Socialnämnden

Socialnämnden består av 11 ledamöter samt lika många ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Ett arbetsutskott bereder ärenden till nämnden som sammanträder cirka nio gånger fördelat över året. Ordförande i socialnämnden är Ingmar Narheim (M).

Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg samt handikappomsorg insatserna är bland annat särskilt boende (vårdboenden, demensboende, korttidsvård), insatserna i hemmet (hemsjukvård, hemvård, trygghetslarm, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning, färdtjänst/riksfärdtjänst, anhörigstöd).

Vidare ingår individ- och familjeomsorg, insatser beträffande missbrukare/vuxna, ekonomiskt stöd och rådgivning, insatser enligt lagen om stöd och service (LSS), utskänkningsärenden med mera.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen