Medborgarundersökning

81,3 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Och hela 98 procent tycker att kommunen är en ganska eller mycket bra plats att bo och leva på. Detta framgår i 2022 års medborgarundersökning från SCB.

Det framgår även att 91,1 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett ganska eller mycket bra sätt. Motsvarande siffra för övriga landet är 80,7 procent.

Medborgarundersökningens deltagare utgör ett brett spann av människor med exempelvis olika åldrar, inkomstnivåer, bostadsort och födelseland, liksom hur länge man har bott i kommunen. Två tredjedelar av de svarande har bott 11 år eller längre i kommunen.

Fakta om undersökningen 2022

 • I Höganäs kommun gjordes ett slumpmässigt urval bland 1 200 personer som var 18 år eller äldre. 474 personer svarade, vilket motsvarar 40 procent.
 • Av dessa var drygt 52 procent kvinnor, lite mer än hälften har bott två år eller kortare tid i kommunen och 70 procent bor i någon av kommunens tätorter.

Sammanfattning av undersökningen efter område

 • 94 procent anser att förskolan fungerar ganska eller mycket bra. Motsvarande siffra för grundskola och gymnasieskola är 88 respektive 94 procent. Bland de som är födda utanför Sverige är 100 procent nöjda med både förskola och gymnasieskola.
 • Andelen som anser att äldreomsorgen fungerar ganska eller mycket bra är i Höganäs 69,4 procent, att jämföras med rikets 54,3 procent.
 • Den kommunala vuxenutbildningen har ungefär samma siffror som riket. 73,9 procent anser att den fungerar ganska eller mycket bra i Höganäs kommun, vilket ligger strax under rikets siffra på 75,9 procent.
 • Liknande siffror finns även hos kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning: 70,9 procent anser att den fungerar ganska eller mycket bra i Höganäs kommun, jämfört med 69 procent i landet som helhet.
 • För både kommunen och riket i stort är åsikten delad om socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer. Nästan hälften, 49,8 procent, anser att detta fungerar ganska eller mycket bra.

 • Boendemiljön engagerar. Att det ska vara tyst och lugnt tycker 91,5 procent är ganska eller mycket viktigt. Allra högst andel återfinns bland de som är 65 år eller äldre (94,9 procent). 93,1 procent tycker att det viktigt att det finns platser för barn att leka på.
 • Nästan alla, 98 procent, anser att det är ganska eller mycket viktigt att det finns en närhet till naturen (inklusive parker), medan motsvarande siffra är 94,5 procent vad gäller närhet till livsmedelsaffärer.
 • Att ha nära till skola och barnomsorg är ganska eller mycket viktigt för 84,2 procent, medan 94,9 procent har samma åsikt kring närhet till hälso- och sjukvård. Hög siffra är det även för närhet till kollektivtrafik (95 procent), men där är det viktigare för de som bor i en tätort och inte lika viktigt för de som bor utanför tätort.
 • I riket som helhet är det 8,9 procent som har tänkt flytta från sin kommun under de kommande 12 månaderna. För Höganäs kommun är den siffran 6,4 procent. 81,2 procent har inga planer på att flytta (73,3 procent för riket), medan 6 procent funderar på att flytta inom kommunen.
 • 82,8 procent tycker det finns ganska eller mycket bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor. Vad gäller möjligheten att bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier, är det 60,3 procent som tycker den är ganska eller mycket bra. I riket är motsvarande siffra 79,4 procent.
 • De allra flesta, 88,7 procent, tycker att det är en bra tillgång till kommunal service (exempelvis skola, äldreomsorg och bibliotek) utanför kommunens centralort. Ungefär lika många, 90,5 procent, anser detsamma om tillgången till hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd från bostaden. Även utbudet av livsmedelsaffärer anses vara bra av många: 93,2 procent.

 • Invånarna i Höganäs kommun känner sig övervägande trygga, inte minst i jämförelse med övriga landet. Detta gäller exempelvis frågan om att vara utomhus när det är mörkt ute, där 84,6 procent känner sig ganska eller mycket trygga (75,1 procent för övriga landet).
 • Personer eller gäng som bråkar eller stör anser 19,5 procent vara ett ganska eller mycket stort problem, vilket ligger långt under landets genomsnitt på 40,3 procent. Även uppfattningen om våldsbrott är ett stort problem är mycket mindre (15,6 procent) jämfört med övriga landet (41,9 procent), liksom inbrott eller stölder: 38 procent mot landets 47,8 procent.

 • På frågan om man tycker det är viktigt att kommunen genomför medborgardialoger, svarar 78,5 procent att det är ganska eller mycket viktigt. Särskilt viktigt anser man det bara inom områdena "stadsbyggnad och samhällsplanering" (83,6 procent) och "vård och omsorg" (84,3 procent), medan "kommunens arbete för att främja det lokala kultur- och nöjeslivet" inte är lika viktigt (64,4 procent).
 • Information om aktuella medborgardialoger vill 34,9 procent ha som mejl, pappersutskick (18,7 procent), information på kommunens hemsida (14,8 procent) eller via HK-magasinet (14,5). Väldigt få vill ha den via annonser.
 • Själva deltagandet i medborgardialoger vill man ska ske digitalt (40,3 procent) eller fysiskt (22,9 procent). 36,8 procent vill inte delta alls. Detta ska ske i mindre grupper med andra medborgare (42,7 procent), i större grupper (29,4 procent) eller enskilt (27,9 procent). Helst under kvällstid på vardagar (54,3 procent), medan ingen alls ville delta på kvällstid på helgen. De flesta är redo att delta en till två timmar (56,2 procent) i en medborgardialog, medan väldigt få (5,1) vill delta i mer än tre timmar.

Överlag har Höganäs kommun lika, högre eller ibland mycket högre betyg än landet i övrigt, men på vissa områden finns det fortfarande utmaningar.

 • Andelen som tycker att det är svårt att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier – som högskola och universitet – är högre i Höganäs kommun (39,7 procent) jämfört med övriga landet (20,6 procent). Utbudet av bilpooler i kommunen är också ganska eller mycket dåligt, enligt 79,6 procent, vilket är högre än för riket (63,1 procent).
 • Även om siffrorna är ungefär likadana i Höganäs kommun som i resten av landet, anser de flesta (66,8 procent) att utbudet av ställen för unga att träffas på (som fritidsgårdar och ungdomsklubbar) är ganska eller mycket dåligt. Motsvarande siffra för riket i stort är 66,7 procent.
 • Ett annat område där Höganäs kommun får sämre siffror än övriga landet rör utbudet av belysta motionsspår. 34,4 procent mot övriga rikets 28 procent anser att det är ganska eller mycket dåligt.
 • En av de största skillnaderna mellan Höganäs kommun och resten av landet är vad man tycker om polisens närvaro i kommunen. Där anser 78 procent av invånarna att den är ganska eller mycket dålig, medan motsvarande siffra för resten av landet är 45 procent.


Tidigare medborgarundersökningar

Höganäs kommuns medborgarundersökningar genomförs av SCB och bestod fram till 2020 av tre delar:

 • Nöjd regionindex som handlar om kommunen som en plats att bo och leva.
 • Nöjd medborgarindex som handlar om kommunens olika verksamheter.
 • Nöjd inflytandeindex som handlar om inflytande på kommunala beslut.

Från och med 2022 ändrade SCB både vilka frågor som ställs och hur de mäter resultatet. Det är därför svårt att göra direkta jämförelser med tidigare resultat.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: