Uppföljning miljöprogram

Arbetet med kommunens 19 miljömål går framåt på flera områden, det visar såväl uppföljningen av miljöprogrammets mål och nationella jämförelser av kommuners hållbarhetsarbete.

Arbetet med målen under temaområde energi och klimat går framåt. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 22% per invånare och år jämfört med 2011 års nivåer. Mätdata är från 2020 och det finns en väsentlig minskning av utsläppen jämfört med tidigare år. Minskningen kommer av de omfattande restriktioner som gällde under stora delar av 2020 på grund av pandemin. Totalt minskade utsläppen med 5 % jämfört med 2019.

Kommunens fordonsflotta har förnyats med i huvudsak fossilfria fordon. Ett avtal för förnyelsebar diesel, HVO har tecknats och kommer att nyttjas i godkända fordon framöver.

Arbetet med målen under temaområde energi och klimat går framåt. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 22% per invånare och år jämfört med 2011 års nivåer. Mätdata är från 2020 och det finns en väsentlig minskning av utsläppen jämfört med tidigare år. Minskningen kommer av de omfattande restriktioner som gällde under stora delar av 2020 på grund av pandemin. Totalt minskade utsläppen med 5 % jämfört med 2019.

Energieffektiviseringsarbetet fortsätter att gå framåt. Energianvändningen fortsätter att minska och har minskat 35,5% sedan år 2011. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska börja titta på lösningar med smart belysning som går att styra under 2023. Krav på maxenergiförbrukning ställs vid nyproduktion och en informationskampanj för sänkning av elförbrukning har skett i samråd med kommunikationsavdelningen.

Av Höganäs kommuns Teknik- och fastighetsförvaltning har totalt 97,8% av energiförbrukningen varit förnybar energi. För Höganäs hem har totalt 96, 7% av energiförbrukningen varit förnybar energi. Totalt för alla kommunala verksamheter har den förnybara energin varit 97,2%.

transportområdet går utvecklingen i stort framåt. Pandemin har medfört färre resenärer med kollektivtrafik och åtgärder för att främja målet har inte genomförts i planerad takt. Laddinfrastruktur för elbilar har gått framåt med 7 nya publika laddstolpar samt laddstolpar till hemvårdens bilar vid hemvårdens hus.

Kommunens fordonsflotta har förnyats med i huvudsak fossilfria fordon. Ett avtal för förnyelsebar diesel, HVO har tecknats och kommer att nyttjas i godkända fordon framöver.

Arbetet med målen under temaområdet hållbar konsumtion går framåt. Under året har en ny livsmedelsupphandling genomförts som möjliggör att servera 50 % ekologiska livsmedel till 2025. Avtalet möjliggör också att kommunen kan servera mat med lokal förankring. Matavfallet i skolans tillagnings-och mottagningskök minskar över tid. Men åtgärder på grund av pandemin med portionsförpackad mat till elever med mera har försvårat arbetet med minskat matsvinn.

Både Teknik- och fastighetsförvaltningen och Exploateringsavdelningen har arbetat aktivt med miljöanpassade byggprojekt. Upphandlingsenheten driver arbetet med relevanta miljökrav i upphandlingar. Under hösten lanserades återbruksverktyget ”ÅterBruket” för kommunens verksamheter, en digital plattform för att förmedla inventarier mellan kommunens verksamheter. ÅterBruket minskar behovet att köpa nya möbler och sparar på jordens resurser när vi använder det som redan är producerat.

I temaområdet finns mål om förbättrad vattenkvalitet för Görslövsån och Oderbäcken, stärka förutsättningarna för ekosystemtjänster och klimatanpassningsåtgärder. Situationen för Oderbäcken och Görslövsån är dock oförändrad från tidigare bedömning. Belastningen på sötvattensförekomsterna kvarstår. En förstudie med åtgärdsförslag är beställd och kommer att levereras under 2022. Genomförande av åtgärder kopplade till kommunens grönplan stärker ekosystemtjänsterna i kommunen. Arbete för att minska konsekvenser av översvämningar, som kommer att öka i takt med klimatförändringarna, löper på enligt plan.

Arbetet inom målområdet går framåt, men insatser har påverkats negativt av pågående pandemi med flera inställda arrangemang, bland annat den annars återkommande ”Earth Week”. Kommunens interna arbete har fokuserat på att utveckla kommunens bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Höganäs Omsorg AB har deltagit i ett avfallsminimeringsprojekt under ledning av NSR

Arbete med barn och ungas engagemang har gått bra. Det finns ett växande intresse för återbruk på skolorna och under året har ett projekt för att lära elever om globala målen genomförts.

Läs uppföljningen av miljöprogrammet

Här kan du läsa hela uppföljningen av miljöprogrammet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: