Digital anslagstavla

Välkommen till Höganäs kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna samt utskotten. När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida.

Själva protokollen hittar du här. Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten och du kan läsa om hur du går till väga här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du i stället överklaga beslut, som fattas med stöd av plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken eller livsmedelslagen, är första överprövande instans Länsstyrelsen. Beslut om till exempel miljösanktionsavgift överklagas till mark- och miljödomstolen.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Klicka på önskat dokument för att komma vidare:

Om du vill överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats. I överklagandet ska det finnas uppgift om vilket beslut man överklagar och varför man anser att beslutet är felaktigt. Observera att det i beslut som överklagas med laglighetsprövning inte finns några upplysningar om att beslutet kan överklagas eller hur man gör det.

Laglighetsprövning är en speciell form av överklagande som gäller allmänna beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller utskotten. Sådana beslut kan exempelvis vara ett beslut från kommunfullmäktige om att anta en ny översiktsplan eller ett beslut från skolnämnden om finansieringsformer för modersmålsundervisning.

Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Höganäs kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om de berörs personligen av beslutet eller inte.

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Ett överklagande från en enskild ska innehålla uppgift om ditt mobiltelefonnummer och e-postadress.

Du kan läsa mer om laglighetsprövning i kapitel 13 i kommunallagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: