppföljningen av miljöprogrammet. Det finns både en sammanställning av målens uppföljning och en sammanställning av uppföljing av åtgärderna kopplade till målen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen