Kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är en övergripande utvärdering av kommunkoncernen inom åtta områden. Resultatet från utvärderingen är ett viktigt inslag i kommunens löpande förbättringsarbete.

Höganäs fick 2023 den högsta poäng någon kommun någonsin har fått i Kommunkompassen - 679 poäng

Poängrekord

Slutpoängen 679 poäng av 800 möjliga är det bästa betyg någon svensk kommun hittills (april 2023) fått i Kommunkompassens 20-åriga histora.

Läs SKR:s fullständiga analys av Höganäs här (PDF, 1,1 MB, nytt fönster), , 1009.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra styrkor

Höganäs kommuns styrka ligger i att vi har en stabil grund, det vill säga ett tydligt väldefinierat styrsystem med en väl inarbetad vision och distinkta ledord som omfattar hela kommunkoncernen. Vi har en stabil ekonomi, en god samtalsanda och ett väl fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi har också en mycket stark samverkan med näringslivet och civilsamhället i övrigt.

Läs mer om kommunens vision (hoganas.se)

Detta kan vi bli ännu bättre på

Vi arbetar till exempel med att utveckla systematik i arbetet med nyttorealisering för att säkra effekthemtagning i våra satsningar och att ytterligare stärka arbetet med att införa digitala lösningar och nya smarta arbetssätt. 

Läs mer: så här jobbar vi med innovation och utveckling (hoganas.se)

Så gick bedömningen till

Kommunkompassen genomfördes i februari 2023. Ett fyrtiotal av kommunens politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter intervjuade av SKR:s representanter.

Resultatet sammanställdes i en rapport som innehöll en poängbedömning och en beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån kommunkompassens kriterier. Bedömningarna gjordes med utgångspunkt från utvärderingens åtta huvudområden (se nedan).

Vårt underlag till SKR

Kommunkompassen 2023 - 43 frågor från SKR till Höganäs kommun (PDF, 1,1 Mb, ny flik) , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En sammanfattning av underlaget:

Höganäs kommun har genomfört flera medborgardialoger för att involvera medborgarna i utvecklingen av kommunen. Exempel på dessa dialoger är etablering av nytt hotell samt utveckling av Höganäs hamn, Höganäs nya kulturhus och dialog med de äldre om digital transformation. Genom att involvera medborgarna i beslutsprocessen strävar kommunen efter att skapa en mer inkluderande och demokratisk process.

Kommunen arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla invånare. De strävar efter att bli en ännu bättre kommun för sina medborgare, företagare och medarbetare genom att delta i Sveriges kvalitetskommu n och ständigt förbättra sig. Kommunen har också ett särskilt fokus på jämställdhet och arbetar aktivt för att minska skillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

En annan viktig fråga som tas upp är hållbarhet. Höganäs kommun har satt upp ambitiösa mål för att minska sin klimatpåverkan och arbetar aktivt för att främja en hållbar utveckling. Kommunen har bland annat infört en ny cykelplan, satsar på elbilar och har installerat solceller på flera av sina byggnader.

Underlaget ger också en överblick över Höganäs kommuns ekonomiska situation och hur de arbetar för att uppnå sina mål.

Om kommunkompassen

Det är frivilligt för landets kommuner att delta i kommunkompassen. Höganäs kommun deltar regelbundet för att få en bred genomlysning av vår verksamhet som visar på både våra styrkor och områden som vi behöver förbättra.

De åtta områden som kommunkompassen undersöker är:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Höganäs kommun har deltagit i kommunkompassen 2018, 2020 och 2023.

Läs mer om kommunkompassen på skr.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: