Uppföljning miljöprogram

Arbetet med kommunens 19 miljömål går framåt på flera områden, det visar såväl uppföljningen av miljöprogrammets mål och nationella jämförelser av kommuners hållbarhetsarbete.

Under temaområdet energi och klimat ser vi framgångar i kommunens energieffektivisering, men tyvärr har utsläppen av växthusgaser (2019) inte minskat per invånare från föregående år.

Kommunen har infört ett återbruksverktyg ”ÅterBruket” för kommunens verksamheter, en digital plattform för att förmedla inventarier mellan kommunens verksamheter. ÅterBruket minskar behovet att köpa nya möbler och sparar på jordens resurser.

En ny livsmedelsupphandling har genomförts, som möjliggör att vi kan servera 50 % ekologiska livsmedel till 2025. Avtalet möjliggör också att kommunen kan servera mat med lokal förankring.

Under temaområdet energi och klimat ser vi framgångar i kommunens energieffektivisering och resursutnyttjande av energislag genom fjärrvärmeanvändning. Utsläppen av växthusgaser 2019 har inte minskat per invånare och de absoluta utsläppen har ökat något från föregående år. Preliminära data för 2020 visar på minskningar av utsläppen med ca 9 %, förändringarna bedöms i stor utsträckning vara tillfälliga pandemieffekter.

Åtgärderna kopplade till minskad klimatpåverkan har emellertid gått bra. Lerbergsskolan och nya tennishallen har försetts med solceller, miljöpåverkan från transporter har fortsatt varit låg och utbytet av fossildrivna fordon fortsätter. Energianvändningen har minskat med 30 % sedan 2011 och målet till 2025 är därmed överträffat. Fjärrvärmesystemet har utvecklats ytterligare under 2021.

På transportområdet går utvecklingen i stort framåt. Pandemin har medfört färre resenärer med kollektivtrafik och åtgärder för att främja målet har inte genomförts i planerad takt. Laddinfrastruktur för elbilar har gått framåt med 7 nya publika laddstolpar samt laddstolpar till hemvårdens bilar vid hemvårdens hus.

Kommunens fordonsflotta har förnyats med i huvudsak fossilfria fordon. Ett avtal för förnyelsebar diesel, HVO har tecknats och kommer att nyttjas i godkända fordon framöver.

Arbetet med målen under temaområdet hållbar konsumtion går framåt. Under året har en ny livsmedelsupphandling genomförts som möjliggör att servera 50 % ekologiska livsmedel till 2025. Avtalet möjliggör också att kommunen kan servera mat med lokal förankring. Matavfallet i skolans tillagnings-och mottagningskök minskar över tid. Men åtgärder på grund av pandemin med portionsförpackad mat till elever med mera har försvårat arbetet med minskat matsvinn.

Både Teknik- och fastighetsförvaltningen och Exploaterings-avdelningen har arbetat aktivt med miljöanpassade byggprojekt. Upphandlingsenheten driver arbetet med relevanta miljökrav i upphandlingar. Under hösten lanserades återbruksverktyget ”ÅterBruket” för kommunens verksamheter, en digital plattform för att förmedla inventarier mellan kommunens verksamheter. ÅterBruket minskar behovet att köpa nya möbler och sparar på jordens resurser när vi använder det som redan är producerat.

I temaområdet finns mål om förbättrad vattenkvalitet för Görslövsån och Oderbäcken, stärka förutsättningarna för ekosystemtjänster och klimatanpassningsåtgärder. Situationen för Oderbäcken och Görslövsån är dock oförändrad från tidigare bedömning. Belastningen på sötvattensförekomsterna kvarstår. En förstudie med åtgärdsförslag är beställd och kommer att levereras under 2022. Genomförande av åtgärder kopplade till kommunens grönplan stärker ekosystemtjänsterna i kommunen. Arbete för att minska konsekvenser av översvämningar, som kommer att öka i takt med klimatförändringarna, löper på enligt plan.

Arbetet inom målområdet går framåt, men insatser har påverkats negativt av pågående pandemi med flera inställda arrangemang, bland annat den annars återkommande ”Earth Week”. Kommunens interna arbete har fokuserat på att utveckla kommunens bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Höganäs Omsorg AB har deltagit i ett avfallsminimeringsprojekt under ledning av NSR

Arbete med barn och ungas engagemang har gått bra. Det finns ett växande intresse för återbruk på skolorna och under året har ett projekt för att lära elever om globala målen genomförts.

Läs uppföljningen av miljöprogrammet

Här kan du läsa hela uppföljningen av miljöprogrammet. Det finns både en sammanställning av målens uppföljning och en sammanställning av uppföljing av åtgärderna kopplade till målen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen